Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Publicaties

Eindrapporten
Actie ter ondersteuning van de strategische prioriteiten van de Federale Overheid

AP/02: Indicatoren van toegankelijkheid tot plaatsen en tot transport

 • Final report (pdf): Accessibility indicators to places and transports

AP/03: Het verzamelen van parkeergegevens in de zone van het Gewestelijk Express Net (GEN) rond Brussel en Stated Preference enquête-oefening (RAPIDES)

 • Rapport final (pdf): RAPIDES - Collecte des données parkings zone RER et exercice d'enquête stated preferences – Het verzamelen van parkeergegevens in de zone van het Gewestelijk Express Net (GEN) rond Brussel en Stated Preference enquête-oefening

AP/04: De nieuwe opvolgregeling voor de werklozen: een evaluatie

 • Rapport final (pdf): Le nouveau système de suivi des chômeurs : une évaluation
 • Résumé (pdf): Le nouveau système de suivi des chômeurs: une évaluation
 • Samenvatting (pdf): Het nieuwe opvolgingsstelsel voor de werklozen: een evaluatie
 • Summary (pdf): The new follow-up scheme for the unemployed: an evaluation

AP/05: Effecten van bestrijdingsmiddelen en type 18 biociden op mens en milieu (HEEPEBI)

 • Samenvatting (pdf): Health and Environmental Effects of Pesticides and type 18 Biocides "HEEPEBI"

AP/06: Profiel van de "administratieve manager" in de context van verzelfstandiging binnen justitie

 • Résumé (pdf): Le Profil ‘manager administratif’ dans un contexte de modernisation de la Justice
 • Samenvatting (pdf): Profiel van de ‘administratieve manager’ in de context van verzelfstandiging binnen justitie
 • Te bestellen

AP/07: De methodologie van nauwkeurigheidscertificatie van met satelliet uitgeruste totaalstations

 • Eindrapport (pdf): Methodologie voor de nauwkeurigheidscertificatie van totaalstations met ondersteuning voor satellietplaatsbepaling

AP/10: Evaluatie van beleid voor duurzame productie en consumptiepatronen

 • Rapport final (pdf): Evaluation des politiques en matière de changement de mode de production et consommation

AP/11: Duurzame ontwikkeling duurzaam ontwikkelen: beter beleid door participatie

 • Eindrapport (pdf): Methoden en technieken van burgerparticipatie: strategieën voor betrokkenheid van burgers bij het federaal plan duurzame ontwikkeling
 • Samenvatting (pdf): Duurzame ontwikkeling duurzaam ontwikkelen: beter beleid door participatie
 • Summary (pdf): Sustainable sustainable development: Better policy through participation

AP/12: Familiehereniging: kwalitatieve en kwantitatieve analyse van tendensen en profielen

 • Eindrapport (pdf): Liefde kent geen grenzen: Een Kwantitatieve en Kwalitatieve Analyse van huwelijksmigratie vanuit Marokko, Turkije, Oost Europa en Zuid Oost Azië

AP/13: Analyse van bedrijfswagens (COCA)

AP/14: Een indicator voor de omvang en de evolutie van zwartwerk in de Belgische economie

 • Résumé (pdf): Un indicateur de l'étendue et de l'évolution du travail au noir en Belgique"
 • Samenvatting (pdf): Een indicator voor de omvang en evolutie van het zwartwerk in de Belgische economie

AP/15: Voorstellen voor een beter evenwicht tussen grensoverschrijdende tewerkstelling en sociale bescherming

 • Eindrapport (pdf): Voorstellen voor een beter evenwicht tussen grensoverschrijdende tewerkstelling en sociale bescherming
 • Samenvatting (pdf): Voorstellen voor een beter evenwicht tussen grensoverschrijdende tewerkstelling en sociale bescherming

AP/16: De welvaartsevolutie van de bodembescherming in België, Duitsland, Frankrijk en Nederland

 • Eindrapport (pdf): De welvaartsevolutie van de bodembescherming in België en de ons omringende landen
 • Samenvatting (pdf): De welvaartsevolutie van de bodembescherming in België en de ons omringende landen
 • Résumé (pdf): L’évolution du taux de bien-être de la protection de base en Belgique et dans nos pays frontaliers
 • Summary (pdf): The purchasing power evolution of minimum income protection in Belgium and in neighbouring countries

AP/17: Interne bestaffing van verpleegkundigen op basis van geactualiseerde Minimale Verpleegkundige Gegevens (MVG2)

AP/18: De uitvoering van werk- en leerstraffen in België

 • Eindrapport - Rapport final (pdf): Werken en leren als straf. Onderzoek naar de uitvoering van werkstraffen en leermaatregelen in België - Le travail et la formation comme peines. Recherche sur l’exécution des peines de travail et des injonctions formatives en Belgique

AP/19: Wetenschappelijke metrologie voor de micro- en nanotechnologie, Deel 1/2

 • Final report (pdf): Science metrology for micro and nanotechnologies, Part 1/2

AP/20: Naar een hoge-resolutie 3D-analyse van de zandbankarchitectuur op het Belgisch Continentaal Plat (RESOURCE-3D)

 • Final report (pdf): Towards a high-resolution 3D-analysis of sandbank architecture on the Belgian Continental Shelf (RESOURCE-3D)

AP/21: Lessen voor Belgisch tijdsbeleid. Een analyse van Europese initiatieven rond tijdsordening

 • Eindrapport (pdf): Lessen voor een Belgisch tijdsbeleid. Een analyse van Europese initiatieven rond tijdsordening

AP/22: Participatieve toekomstverkenning voor een duurzame ontwikkeling: analyse van benaderingen en implementaties

 • Rapport final (pdf): Méthodes participatives de prospective et de planification pour un développement durable: analyse d’approches et de réalisations

AP/23: Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de databank van slachtoffers van mensenhandel

 • Résumé (pdf): Analyse quantitative et qualitative de la banque de données des victimes de la traite et du trafic d’êtres humains
 • Samenvatting (pdf): Kwantitatieve en kwalitatieveanalyse van de databankslachtoffers van mensenhandel

AP/25: Haalbaarheidsstudie naar een werklastmetingsinstrument voor de zetel

 • Résumé (pdf): Etude de faisabilité de la mise en place d’un instrument de mesure de la charge de travail destiné au siège
 • Samenvatting (pdf): Haalbaarheidsstudie naar een werklastmetingsinstrument voor de zetel

AP/26: Psychosociale steun van de verwanten van het militaire personeel die aan buitenlandse opdrachten zoals crisisoperaties en humanitaire hulp deelnemen

 • Rapport final (pdf): Le soutien psychosocial des familles de militaires envoyés en mission de crise à l'étranger 2007-2008

AP/28: Opvolging en begeleiding van het secundaire netwerk van sociale zekerheid

 • Eindrapport (pdf): De coördinatie- en sturingsmechanismen geanalyseerd en geoptimaliseerd
 • Résumé (pdf): Suivi et accompagnement du réseau secondaire de sécurité sociale
 • Samenvatting (pdf): Opvolging en begeleiding van het secundaire netwerk van de sociale zekerheid
 • Bijlage 1 (pdf): Theoretische nota
 • Bijlage 2 (pdf): Participatieve evaluatie van de governance in de tak ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Bijlage 3 (pdf): Participatieve analyse van de governance van de tak jaarlijkse vakantie van de arbeiders
 • Bijlage 4 (pdf): Participatieve analyse van de governance in de tak kinderbijslag van de werknemers
 • Bijlage 5 (pdf): Participatieve analyse van de governance in de tak arbeidsongevallen
 • Bijlage 6 (pdf): Participatieve analyse van de governance in het stelsel van de zelfstandigen

AP/29: Beeldvorming van de ondergrondse economie : verbetering van visibiliteit en beleid

 • Eindrapport (pdf): Een indicator voor de omvang en evolutie van het zwartwerk in de Belgische economie

AP/30: Fietsverkeerindicatoren: identificatie en harmonisatie van databronnen (BITS)

AP/33: Hoe evolueert de toestand van het benthos in de kustwateren (ECOSTAT)

 • Final report (pdf): How will the ecological quality status of benthos in coastal waters evolve? (ECOSTAT)

AP/35: Flexicurity en het Belgisch arbeidsrecht (FLEXICURITY)

 • Eindrapport (pdf): Onderzoek en evaluatie van het effect van het indienen van het concept "flexicurity" zoals bepaald door de Europese Raad in het Belgisch arbeidsrecht

AP/36: Bepaling van de relatie tussen referentievlakken in de Belgische mariene zone (G2/LAT)

 • Final report (pdf): Relationships between vertical reference planes in the Belgian marine area
 • Annex 2 (pdf): Comparison between the EM3002D multibeam echosounders on the Belgica and Ter Streep
 • Annex 3 (pdf): Quasi-geoid BG03 computation in Belgium

AP/37: Evaluatie, vertalen en ter beschikking stellen van gefundeerde richtlijnen voor het verpleegkundig beroepsveld (GUIDELINES)

 • Eindrapport (pdf): Inventarisatie en ter beschikkingstelling van aanbevelingen voor de verpleegkundige praktijk. Het project "guidelines"
 • Rapport final (pdf): Inventaire et mise à disposition de recommandations pour la pratique infirmière Le projet "guidelines"

AP/38: Identification and Federal Inter-administration eXchange (ID-FIX)

 • Eindrapport (pdf): ID-FIX IDentification and Federal Inter-administration eXchange

AP/40: Wat hebben gezinnen nodig om rond te komen? Minimumbudgetten en minimum inkomensbescherming (MINIBUDGET)

 • Rapport final/Eindrapport (pdf): Minibudget: Wat hebben gezinnen nodig om menswaardig te leven in Belgïe? - Quel est le revenu nécessaire pour une vie digne en Belgique?

AP/41: Nachtleveringen: een mogelijke optie in stedelijke distributie? (NIGHT DELI)

 • Summary (pdf): Overnight distribution: a possible solution for urban deliveries?

AP/42: Optimalisering van de basiskennis over het energiepotentieel op het Belgisch Continentaal Plat (OPTIEP-BCP)

 • Eindrapport (pdf): Optimalisering van de basiskennis over het energiepotentieel op het Belgisch Continentaal Plat
 • Samenvatting (pdf): Optimalisering van de basiskennis over het energiepotentieel op het Belgisch Continentaal Plat
 • Résumé (pdf)): Optimisation des connaissances actuelles sur les énergies offshore pour le territoire maritime belge
 • Summary (pdf): Optimization of basic knowledge of offshore energy on the Belgian Continental Shelf

AP/43: Modellering van binnenluchtkwaliteit op basis van energieprestatie en ventilatie van woningen (Q-INTAIR)

 • Eindrapport - Rapport final (pdf): QINTAIR: modellering van binnenluchtkwaliteit op basis van bouwmaterialen- emissies, gebouwluchtdichtheid en ventilatie van woningen

AP/46: Recht op onderwijs voor kinderen zonder wettig verblijf (UCARE)

 • Samenvatting (pdf): Welke recht op onderwijs voor kinderen in precair verblijf? Een analyse van de situatie van kinderen zonder wettig verblijfsstatuut of met een precair verblijfsstatuut in het lager onderwijs in België?
 • Résumé (pdf): Quel droit à l’enseignement pour les enfants en séjour précaire ? Une analyse de la situation des enfants sans titre de séjour légal ou avec un titre de séjour précaire dans l’enseignement fondamental en Belgique?

Over deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid