Belspo Sitemap Contact Home

ERA-NETs

Het ERA-NET schema is een zeer innovatief gedeelte van het Zesde Kaderprogramma van de Europese Unie (EU). Het zorgt, op een unieke manier, voor de ondersteuning van de transnationale netwerking en de coördinatie van de nationale onderzoeksprogramma’s.

ERA-NET is bedoeld om de creatie van nauwe, langetermijn links tussen nationale onderzoeksprogramma’s met gedeelde doelstellingen aan te moedigen.

Op de korte termijn is het de bedoeling om de uitwisseling van inzichten en ‘good practices’ op regionale, nationale en Europese onderzoeksprogramma’s in specifieke domeinen te vergemakkelijken.

Op langetermijn wordt van ERA-NET verwacht om te leiden tot meer duurzame vormen van samenwerking, inclusief de strategische planning en opmaak van gezamenlijke onderzoeksprogramma’s, de wederzijdse opening van nationale onderzoeksprogramma’s voor onderzoekers van andere lidstaten, en volledige transnationale programma’s op touw te zetten die gezamenlijk door meer dan één land worden gefinancierd.

Meer informatie over ERA-NET

In het kader van SSD is het Federaal Wetenschapsbeleid betrokken bij 7 ERA-NET:

1. European Concerted Action to foster prevention and best response to Accidental Marine Pollution (AMPERA)

Het AMPERA consortium bestaat uit 10 organisaties komende uit 8 Europese landen. Al deze organisaties zijn begonnen met en beheren een nationaal strategisch onderzoeksprogramma m.b.t. accidenteel mariene vervuiling of beheren gerelateerde programma’s op verschillende niveau’s van ontwikkeling.
AMPERA heeft als doel:

 • Prioriteiten te stellen i.v.m. transdisciplinair onderzoek naar accidentele mariene vervuiling.
 • Het samenbrengen van accidenteel mariene vervuilingsonderzoek te verbeteren met activiteiten rond preventie en versoepeling, om de rol van solide kennis in de besluitvorming te ondersteunen en te benadrukken.
 • Coördinatie te verbeteren van nationale/regionale onderzoeksprogramma’s rond accidenteel mariene vervuiling.
 • Strategieën op te stellen om obstakels te overwinnen die transnationale samenwerking hinderen om de nationale/regionale programma’s te openen.
 • Langetermijn RTD strategieën te lanceren door middel van de synergieën en aanvullingen te identificeren die zullen werken als de kern van duurzame samenwerking tussen partners en het gebruik van de R&D uitkomsten te verbeteren. Kennis op verschillende niveau’s te verspreiden, met de nadruk op de interface wetenschap-publiek en op het belang de goedkeuring van deze benadering door de maatschappelijk in het algemeen.

2. Research for the understanding of European & Overseas biodiversity (BiodivERsA)

Biodiversa is een ERA-NET project waar 19 Europese instellingen die onderzoek financieren op zoek gaan naar de best practices als basis voor samenwerking om het Europese onderzoek te versterken. Dit specifieke project beoogt een efficiënte transnationale samenwerking op het gebied van biodiversiteitsonderzoek op te zetten. Doordat BiodivERsA ook bijdraagt aan de EU Biodiversiteit Strategie, kunnen de financierende instellingen de bestaande activiteiten verifiëren, de toekomstige strategieën en aanbevelingen van raadgevende organen vergelijken en systematisch mogelijkheden voor toekomstige samenwerking onderzoeken.

3. Climate Impact Research Co-ordination for a Larger Europe (CIRCLE)

De analyse van klimaatimpact en adaptatie respons moeten worden geïnformeerd via een coherent onderzoeksorgaan en het is de hoofddoelstelling van CIRCLE om bij te dragen aan een dergelijke poging. Dit gebeurt door middel van netwerking en door de nationale onderzoeksprogramma’s in de 19 CIRCLE partnerlanden op elkaar af te stemmen. Het uiteindelijke doel van CIRCLE bestaat eruit een Europese Onderzoeksruimte (ERA) inzake klimaatverandering te implementeren.

4. ERA-NET Transport (ENT)

ERA-NET TRANSPORT (ENT) is een duurzaam netwerk van nationale onderzoeksprogramma’s omtrent transport. ENT is tevens een service platform voor programma managers dat het benodigde kader verschaft om transnationale samenwerking op te starten en te implementeren. Het verschaft ondersteuning en kennis in verband met contacten, nationale programma’s, passende samenwerkingsprocedures en programmeerpraktijken voor succesvol transportonderzoek. Op het moment nemen 13 EU lidstaten en geassocieerde landen deel aan dit Europese initiatief en er staan er meer op het punt om tot het netwerk toe te treden.

5. European Polar Consortium (EPC)

Het European Polar Consortium (EPC) bestaat uit 25 ministeries, nationale financierende instellingen en nationale polaire RTD autoriteiten komende uit 19 Europese landen en van ESF/European Polar Board. Het EPC zal leiden tot langetermijn duurzame partnerschappen zowel binnen Europa als daarbuiten en zal tevens de interacties tussen de landen met grote polaire RTD programma’s en landen met ontplooiende polaire programma’s in Centraal en Oost-Europa verdiepen en versterken terwijl het de uitwisseling van ervaringen en best practices betreffende het management en de financiering van programma’s en infrastructuur aanmoedigt. De langetermijn doelstelling van EPC is de ontwikkeling van een "European Polar Entity" dat zal worden opgericht via een dialoog op politiek niveau buiten EPC en dat ervoor zal zorgen dat Europa haar critical mass op het globale niveau kan maximaliseren en sturen.

6. Co-ordination of National and Regional Marine RTD Activities in Europe (MARINERA)

MarinERA is een partnerschap van de voornaamste mariene RTD financierende instellingen in 13 Europese lidstaten.

De hoofddoelstellingen van het MarinERA project zijn

 • De Europese mariene RTD programma’s en de gespecialiseerde infrastructuur in kaart te brengen om de creatie van een interne markt te vergemakkelijken en om de bestaande Europese mariene onderzoekscapaciteit te kwantificeren.
 • Het netwerken van mariene RTD financierende instellingen in de EU te vergemakkelijken om tot een meer kosten-effectief en efficiënt gebruik van de middelen van de lidstaten te komen inclusief het wetenschappelijk personeel, specialistische infrastracturen en geplande investeringen.
 • Bij te dragen aan de ontwikkeling van een Europees marien onderzoeksbeleid, door de toekomstige uitdagingen te identificeren.
 • Een basis te verschaffen om de beschikbare middelen te richten op prioritaire zaken die zich buiten de capaciteiten van de individuele lidstaten bevinden.
 • De wederzijdse opening van de mariene RTD programma’s van de lidstaten te bevorderen.

7. Scientific Knowledge for Environmental Protection - Network of Funding Agencies (SKEP)

SKEP ERA-NET is een partnerschap van 15 ministeries en regeringsinstellingen komende uit 11 Europese landen die verantwoordelijk zijn om milieuonderzoek te financieren. Het project doelt op de verbetering van de coördinatie van het milieuonderzoek in Europa.
De doelstellingen houden verder in:

 • de efficiëntie van de middelen voor het onderzoek verhogen;
 • vernieuwing aan te moedigen door meer efficiënt gebruik te maken van onderzoeksbudgetten; en
 • de bekwaamheid van milieubescherming te verbeteren door de grondslag te leggen voor het coördineren van onderzoeksprogramma’s.

8. Coordination of national environment and health research programmes - Environment and Health ERA-NET (ERA-EnvHealth)

ERA_ENVHEALTH is een ERA-NET dat 16 financieringsagentschappen groepeert rond een gemeenschappelijke wil om transnationaal mee te werken aan onderzoeksprogramma’s op het gebied van milieu/gezondheid en die ook transnationaal te coördineren.

De algemene doelstellingen van het project zijn:

 • Inspelen op de duidelijk geïdentificeerde nood aan coördinatie door samen te werken op het gebied van het E&H-onderzoek
 • Een netwerk oprichten waarin de E&H-gemeenschappen kunnen worden geïntegreerd en zo een platform van gebruikers en potentiële bijdragers op dat gebied aanreiken
 • Een praktisch instrument ontwikkelen om het Europese E&H-plan 2004-2010 te kunnen uitvoeren en bij te dragen tot het uitwerken van de nodige praktijken voor de door de WGO Europa (WHO) gedane onderzoeksbeloften op het gebied.

Dat zal worden gerealiseerd met volgende acties:

 • Een netwerk oprichten van programmabeheerders met de bedoeling de gegevens met betrekking tot de onderzoeksactiviteiten en de expertise op het gebied te delen
 • Definiëren wat de mogelijkheden zijn om samen te werken en onderzoeksactiviteiten te coördineren, alsook de prioritaire gebieden identificeren waarop multinationaal en interdisciplinair onderzoek kan worden verricht
 • Gemeenschappelijke en coherente activiteiten opzetten en gezamenlijke multinationale oproepen tot voorstellen lanceren in het kader van specifieke onderzoeksthema’s inzake milieugezondheid.

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid