NL FR EN
www.belgium.be

Global change, ecosystemen en biodiversiteit PODO 2

Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid: Vanderstraeten Martine, Van der Werf Aline, Monteny Frank, Vancauwenberghe Maaike, Cox David
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 12/5/2000
  • Duur van het onderzoek: 1/12/2000 - 28/2/2005
  • Budget: 33,341,679.08 EUR
  • Onderzoeksprojecten: 46

Begeleidingscomité:

Volksgezondheid/Leefmilieu, Econ. Soc. & Buitenl. Zaken, Middenst. &Landbouw, Federaal planbureau , Maatsch. Integr, Vlaamse Gemeenschap/Gewest, Franse Gemeenschap, Waalse Gewest, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Doelstellingen:

Het tweede Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling - dat loopt over de periode 2001-2005 - sluit aan, zoals uit de titel blijkt, op het eerste Plan voor wetenschappelijke ondersteuning dat in 2001 werd afgerond.


Het PODO II behoudt de algemene doelstellingen van het PODO I, te weten :

- de uiterst complexe problematiek van duurzame ontwikkeling nader toelichten;

- de wetenschappelijke basisgegevens verzamelen en interpreteren die richting kunnen geven aan de voorbereiding van een beleid inzake DO en de uitvoering ervan;

- voorstellen formuleren en instrumenten uitwerken om een beleid inzake DO te kunnen opzetten, evalueren en sturen.

Beschrijving:

Twee aanvullende delen vormen de grote lijnen van het plan :

- Een deel "Duurzame productie- en consumptiepatronen"
- Een deel "Global change, ecosystemen en biodiversiteit"


Deel II "Global change, ecosystemen en biodiversiteit" behandelt zowel de globale milieukwesties met betrekking tot atmosfeer en klimaat, tot ecosystemen en tot biodiversiteit, als de effecten van de druk van menselijke activiteiten.

Het onderzoek draagt bij tot meer begrip - via veldstudies, observatie en modellering op verschillende schalen - van de waterstromen, de energie en de bestandsdelen welke gegenereerd worden binnen en tussen de milieudelen aarde, zee en atmosfeer.


De volgende drie grote thema’s worden bestudeerd in dit programma :

1. Atmosfeer en klimaat: inclusief het hieraan gerelateerde onderzoek m.b.t. Antarctica;

2. Mariene ecosystemen en biodiversiteit;

3. Terrestrische ecosystemen en biodiversiteit: (inclusief moerasgebieden) van gematigde gebieden.


De volgende onderdelen worden besproken in de thema’s die hierboven genoemd zijn:
a. Noordzee;
b. Antarctica;
c. Biodiversiteit.

De wetenschappelijke uitdaging is tweezijdig : oplossingen voor min of meer korte termijn milieuproblemen te verschaffen, en om expertise te ontwikkeling om lange termijn voorspellingen en de besluitvorming te ondersteunen.

Onderzoeksprojecten:

EV/01: Laat-Kwartaire klimaatshistoriek van Antarctische kustmilieus: een multi-proxy benadering

EV/02: Het Tanganyikameer: archief voor klimaatsvariabiliteit (CLIMLAKE)

EV/03: Experimentele studies van veranderingen van de atmosfeer (ESAC-II)

EV/04: Validatie van bijkomende mariene kalkskeletten als geheugen voor klimaatveranderingen (CALMARS)

EV/05: Rol van de CaCO3-cyclus in de klimaatsverandering (CCCC)

EV/06: Antropogene en biogene invloeden op de oxiderende capaciteit van de atmosfeer

EV/07: Impact van klimaatsveranderingen op de biologische koolstofpomp in de Zuidelijke Oceaan (BELCANTO II)

EV/08: Dynamiek van de Antarctische ijskap en klimaatsvariaties: modellering en ijssamenstelling (AMICS)

EV/09: Modellering van het klimaat en het zeeniveau gedurende het derde millennium (MILMO)

EV/10: ENSO variabiliteit in zuidelijk Chili gedurende het Holoceen. Een bijdrage tot een beter inzicht in de inter-hemisferische klimaatsteleconnecties (ENSO-CHILI)

EV/11: Karakterisering en bronnen van koolstofhoudende atmosferische aërosolen

EV/12: Koolstofopslag potentieel in verschillende terrestrische ecosystemen: kwantificatie en strategische exploratie (CASTEC)

EV/13: Invasie en biodiversiteit in graslanden en perceelsranden

EV/14: Modelleren van broeikasgas emissies uit Belgische terrestrische ecosystemen onder scenario’s van bodemgebruiks- en klimaatsverandering (METAGE)

EV/15: XYLOBIOS: Diversiteit, ecologie en rol van saproxyle organismen in Belgische loofbossen

EV/16: Integratie van dispersie, connectiviteit en landschapsstructuur in aanbevelingen voor habitatevaluatie en habitatherstel

EV/17: SISCO:Retentie van silicaat langs het Schelde continuüm en de impact op eutrofiëring in de kustzone

EV/18: Beleid, onderzoek en budgettering van aggregaten in continentale zeeën in relatie tot eindgebruikers (MAREBASSE)

EV/19: Studie en modellering van de interactie tussen eutrofiëring en biologische hulpbronnen (AMORE II)

EV/20: Biogeochemische koolstof, stikstof en fosfor stromen in de Noordzee (CANOPY)

EV/21: Afweging van de menselijke activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee (BALANS)

EV/22: Endocriene verstoring in het Schelde estuarium: distributie, blootstelling en effecten (ENDIS-RISKS)

EV/23: Effecten van polluenten op populaties en benthische levensgemeenschappen in de Noordzee (ECOTOX2)

EV/24: Biodiversiteit van drie representatieve groepen voor het Antarctisch Zoobenthos ( BIANZO)

EV/25: Hogere trofische niveaus in de Zuidelijke Noordzee (TROPHOS)

EV/26: Behoud en herstel van gefragmenteerde biodiversiteits-‘hot spots’: De kalkgraslanden van de Viroin-vallei (BIOCORE)

EV/27: Invasieve planten in België: patronen, processen en monitoring (INPLANBEL)

EV/28: Studie van de biodiversiteit van appel: behoud en duurzaam gebruik van genetische bronnen (MALUS)

EV/29: Geïntegreerde managementtechnieken voor poelen in agricultuurlandschappen (MANSCAPE)

EV/30: Status, controle en rol van de pelagische diversiteit van de Zuidelijke Oceaan (PELAGANT)

EV/31: Invloed en herstel van antropogene ingrepen op vispopulaties (FISHGUARD)

EV/32: Wijzigingen in biogeochemie van metalen bij aanleg van overstromingsgebieden: biobeschikbaarheid, toxiciteit en risico’s (WETMAT)

EV/33: Dynamiek van macrofyten en nutriënten in de bovenstroomse gebieden van het Scheldebekken

EV/34: Algenbloeien: opkomend probleem voor gezondheid en duurzaam gebruik van oppervlaktewateren (B-BLOOMS)

EV/35: Slib: oorsprong, characterisatie en menselijke activiteiten (MOCHA)

EV/36: Risico analyse van mariene activiteiten in het Belgisch deel van de Noordzee (RAMA)

EV/37: Een Biologische Waarderingskaart voor het Belgisch Continentaal Plat (BWZee)

EV/38: Studie van de ecologische effecten van zandwinning op de Kwintebank: evaluatie van de post-extractie effecten (SPEEK)

EV/39: Atmosferische stikstofaanvoer naar de Noordzee: onorganische en organische nutriënten

EV/40: Typologie, referentieconditie en classificatie van de Belgische kustwateren (REFCOAST)

EV/41: Ontwikkeling van een geïntegreerde databank voor het beheer van accidentele lozingen

EV/42: Belgische scheepswrakken: hotspots voor marine biodiversiteit (BEWREMABI)

EV/43: Monitoringsprogramma van de luchtvervuiling door schepen (MOPSEA)

EV/44: Emissies van CO2, SO2 en NOx van schepen (ECOSONOS)

EV/45: De Hinderbanken: nog steeds een belangrijk gebied voor de Belgische mariene biodiversiteit?

EV/46: Leefbaarheid van de populaties van bruinvis en gewone zeehond in de noordoost-Atlantische sector (genetische en ecologische aspecten)

Documentatie:


  • Symposium ter gelegenheid van de 20ste verjaardag van de Belgica : Presentaties

  • Presentatie van het rapport "Belgian global change research 1990 - 2002 (Brussel, Paleis der Academiën, 28 juni 2005): Assessment and integration report"


CYBERLINKS:

Belgian global change research 1990-2002: Assessment and integration report : Présentation du rapport, synthèse : CD-ROM   Brussels : Belgian Science Policy, 2004 (CD0047)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Deuxième Plan d'appui scientifique à une politique de développement durable (PADD II). Volet 2 : Global change, ecosystèmes et biodiversité : Kick-off meeting 8/4/2003 - Présentations   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2003 (SP1130)
[Om te downloaden

Tweede Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op
duurzame ontwikkeling (PODO II). Deel 2 : Global change, ecosystemen en biodiversiteit : Kick-off meeting 8/4/2003 - Presentaties
  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1131)
[Om te downloaden

Second Scientific support plan for a sustainable development policy (SPSD II). Part 2 : Global change, ecosystems and biodiversity : Kick-off meeting 8/4/2003 - Presentations   Brussels : Federal Science Policy Office, 2003 (SP1132)
[Om te downloaden

Global change, ecosystems and biodiversity   Brussels : Federal Science Policy Office, 2003 (SP1209)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Tertiary and quaternary Geology of the Belgian Continental Shelf Le Bot, S. - Van Lancker, V.- Deleu, S. ... et al  Brussels : Federal Science Policy Office, 2003 (SP1212)
[Om te downloaden]  [Uitgeput] 

Arctique - Antarctique : aventure scientifique belge   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1276)
[Om te downloaden

Belgian global change research 1990 - 2002 : assessment and integration report Ceulemans, R. - De Maziere, M. - Nijs, I ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2004 (SP1456)
[Om te downloaden]  [Uitgeput] 

Belgian global change research 1990 - 2002 : synthesis of the assessment and integration report den Ouden, G. (ed) - Vanderstraeten, M. (ed) - Raeymakers, P.  Brussels : Federal Science Policy, 2004 (SP1457)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Belgisch global change onderzoek 1990 - 2000 : synthese van het assessment- en
integratierapport
den Ouden, G. (ed) - Vanderstraeten, M. (ed) - Raeymakers, P.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1458)
[Om te downloaden]  [Uitgeput] 

La recherche belge sur le global change 1990 - 2002: Synthèse du rapport d’évaluation et d’intégration den Ouden, G. (ed) - Vanderstraeten, M. (ed) - Raeymakers, P.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1459)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Anthropogenic and biogenic influences on the oxidation capacity of the atmosphere : final report Muller, J.-F. - Vinckier, C. - Peeters, J. ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2005 (SP1515)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Antropogene en biogene invloeden op de oxiderende capaciteit van de atmosfeer : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2005 (SP1516)
[Om te downloaden

Influences anthropiques et biogéniques sur la capacité d'oxydation de l'atmosphère : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2005 (SP1517)
[Om te downloaden

Anthropogenic and biogenic influences on the oxidation capacity of the atmosphere : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2005 (SP1518)
[Om te downloaden

Scientific support to the tropospheric ozone reduction strategy: Information dossier.
Contribution of the Belgian Science Policy in the framework of the "Federal Plan against acidification and tropospheric ozone"
  Brussels : Belgian Science Policy, 2005 (SP1521)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Examination and proposals for improvement of existing contingency plans : annex to the final report (Risk analysis of marine activities in the belgian part of the North Sea)   Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1674)
[Om te downloaden

Study of post-extraction ecological effects in the Kwintebank sand dredging area (SPEEK ) : final report Vanaverbeke, Jan - Bellec, Valerie - Bonne, Wendy ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1676)
[Om te downloaden]  [Uitgeput] 

Viability of the Northeast Atlantic harbour porpoise and harbour seal populations (genetic and ecological studies) : final report Das, Krishna - Drouguet, Olivier - Fontaine, Michaël ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1677)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Antarctic ice-sheet dynamics and climatic change: modelling and ice composition studies (AMICS) : final report Lorrain, R. - Souchez, R. - Debecker, F. ... et al  Brussels : Belgian science Policy, 2006 (SP1585)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Climate variability as recorded in Lake Tanganyika (CLIMLAKE) : final report Descy, J.-P. - Plisnier, P.-D. - Leporcq, B ... et al  Brussels : Belgian science Policy, 2006 (SP1597)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Validation of alternative marine calcareous skeletons as recorders of global climate changes (calmars) : final report Willenz, Philippe - Berry, Lorraine - Dehairs, Frank ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1606)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Risk analysis of Marine Activities in the Belgian Part of the North Sea (RAMA) : final report Le Roy, D. - Maes, F.  Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1628)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Experimental studies of atmospheric changes II (ESAC-II) : final report De Maziere, M. - Carleer, M. - Collin, R. ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1638)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Changes in metal biogeochemistry resulting from wetland creation: bioavailability, toxicity and risk "WETMAT" : final report Tack, F. - Janssen, C. - Meire, P.  Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1661)
[Om te downloaden]  [Uitgeput] 

Assessing the sensitivity of the Southern Ocean’s biological carbon pump to climate change (BELCANTO II) : final report Dehairs, F. - Lancelot, C. - André, L. ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1680)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Advanced modeling and research on eutrophication (AMORE II) : final report Lancelot, Christiane - Rousseau, Véronique - Gypens, Nathalie ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1681)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Late Quaternary climate history of coastal Antarctic environments: a multi-proxy approach (LAQUAN) : final report Vyverman, Wim - Wilmotte, Annick - Verleyen, Elie ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2007 (SP1690)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Late Quaternary climate history of coastal Antarctic environments: a multi-proxy approach (LAQUAN) : abstract - samenvatting - résumé   Brussels : Belgian Science Policy, 2007 (SP1716)
[Om te downloaden

Assessing the sensitivity of the Southern Ocean’s biological carbon pump to climate change (BELCANTO II) : synthesis   Brussels : Belgian Science Policy, 2007 (SP1717)
[Om te downloaden

Typology, Reference Condition and Classification of the Belgian Coastal Waters (REFCOAST) : final report Van Damme, Stefan - Meire, Patrick, Gommers, Annick ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1728)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Balancing impacts of human activities in the Belgian part of the North Sea (BALANS) : final report Maes, F. - Polet, Hans - Vincx, M. ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1729)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Balancing impacts of human activities in the Belgian part of the North Sea (BALANS) : annexes   Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1730)
[Om te downloaden

Development of an integrated database for the management of accidental spills (DIMAS) : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1732)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Modelling the evolution of climate and sea level over the third millennium (MILMO) : final report Fichefet, Thierry - Driesschaert, Emmanuelle - Goosse, Hugues ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1755)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Mud Origin, Characterisation and Human Activities (MOCHA) : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1764)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

A biological valuation map for the Belgian part of the North sea (BWZee) : final report Derous, Sofie - Vincx, Magda - Degraer, Steven ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1765)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Monitoring programme on air pollution from sea-going vessels (MOPSEA) : final report Gommers, Annick - Verbeeck, Lien - Van Cleemput, Els ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1772)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Emissions of CO2, SO2 and NOx from ships (ECOSONOS) : final report Maes, Frank - Goerlandt, Floris - De Meyer, Pieter ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1773)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Higher trophic levels in the Southern North Sea (TROPHOS) : final report Vanaverbeke, J. - Franco, M. - Remerie, T.... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1796)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Macrophytes and nutrient dynamics in the upper reaches of the Schelde basin (MANUDYN I) : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1821)
[Om te downloaden]  [Uitgeput] 

Modelling Ecosystem Trace Gas Emissions : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1822)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Conservation and restoration of fragmented biodiversity hot spots: Calcareous grasslands of South-Belgium (BIOCORE) : final report Honnay, O. - Roldan-Ruiz, I. - Baguette, M.  Brussels : Belgian Science Policy, 2007 (SP1838)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Studying apple biodiversity: opportunities for conservation and sustainable use of genetics resources (APPLE) : final report Keulemans, W. - Roldan-Ruiz, I. - Lateur, M. ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2007 (SP1839)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

A continuous holocene record of ENSO variability in southern Chile (ENSO-CHILE) : final report De Batist, M. - Fagel, N. - Loutre, M.F. ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2007 (SP1854)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Characterisation and sources of carbonaceous atmospheric aerosols : final report Maenhaut, Willy - Claeys, Magda  Brussels : Belgian Science Policy, 2007 (SP1855)
[Om te downloaden]  [Uitgeput] 

Silica retention in the Scheldt continuum and its impact on coastal eutrophication (SISCO) : final report Chou, Lei - Carbonnel, Vincent - Rebreanu, Laura ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1856)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Endocrine disruption in the Scheldt estuary distribution. Exposure and effects (ENDIS-RISKS) : final report Janssen, C. - Ghekiere, A. - Verslycke, T. ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1857)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Status, control and role of the pelagic diversity of the Austral ocean (PELAGANT) : final report Hecq, Jean-Henri - Volckaert, Filip  Brussels : Belgian Science Policy, 2007 (SP1858)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Atmospheric nitrogen input into the north sea: inorganic and organic nutrient fluxes : final report Van Grieken, René - Bencs, Laszlo - Krata, Agnieszka ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2007 (SP1859)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Karakterisering en bronnen van koolstofhoudende atmosferische aërosolen : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1865)
[Om te downloaden

Characterisation and sources of carbonaceous atmospheric aerosols : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2007 (SP1866)
[Om te downloaden

Atmospheric nitrogen input into the north sea: inorganic and organic nutrient fluxes : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2007 (SP1867)
[Om te downloaden

Biochemical cycling of carbon, nitrogen and phosphorus in the North Sea (CANOPY) : final report Brion, Natacha - Elskens, Marc - De Galan, Sandra ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1878)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Invasive plants in Belgium: patterns, processes and monitoring (INPLANBEL) : final report Vanderhoeven, S. - Pieret, N. - Tiebre, M.-S. ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1879)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Biodiversity of 3 representative groups of the Antarctic Zoobenthos: comparative structure, distribution and function ( BIANZO) : final report De Broyer, Claude - Bouquegneau, Jean-Marie - Dauby, Patrick ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1881)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Management research and budgeting of aggregates in shelf seas related to end-users (MAREBASSE) : final report + DVD Van Lancker, Vera - De Batist, Marc - Fettweis, Michael ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1890)
[Om te downloaden]  [Uitgeput] 

The Hinder banks: yet an important region for the Belgian marine biodiversity? : final report Houziaux, J.-S. - Kerckhof, F. - Degrendele, K. .. et al  Brussels : Belgian Science Policy, 20008 (SP1902)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Algal blooms: Emerging Problems for Health and Sustainable Use of Surface Waters (B-BLOOMS) : final report Wilmotte, A . - Descy, J.-P. - Vyverman, W.  Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1903)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Belgian Shipwreck : hotspots for marine biodiversity (BEWREMABI) : final report Mallefet, J. - Zintzen, V. - Massin, C. .. et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1904)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

A research project to study patterns, roles and determinants of wood-dependent species diversity in Belgian deciduous forests (XYLOBIOS) : final report Dufrêne, Marc - Grootaert, Patrick - Lebrun, Philippe ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1921)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

A research project to study patterns, roles and determinants of wood-dependent species diversity in Belgian deciduous forests (XYLOBIOS) : annexes   Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1922)
[Om te downloaden

Carbon sequestration potential in different Belgian terrestrial ecosystems: quantification and strategic exploration (CASTEC) : final report Beheydt, Daan - Goossens, Annick - Boeckx, Pascal ... et al  Brussels : Federal Science Policy , 2006 (SP1930)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Invasion and Biodiversity in Grasslands and Field Borders : final report Milbau, Ann - Nijs, Ivan - De Cauwer, Benny ... et al  Brussels : Federal Science Policy , 2008 (SP1931)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Integrated management tools for water bodies in agricultural landscapes (MANSCAPE) : final report Martens, Koen - Losson, Bertrand - Kestemont, Patrick ... et al  Brussels : Federal Science Policy , 2008 (SP1932)
[Om te downloaden]  [Uitgeput] 

Impact assessment and remediation of anthropogenic interventions on fish populations (FISHGUARD) : final report De Boeck, Gudrun - Blust, Ronny - De Charleroy, Daniel ... et al  Brussels : Federal Science Policy , 2007 (SP1933)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Validation of alternative marine calcareous skeletons as recorders of global climate changes (calmars) : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2042)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Effects of pollutants on benthic populations and communities of North Sea organisms (ECOTOX2) : final report Dubois, Philippe - Blust, Ronny - Flammang, Robert ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2134)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Characterisation and sources of carbonaceous atmospheric aerosols : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2173)
[Om te downloaden