Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Publicaties

Eindrapporten
AGORA

Eindrapport

 • Eindrapport - Rapport final (pdf): Opsporing en ontsluiting van historische statistieken in België (1800 - 1960) - Etude prospective concernant le repérage et l’exploitation des statistiques historiques en Belgique (1800 - 1960)

Studie SODA

 • Studie SODA - Etude SODA (pdf): : Haalbaarheid van een data-archief voor de sociale wetenschappen - Faisabilité d’un Service d'archivage de données pour les sciences sociales

Evaluatie rapport AGORA (1999 - 2004):

 • Report (pdf): An independent review of the Belgian Federal Office for Science Policy's programme for scientific support of the construction and valorisation of the informational contents of federal databases for socio-economic use

Toekomstgerichte rapporten over behoeftenanalyse:

AG/DD/001: Datawarehouse arbeidsmarkt (1) - Aanleggen en exploiteren van een economische en financiële metadatabank (2)

 • Rapport final (pdf): Les comptes nationaux de l’emploi. Note méthodologique

AG/DD/002: Elektronisch ter beschikking stellen van de bijgewerkte teksten van de Belgische wetgeving en reglementering

AG/DD/003: Statistische verwerking van de gegevens van de 5 burgelijke griffies van de Hoven van Beroep

AG/DD/005: Contextualisering van statistisch materiaal voor lokale doeleinden

 • Eindrapport (pdf): De veiligheidsmonitor als contextualiseringsinstrument: een kennismaking met de vragenlijst
 • Samenvatting (pdf): Contextualisering van criminografisch materiaal voor lokale doeleinden

AG/DD/008: Sociale gezondheidsverschillen

 • Eindrapport (pdf): Agora
 • Eindrapport (pdf): De financiële problematiek van kankerpatiënten
 • Eindrapport (pdf): Beleidsinterventies ter vermindering van sociaal-economische gezondheidsverschillen
 • Eindrapport: Theoretische achtergrondstudies in verband met ongelijkheid en gezondheid:
  - Deel 1 (pdf): Sociale franchise
  - Deel 2 (pdf): Oorzaken van sociaal-economische gezondheidsverschillen
  - Deel 3 (pdf): Een typologie van risicopopulaties
 • Eindrapport (pdf): Sociaal-economische verschillen in gezondheid in Engeland en Nederland

AG/DD/009: Infogezondheid - Gezondheidseconomie

 • Eindrapport A
  deel 1 (pdf): Analyse van de medische beeldvorming in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie op basis van gekoppelde MKG - MFG
  - deel 2/1 (pdf)
  - deel 2/2 (pdf)
 • Eindrapport B
  deel 1 (pdf): Analyse van de factuur ten laste van de patiënt in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie op basis van gekoppelde MKG - MFG
  deel 2: tabellen en grafieken
  - deel 2/1 (pdf): grafieken
  - deel 2/2 (pdf): tabellen
  - deel 2/3 (pdf): tabellen
 • Poster: The use of pathology-related parameters in explaining the variation of public expenditures on medical imaging

AG/DD/12: Genderstatistieken

 • Samenvatting (pdf): Genderstatistieken: Stand van zaken en aanbevelingen
 • Résumé (pdf): Statistiques ventilées selon le sexe: Situation et recommandations

AG/DD/17: Enquête over de betalingen ten gunste van het personeel en modernisering van de databank over het personeel

 • Rapport final (pdf): Modernisation de la Base de Données Data du service d'Administration Général

AG/DD/31: Epidemiologische analyses van de gegevens uit de databanken van M.K.G. en RIZIV

 • Rapport final (pdf): Validité des données hospitalières pour leur exploitation en épidémiologie

AG/DD/34: Valorisatie van de databank"Tijdsbudgetenquête"

 • Samenvatting (pdf): 24 uur... Belgische tijd. Resultaten van het onderzoek naar de tijdsbesteding van de Belgen

AG/DD/35:
(a) Analyse van gegevens inzake daders van misdrijven geregistreerd in de POLIS-databank van de Rijkswacht door middel van "multilevel analysis"
(b) Toepassen van een multilevel analyse op de gegevens van de Veiligheidsmonitor

 • Samenvatting van de resultaten van het onderzoek (pdf): Analyse van gegevens inzake daders van misdrijven geregistreerd in de POLIS-databank van de Rijkswacht door middel van "multilevel analysis". Toepassen van een multilevel analyse op de gegevens van de Veiligheidsmonitor

AG/DD/36: Samenstelling en exploitatie van een meta-databank van economische en financiële gegevens

