NL FR EN
www.belgium.be

Residuele federale onderwijsbevoegdheden

De federale bevoegdheden inzake onderwijs worden bepaald door artikel 127, § 1, 2§, a) en b) van de Grondwet:

  • het vastleggen van het begin en het eind van de schoolplicht alsook van de minimale voorwaarden voor de diploma's, steun aan een aantal educatieve instellingen en activiteiten

  • talenstelsel in het onderwijs (art. 129, §2 van de Grondwet, wet van 30 juli 1963 en betreffende Koninklijke Besluiten): modaliteiten voor de taalinspectie in de onderwijsinstellingen in de Gewesten en gemeenten waar een zekere tweetaligheid bestaat

  • buitenlandse universitaire studenten: de Staat betaalt aan de Franse en Vlaamse Gemeenschappen dotaties bestemd voor financiering van het universitair onderwijs aan buitenlandse studenten

  • bovendien mag aan de personen van vreemde nationaliteit (andere dan onderdanen van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschap of van een andere Staat die partij is bij het Akkoord betreffende de Europese Economische Ruimte) bij koninklijk besluit de toelating verleend worden om als architect in België op te treden

  • coördinatie van de toepassing van de richtlijn 2005/36/EG betreffende de erkenning van beroepskwalificaties in België