NL FR EN
www.belgium.be

Toegankelijkheidsverklaring

De POD Wetenschapsbeleid verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties .

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website https://www.belspo.be.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 30 april 2021. De evaluatie van de naleving van deze website aan de vereisten van richtlijn (EU) 2016/2102 gebeurde aan de hand van de Accessibility Check van de FOD BOSA en aan de hand van een zelfbeoordeling door de POD Wetenschapsbeleid.

De toegankelijkheidsverklaring is voor het laatst herzien op 26/10/2023.


Niveau van inachtneming van de toegankelijkheidsnorm

De Web Content Accessibility Guidelines  (WCAG) bevatten de normen inzake de eisen rond toegankelijkheid voor personen met een handicap. Die regels gelden op drie niveaus: A, AA en AAA. 

Onze organisatie voldoet gedeeltelijk aan het niveau A van de WCAG 2.1, aangezien sommige delen van onze website niet volledig voldoen aan de regels.


Beperkingen en alternatieven

We doen er alles aan om onze website en de documenten die we publiceren volledig toegankelijk te maken voor iedereen. Sommige documenten zijn echter nog niet volledig toegankelijk. Het gaat meer bepaald om informatie die in pdf-formaat wordt gearchiveerd, zoals diverse publicaties, activiteitenrapporten ... .


Audit over toegankelijkheid

De toegankelijkheid van onze website wordt regelmatig gecontroleerd via een Accessibility check  die de FOD BOSA heeft ontwikkeld.

Op 27/07/2023 is een externe toegankelijkheidsaudit (vereenvoudigde analyse) uitgevoerd door het team ‘Toegankelijkheid’ van de FOD Beleid en Ondersteuning. Deze website is gedeeltelijk toegankelijk. U vindt de oorzaken voor de vermelde ontoegankelijkheden en vrijstellingen in dit verslag .

De tijdens de vereenvoudigde audit vastgestelde fouten werden gecorrigeerd.


Feedback

We zijn benieuwd naar uw mening over onze inspanningen om onze website toegankelijker te maken. Stuur ons uw opmerkingen en suggesties via webmaster@belspo.be.

Werden uw vragen niet naar tevredenheid beantwoord, dan kunt u steeds een klacht indienen bij onze klachtenbeheerder, via de webpagina Hebt u klachten over onze dienstverlening?

Als u geen of een onbevredigend antwoord krijgt, kunt u contact opnemen met de federale ombudsman .