 • Rapport final (pdf): Specification for the Belgostat thesaurus indexation interface

AG/DD/38: Vervangingsratio van de werkloosheidsvergoedingen

 • Eindrapport (pdf): Methodologische achtergrond bij het standaardsimulatiemodel voor de vervangingsratio's

AG/DD/45: Voorbereidende studie voor het oprichten van een observatiesysteem van het kaderpersoneel

 • Eindrapport (pdf): Voorbereidende studie voor het oprichten van een observatiesysteem van het kaderpersoneel

AG/EE/054: Exploitatie van gegevens inzake verkeersveiligheid (Federale Politie)

AG/EE/062: Gegevensbank mobiliteitsbeheer

AG/EE/064: Oprichting van een boordtabel "mobiliteit" in de GEN-zone (Ministerie van Verkeer en Infrastructuur)

 • Rapport final (pdf): Création d'un tableau de bord "mobilité" dans la zone RER

AG/EE/068: Centrale instellingsdatabank (Ministerie van Volksgezondheid)

 • Rapport final (pdf): Modèle d'un système d'information central des institutions de soins de santé

AG/EE/070: Validatie van het individuele luik van de conceptmatrix van de sociale zekerheid (Ministerie van Sociale Zaken)

 • Eindrapport (pdf): Handleiding voor de implementatie van de sociale zekerheidsmatrix
 • Résumé (pdf): Validation du volet individuel de la matrice conceptuelle de la sécurité sociale
 • Samenvatting (pdf): Validatie van het individuele luik van de conceptmatrix van de sociale zekerheid
 • Summary (pdf): Validation of the individual part of the social security concept matrix

AG/FF/077: Datawarehouse pensioenen van de publieke sector: analyse van externe behoeften

AG/FF/078: Mortaliteit gepensioneerden publieke sector: actuariële en demografische analyse

 • Rapport final (pdf): Analyse de la mortalité des pensionnés du secteur public

AG/FF/082: Oprichting van een centrale databank voor veroordelingen bij de directie controle

 • Eindrapport (pdf): Datawarehouse "Wegvervoercontroles"
 • Rapport final (pdf): Datawarehouse "Contrôles des transports routiers"

AG/FF/083: Minimale geriatrische gegevens

 • Rapport final (pdf): Résumé Gériatrique Minimum. Prise en compte des spécificités des services gériatriques
 • Annexes (pdf): Résumé Gériatrique Minimum. Prise en compte des spécificités des services gériatriques

AG/FF/084: Aanvullende sociale voorzieningen 2de en 3de pijler: opstellen van een databank

 • Eindrapport (pdf): Aanvullende sociale voorzieningen in de tweede en derde pijler
 • Samenvatting (pdf): Aanvullende sociale voorzieningen 2de en 3de pijler
 • Résumé (pdf): Prestations sociales complémentaires dans les deuxième et troisième piliers
 • Summary (pdf): Supplementary social provisions in second and third pillar health care

AG/FF/085: Statistische informatie inzake sociale inclusie

 • Eindrapport (pdf): Statistische informatie inzake sociale inclusie

AG/FF/087: De survey voorbij. Een kwalitatief onderzoek op zoek naar verklaringen en suggesties voor het beleid

 • Résumé (pdf): La justice en question. Après le "baromètre de la Justice": une recherche qualitative
 • Samenvatting (pdf): Justitie in vraag gesteld. De "justitiebarometer" voorbij: een kwalitatief onderzoek
 • Summary (pdf): Justice in question. After the "barometer of Justice": a qualitative research

AG/GG/093: Klachtenmanagement binnen de rechterlijke orde

 • Eindrapport (pdf): Een model van klachtenafhandeling binnen de rechterlijke orde
 • Rapport final (pdf): Vers un modèle de traitement des plaintes au sein de l'ordre judiciaire
 • Résumé (pdf): Gestion des plaintes au sein de l’Ordre Judiciaire
 • Samenvatting (pdf): Klachtenmanagement binnen de rechterlijke orde
 • Summary (pdf): Complaints management for the judicial order

AG/GG/097: Kadaster van de gezondheidsberoepen

 • Résumé (pdf): Cadastre des professions de la santé
 • Samenvatting (pdf): Kadaster van de gezondheidsberoepen
 • Summary (pdf): Register of health professions

AG/GG/101: "Intelligente" exploitatietools voor ongestructureerde informatie ten behoeve van de noden van de Belgische Federale Politie

 • Eindrapport (pdf): "Intelligente" exploitatietools voor niet gestructureerde informatie ten behoeve van de noden van de Federale Politie

AG/GG/102: Virtuele bibliotheek Justitie - Politie

 • Rapport final - Eindrapport (pdf): Recherche Agora-Bibliothèque virtuelle: Analyse de la faisabilité du projet ET Cahier des charges méthodologique de l'application - Onderzoek Agora-Virtuele bibliotheek: Analyse van de haalbaarheid van het project EN Methodologisch lastenboek van de toepassing
 • Résumé (pdf): Recherche Agora-Bibliothèque virtuelle
 • Samenvatting (pdf): Onderzoek Agora-Virtuele bibliotheek
 • Summary (pdf): Agora - Virtual Library Research

AG/GG/104: Optimalisatie van het gebruik van de Veiligheidsmonitor, ontwikkeling van een Mini-Monitor, een complementaire module en methoden voor afname van enquêtes

 • Eindrapport (pdf): Optimalisatie van het gebruik van de veiligheidsmonitor, ontwikkeling van een Mini-monitor, een complementaire module en methoden voor afname van enquêtes
 • Samenvatting (pdf): Optimalisatie van het gebruik van de veiligheidsmonitor, ontwikkeling van een Mini-monitor, een complementaire module en methoden voor afname van enquêtes
 • Résumé (pdf): Optimalisation de l’utilisation du Moniteur de sécurité, développement d’un Mini-moniteur, d’un module complémentaire et de méthodes d’exécution des enquêtes
 • Summary (pdf): Optimizing the use of the security monitoring scheme, developing a mini-monitoring scheme, a complementary module and methods for implementing the schemes

AG/HH/111: Optimalisatie en valorisatie van de database "Conventionele lonen en arbeidstijd" (CAO-CCT)

 • Rapport final (pdf): Proposition pour améliorer la méthodologie de calcul des indices des salaires et des durées de travail conventionnels (Note finale 2)
 • Beperkte haalbaarheidsstudie (pdf): DATABASE CAO-lonen en arbeidstijden en webapplicatie (Eindnota 1)

AG/HH/113: Valorisatie datawarehouse « Arbeidsongevallen » (AcciTrav)

 • Synthese (pdf): Valorisatie van het datawarehouse "Arbeidsongevallen"
 • Synthèse (pdf): Valorisation de la datawarehouse "Accidents du travail"
 • Summary (pdf): Development of the datawarehouse "Accidents at work"

AG/HH/116: Valorisatie van de microsimulatie van de sociale bescherming

 • Final report (pdf): Valorisation of microsimulation model social security (MIMOSIS)

AG/HH/123: Databank kwaliteitszorg verpleegkundigen (Quali-NURS)

 • Samenvatting (pdf): Databank kwaliteitszorg verpleegkundigen (Quali-NURS)
 • Résumé (pdf): Projet Base de données qualité des soins infirmiers (Quali-NURS)
 • Summary (pdf): Project Database quality of nursing (Quali-NURS)

AG/HH/124: Databank « Milieucriminaliteit » (EcoCrim)

AG/HH/126: Databank "Klachten" (GenderClaim)

AG/II/131: Een voorbereidende studie met het oog op het complementeren van het gezondheidsinformatiesysteem met gegevens vanuit een dynamisch levensloopperspectief (HIS :Health Information System)

 • Rapport final (pdf): Etude préparatoire en vue de compléter le système d'informations sur la santé au moyen de données provenant d'une perspective longitudinale dynamique
 • Samenvatting (pdf): Voorbereidende studie met doel het gezondheidsinformatiesysteem te vervolledigen door middel van anonieme gegevens geput uit een langdurig perspectief
 • Résumé (pdf): Etude préparatoire en vue de compléter le système d'informations sur la santé au moyen de données provenant d'une perspective longitudinale dynamique
 • Summary (pdf): Preparative study in order to supplement the health information system by means of longitudinal data

AG/II/136: Plaatsing van kinderen en armoede

 • Eindrapport - Bestelformulier (pdf): Een link tussen leven in armoede en maatregelen bijzondere jeugdbijstand?
 • Samenvatting (pdf): Plaatsing van kinderen en armoede
 • Résumé (pdf): Placement des enfants et pauvreté
 • Summary (pdf): Placement of children and poverty

AG/JJ/137: SUBLEC (SUrvey on the BLack EConomy) : Organisation of a micro-survey on fiscal and social fraud in Belgium

 • Eindrapport (pdf): Informatie- en analysecentrum of observatorium ondergrondse economie (OBSOE): haalbaarheidsstudie
 • Résumé (pdf): Fraude sociale et fiscale en Belgique: Une étude-pilote relative au travail et aux revenus déclarés et non declares: SUBLEC
 • Samenvatting (pdf): Sociale en fiscale fraude in België Een pilootstudie omtrent aangegeven en niet-aangegeven inkomen en arbeid: SUBLEC
 • Summary (pdf): Social and fiscal fraud in Belgium: A pilot study on declared and undeclared income and work: SUBLEC

AG/JJ/138: Microsimulatiemodel Sociale Zekerheid MIMOSIS & Euromod (MIMOD)

 • Final report (pdf): Microsimulation model for social security MIMOSIS and EUROMOD

AG/JJ/139: BelHIS : Toevoegen van een longitudinale component aan het gezondheidsinformatiesysteem

 • Rapport de recherche (pdf): Vie privée et intégration des données de santé
 • Résumé (pdf): Compléter le système d’information sanitaire au moyen de données provenant
 • Summary (pdf): Belgian Longitudinal Health Information System
 • Synthèse (pdf): Compléter le système d’information sanitaire au moyen de données provenant
  d’une perspective longitudinale dynamique
 • Summary (pdf): Supplement the health information system by means of longitudinal data

AG/JJ/140: Analyse van de sociale verkiezingen (ELSOC)

 • Onderzoeksrapport (pdf): 58 kaarsjes voor het sociale overlegmodel. Sociale verkiezingen van 1950 tot 2008
 • Rapport de recherche (pdf): 58 bougies pour le modèle de concertation sociale. Les élections sociales de 1950 à 2008

AG/JJ/144: Gender en inkomen: analyse en ontwikkeling van indicatoren (BGIA)

 • Rapport de recherche (pdf): Genre et revenu. Analyse et développement d'indicateurs
 • Final report (pdf): Gender and income. Analysis and development of indicators
 • Samenvatting (pdf): Gender en inkomen: analyse en ontwikkeling van indicatoren (BGIA)
 • Résumé (pdf): Genre et revenu: analyse et développement d'indicateurs (BGIA)
 • Summary (pdf): Gender and income: analysis and development of indicators (BGIA)

AG/JJ/146: Opstellen monitoring van de effecten van klimaatverandering op leefmilieu – gezondheid (MCS)

AG/JJ/150: Enquête rond de mobiliteit van de Belgen (BELDAM)

 • Rapport final (pdf): Belgian Daily Mobility - BELDAM: Enquête sur la mobilité quotidienne des belges

AG/JJ/151: Monitoring Markten en Sectoren (MMS)

 • Final report (pdf): Monitoring of Markets and Sectors MMS Project
 • Samenvatting (pdf):Samenvatting AGORA-MMS project
 • Résumé (pdf):Résumé AGORA-MMS projet
 • Summary (pdf):Summary AGORA-MMS project

AG/KK/152: Armoede in de stad en op het platteland (POCICO)

AG/KK/153: Online databank voor een virtueel informatieplatform inzake octrooilicenties (PATLICINFO)

 • Rapport final (pdf): PATLICINFO: Base de données en ligne pour une plate-forme virtuelle d’information relative aux licences de brevets

AG/KK/154: Sociaal-economische positie van personen met een handicap en analyse van de effectiviteit van tegemoetkomingen aan personen met een handicap (HANDILAB)

 • Eindrapport (pdf): Deel 1: HANDILAB - Effectiviteit van de inkomensvervangende en integratietegemoetkomingen
 • Eindrapport (pdf): Deel 2 : HANDILAB - Administratieve data
 • Synthese (pdf): Onderzoeksproject HANDILAB
 • Synthèse (pdf): Projet d'étude HANDILAB
 • Summary (pdf): Project HANDILAB

AG/KK/155: Onderzoek naar een indicator inzake de gezondheidsverwachting zonder activiteitsbeperking (HEALTHYLIFE-EXP)

 • Final report (pdf): Social inequalities in Healthy Life Expectancy

AG/LL/166: National Archaeology Collections Inventory Project (NACIP)

AG/LL/169: Multilingual terminological research (French, Dutch and English) for the development and integration of semantically enriched scientific thesauri (MULTITA)

 • Synthese (pdf): Multilingual terminological research (French, Dutch and English) for the development and integration of semantically enriched scientific thesauri
 • Synthèse (pdf): Multilingual terminological research (French, Dutch and English) for the development and integration of semantically enriched scientific thesauri
 • Summary (pdf): Multilingual terminological research (French, Dutch and English) for the development and integration of semantically enriched scientific thesauri

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid