NL FR EN
www.belgium.be

Verklaring over de bescherming van persoonsgegevens van de gebruikers van deze website


Deze privacyverklaring levert u gedetailleerde informatie over de bescherming van uw gegevens van persoonlijke aard van gebruikers en bezoekers van de website van de POD Wetenschapsbeleid ("Belspo", "wij") www.belspo.be. Haar bedoeling is u op de hoogte te brengen van welke categorieën van gegevens van persoonlijke aard (hierna “persoonsgegevens” genoemd) Belspo gebruik maakt, de redenen waarom Belspo ze gebruikt en deelt, de bewaringsduur ervan en de regels voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot die gegevens voor deze verwerking.

Belspo is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens van persoonlijke aard in het kader van de bij deze verklaring bedoelde verwerkingen. Door gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming met en zoals beschreven in deze verklaring.

Uw persoonsgegevens zijn verwerkt conform de Europese Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG) en met de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.


1. Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking

Door deze website te gebruiken worden persoonsgegevens verzameld en gebruikt voor:

 • u te informeren;
 • te reageren op uw verzoeken;
 • de dossiers die u aanbelangen te behandelen.

Gegevens worden ook verzameld en verwerkt:

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden;
 • om onze diensten te verbeteren.

Belspo verantwoordt de rechtmatigheid van het gebruik van uw persoonsgegevens als:

 • de uitvoering van een opdracht van openbaar belang of van een opdracht die verband houdt met de uitoefening van het openbaar gezag waarmee Belspo is bekleed (bezoek van de website);
 • uw toestemming met de verwerking die u wordt voorgesteld (inschrijving op website, aan een nieuwsbrief, op een event, publicatie van professionele contactgegevens op onze website, …)


2. In het kader daarvan verwerkte persoonsgegevens
 

Belspo verzamelt en gebruikt uitsluitend de in het kader van die verwerking nodige persoonsgegevens. De volgende categorieën van persoonsgegevens komen aan bod:

 • identificatiegegevens (naam, voornaam, IP-adres);
 • contactgegevens (post- en/of e-mailadres);
 • persoonlijke kenmerken (geslacht, taal);
 • gegevens over betrekking (functie, naam van de werkgever/organisatie);
 • gegevens over de interacties die u hebt met Belspo via onze websites, onze applicaties, telefoongesprekken, e-mails.

3. Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

De gebruikte gegevens worden verzameld wanneer u deze website bezoekt of rechtstreeks bij u wanneer:

 • u vrijwillig een online registratieformulier op deze website invult ;
 • u rechtstreeks met ons via e-mails, formulieren of alle andere communicatiemiddelen communiceert.

4. Cookies

De cookies zijn met name kleine informatiedeeltjes die op uw computer of uw mobiel apparaat worden opgeslagen door uw browser, zoals bijvoorbeeld je taalvoorkeur voor een website. Voor meer informatie over hoe deze website cookies gebruikt, zie ons cookiespolicy.

5. Met wie deelt Belspo uw persoonsgegevens?

De over u verzamelde gegevens worden vertrouwelijk verwerkt in de betrokken diensten van Belspo en mogen worden bezorgd aan organen die wettelijk gemachtigd zijn om uw gegevens te verkrijgen wanneer de wet ons ertoe verplicht.
Belspo verspreidt geen persoonsgegevens aan derden voor direct marketing.

Belspo doet soms een beroep op dienstenverstrekkers die als onderaannemers fungeren en die, als zodanig, de GDPR moeten naleven. Wanneer uw persoonsgegevens worden meegedeeld aan onderaannemers die gegevens verwerken voor rekening van Belspo, zien wij erop toe dat contractuele bepalingen worden vastgelegd, in het bijzonder om te garanderen dat die onderaannemers:

 • uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan die door Belspo zijn verduidelijkt en dat ze worden verwerkt conform de in deze privacyverklaring vermelde doeleinden en;
 •  over passende veiligheidsmaatregelen beschikken om zich te beschermen tegen de ongeoorloofde of onwettige verwerking van uw persoonsgegevens en tegen onopzettelijk verlies, vernietiging of beschadiging van uw persoonsgegevens.

Elke overdracht van gegevens buiten de Europese Unie is slechts mogelijk dankzij de krachtens de Europese verordening EU 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens vereiste garanties.

6. Bewaartermijn

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, met inachtneming van de wettelijke, reglementaire, contractuele of door onder de bevoegdheid van het Rijksarchief vallende bepalingen termijnen.  In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.  

7. Veiligheid

Belspo waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruikt Belspo beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden wel gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

8. Uw rechten

 • Recht van inzage
  U kunt informatie inwinnen over de verwerking van uw persoonsgegevens alsook een kopie ervan verkrijgen.

 • Recht op rectificatie
  Als de persoonsgegevens die Belspo over u beschikt onjuist of onvolledig zijn, kunt u eisen dat die persoonsgegevens dienovereenkomstig worden gewijzigd.

 • Recht van bezwaar
  Dankzij het recht van bezwaar kunt u zich verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens onder bepaalde voorwaarden.
  U hebt geen recht van bezwaar voor persoonsgegevens die Belspo op wettelijke basis verwerkt. Ingeval uw persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van onze opdrachten van algemeen belang of verband houden met de uitoefening van het openbaar gezag waarmee Belspo is bekleed, kunt u uw recht van bezwaar uitoefenen, behalve als er legitieme en dwingende redenen bestaan om ze te verwerken die de bovenhand hebben op uw belangen, rechten en vrijheden, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 • Recht op gegevenswissing
  Onder bepaalde voorwaarden kunt u eisen dat uw persoonsgegevens worden gewist, behalve als de betrokken verwerking noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen of een opdracht van algemeen belang uit te voeren of die verband houdt met de uitoefening van het openbaar gezag waarmee Belspo is bekleed of als de verwerking noodzakelijk is voor archivistische, wetenschappelijke, statistische of historische doeleinden.

 • Recht op beperking van de verwerking
  U hebt het recht de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen als u uw recht van bezwaar uitoefent, wanneer u de juistheid van de gegevens betwist, de verwerking ervan onrechtmatig is, of wanneer u ze nodig hebt voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

 • Recht om uw toestemming in te trekken
  Wanneer uw persoonsgegevens uitsluitend worden verwerkt op basis van uw toestemming, hebt u het recht ze op elk ogenblik in te trekken. Die intrekking doet geen afbreuk aan het recht van Belspo om andere rechtsgronden aan te voeren die de voornoemde verwerking rechtvaardigen en noodzakelijk maken.

Uw verzoek wordt binnen 30 kalenderdagen behandeld. Bij een complex verzoek of als onze diensten een groot aantal verzoeken moeten behandelen, wordt die termijn met 60 dagen verlengd.

Om uw rechten uit te oefenen, stuur een mail of een brief aan onze functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs waar uw handtekening op staat.

Contactadressen:

Via e-mail:
dpo@belspo.be

Per brief:
Programmatorische Overheidsdienst (POD) Wetenschapsbeleid
Data Protection Officer - Diensten van de Voorzitter
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 7
1000 Brussel

9. Klachten

Als u vindt dat Belspo uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt conform de van kracht zijnde reglementeringen, hebt u het recht een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Persstraat 35
1000 Brussel
E-mail: contact@apd-gba.be

10. Contact

Voor alle vragen over ons privacybeschermingsbeleid kunt u onze functionaris voor gegevensbescherming contacteren:

Via e-mail:
dpo@belspo.be

Per brief:
Programmatorische Overheidsdienst Wetenschapsbeleid
Data Protection Officer - Diensten van de Voorzitter
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 7
1000 Brussel

11. Update van dat privacybeschermingsverklaring

Deze verklaring kan worden geüpdatet: de laatste versie is online of op verzoek beschikbaar.


- herz. 02/03/2020 -