NL FR EN
www.belgium.be

Internationale samenwerking


In de nota aan de ministerraad is in het kader van de prioriteiten van de pijlers voorzien in de bijdrage aan internationale programma’s zoals ERA-nets en Joint Programming Initiatives (JPIs).

Het beheer van die transnationale oproepen is een proces dat losstaat van het programma BRAIN-be 2.0 dat is onderworpen aan in een MoU uitgevaardigde regels tussen bijdragende financieringsagentschappen.

Het adviescomité van de betrokken pijler/pijlers waarop die oproepen betrekking heeft/hebben, heeft als taak zich uit te spreken over de relevantie van die bedragen en het bedrag dat eraan moet worden toegekend.

Voor wat de oproep 2019 betreft, heeft het adviescomité van Pijler 1 “Uitdagingen en kennis van de levende en niet-levende wereld” ingestemd met de financiering van een reeks projecten in het kader van de volgende oproepen:

JPI Climate AXIS : Assessment of Cross(X)-sectoral climate Impacts and pathways for Sustainable transformation

Het consortium ERA-NET AXIS heeft als doel het transnationale en transcommunautaire onderzoek een nieuwe impuls te geven met als doel de coherentie, de inpassing en de samenhang van het onderzoek te verbeteren over de impact van de klimaatverandering en dat onderzoek aan te sluiten op de maatschappelijke behoeften. Daartoe streeft Axis ernaar de grenzen tussen wetenschappelijke gemeenschappen te overstijgen via interdisciplinaire of transdisciplinaire onderzoeksprojecten.
AXIS volgt op het vorige JPI Climate ERA-NET inzake klimaatdiensten (ERA4CS). De twee initiatieven dragen bij tot de inspanningen van het JPI Climate voor de uitvoering an de Europese Roadmap voor klimaatdiensten.
De gezamenlijke oproep AXIS was opgebouwd rond drie aan elkaar gelinkte thema’s:

 • Beoordeling van de impact van de klimaatverandering tussen sectoren onderling en op verschillende schalen
 • Integratie in de economische modellen van de ramingen van de biofysische impact van de klimaatverandering
 • Ontwikkeling van trajecten om de langetermijndoelstellingen van het Akkoord van Parijs te halen, rekening houdende met interacties met de SDG's die nauw zijn gelinkt aan de SDG 13 ("Strijd tegen de klimaatverandering")

Voor meer informatie:

BiodivERsA-BiodivHealth: Biodiversity and its influence on animal, human and plant health.

Die oproep had tot doel transnationale onderzoeksprojecten te ondersteunen die gezamenlijk problemen aanpakken op het snijvlak van biodiversiteit en de gezondheid van dieren, mensen en/of planten over de verschillende relevante ruimtelijke en temporele schalen in een poging om empirisch onderbouwde besluitvorming te ondersteunen.

In de oproep werden de volgende hoofdthema’s aangesneden:

 • Verband tussen biologische diversiteit en gezondheid van dieren, mensen en/of planten: onderliggende gevolgen en mechanismen
 • Inzicht verwerven in en vooruitlopen op de geïntegreerde gevolgen van de mondiale wijzigingsfactoren op de aan de biodiversiteit gelinkte gezondheidsproblemen
 • Economische evaluatie van de voordelen van biodiversiteit voor de gezondheid van dieren, mensen en planten en bevordering van een voor de gezondheid gunstige staat van biodiversiteit alsook van een op biodiversiteit gebaseerde staat van gezondheid

Die oproep omvatte twee acties, die twee verschillende soorten onderzoeksprojecten ondersteunden:

 • Actie A - onderzoeksprojecten voor samenwerking, waarbij verschillende onderzoeksteams bijeenkomen die met name nieuwe kennis genereren op basis van de productie van nieuwe primaire gegevens
 • Actie B - projecten voor onderzoeksynthese, waarbij individuen worden verzameld die een werkgroep vormen die onderzoek uitvoert en onderzoeksvragen beantwoordt met behulp van bestaande gegevens.

Voor meer informatie:

JPI Ocean “Microplastics” in the Marine environment

Die oproep had tot doel de kennis te vergroten over de bronnen, de verspreiding en het effect van microplastics in het mariene milieu en omvatte vier hoofdthema’s:

 • Identificatie, karakterisering en kwantificatie van de belangrijkste microplastische bronnen, met name mechanismen en tijdschalen van macroplastische fragmentatie
 • Nieuwe analysemethoden - gericht op de kleinere (nano-) deeltjes en in situ meetmethoden voor alle matrices (water, sediment, biota)
 • Monitoring en in kaart brengen van microplastics in het mariene milieu, inclusief de effecten ervan op het mariene milieu
 • Concepten om de inbreng van kunststoffen in het mariene milieu te verminderen, onder meer door nieuwe recyclingmethoden, bewustmaking van het publiek, bevordering van gedragsverandering, sociaaleconomische analyses

Voor meer informatie: