Belspo Sitemap Contact Home

Programma

Het onderzoeksprogramma “Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling” ging in 2005 van start met een totaal onderzoeksbudget van 65,4 MEUR voor de periode 2005 - 2009.

De doelstellingen van het SSD programma zijn:

  • op verscheidene - voor een duurzame ontwikkeling - strategisch belangrijke domeinen het wetenschappelijke potentieel instandhouden en ontwikkelen, met als doel de wetenschappelijke onzekerheden te verminderen en op de toekomstige behoeften inzake kennis te kunnen anticiperen;
  • de overheden van het land de wetenschappelijke steun bieden die nodig is voor de voorbereiding, de uitvoering en de follow-up van een supranationaal, federaal, regionaal of lokaal beleid in en tussen deze domeinen;
  • de overheden van het land tevens de wetenschappelijke steun bieden die nodig is voor verticale (tussen verschillende bevoegdheidsniveau’s) en horizontale (tussen verschillende beleidsdomeinen) beleidsintegratie richting een duurzame ontwikkeling;
  • het Belgisch onderzoekspotentieel in de betrokken domeinen de mogelijkheid bieden om zich te integreren in de diverse onderzoeksinitiatieven op Europees en internationaal vlak, in het bijzonder binnen de Europese Onderzoeksruimte;
  • bijdragen tot de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis en instrumenten (modellen, concepten, indicatoren...) gericht op de analyse van processen, de studie van impacts, de ontwikkeling, opvolging en evaluatie van (bestaande en/of toekomstige) beleidsmaatregelen;
  • het interdisciplinaire onderzoek stimuleren om een ondersteuning te kunnen bieden aan besluitvormingsprocessen op basis van een integratie van verschillende dimensies, invalshoeken... van de betreffende problemen;
  • de dialoog en de informatie-uitwisseling tussen wetenschappers, beslissingnemers en de andere betrokken actoren op alle niveaus van het land en in het kader van de Europese en internationale context te bevorderen.

Het programma bestaat uit acht prioritaire onderzoeksdomeinen. Het geheel van de prioritaire onderzoeksdomeinen werd gekozen omwille van de noodzaak om de complexe, globale, onderling gerelateerde problemen te behandelen die aan de basis liggen van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling. Die keuze beantwoordt aan de strategische behoeften, op verschillende bevoegdheidsniveaus, van beleidsondersteunend onderzoek en aan de uitdaging om een nationale wetenschappelijke expertise in stand te houden en te ontwikkelen in complexe en strategisch belangrijke domeinen.

Binnen de prioritaire onderzoeksthema’s biedt het Programma ruimte voor het aspect normalisatie.

Oproepen tot onderzoeksvoorstellen worden verstrekt aan alle Belgische universitaire instellingen, publieke wetenschappelijke inrichtingen en onderzoekscentra zonder winstoogmerk die zich in een positie bevinden om een project in te dienen. Projecten worden geselecteerd op basis van een wetenschappelijke evaluatie, uitgevoerd door buitenlandse experts overeenkomstig de “peer review” methode.

Financiering, management, coördinatie en ontwikkeling van het Programma ligt allemaal in de handen van het Federaal Wetenschapsbeleid.

Elk onderzoeksproject, bestaande uit een netwerk van gefinancierde partners, wordt uitgebreid met een opvolgingscomité. Deze niet-gefinancierde partners in het project zijn relevante internationale, Europese, federale, en regionale officiële organen, wetenschappelijke experts... Zij werken actief samen in het kader van het project door middel van het beschikbaar stellen van gegevens en informatie en/of het voorzien van een adviserende mening betreffende het lopende onderzoek.

De Belgische onderzoekers van het SSD programma hebben de mogelijkheid om, op basis van een cofinanciering, in hun project samen te werken met een internationale universiteit of onderzoeksinstelling.

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid