Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Interuniversitaire attractiepolen 7 (IUAP)


Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid:
    Feys Veronique, Lejour Corinne
    Info
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 22/6/2011
  • Duur van het onderzoek: 1/4/2012 - 30/9/2017
  • Budget: 156,530,000.00 EUR
  • Onderzoeksprojecten: 47

Begeleidingscomité:

Vertegenwoordigers van de federale overheid, Vlaamse Gemeenschap, Franse Gemeenschap, VLIR, CREF, 1 buitenlandse expert


Doelstellingen:

Het doel van het programma «Interuniversitaire attractiepolen» (IUAP) is steun te verlenen aan in netwerkverband werkende excellerende ploegen inzake fundamenteel onderzoek uit de verschillende Gemeenschappen van ons land om hun gezamenlijke bijdrage te vergroten aan de algemene vooruitgang van de wetenschap en, in voorkomend geval, aan internationale wetenschappelijke netwerken.

De doelstellingen van het programma zijn:

- het toekennen van extra personele en materiële middelen voor een voldoende kritische massa aan onderzoekploegen die in internationale wetenschappelijke kringen al erkenning genieten;
- het stimuleren van intercommunautaire interacties en strakker aanhalen van de banden tussen universiteiten uit verschillende gemeenschappen om duurzame netwerken te vormen;
- het uitbouwen of tot stand brengen van samenwerkingsverbanden tussen teams uit verschillende instellingen die op hetzelfde gebied of op aanverwante gebieden werkzaam zijn;
- bevorderen van de complementariteit en de interdisciplinariteit tussen die teams;
- het in staat stellen van jonge teams profijt te trekken van het excellerende milieu van een netwerk en de internationale uitstraling ervan om het excellerende niveau van het fundamenteel onderzoek in België te blijven garanderen;
- het vergemakkelijken van de inpassing van de Belgische onderzoeksploegen in de Europese en internationale netwerken.


Beschrijving:

De 47 netwerken bestrijken de meest diverse gebieden: biologie, geneeskunde, scheikunde, fysica, toegepaste wetenschappen, historische wetenschappen, sociale wetenschappen en menswetenschappen.


Onderzoeksprojecten:

P7/01: Literatuur en mediavernieuwing: het probleem van de genreveranderingen

P7/02: Multidimensionaal Modelleren van Elektrische Energiesystemen

P7/03: Kankercellen en hun stromale micro-omgeving: van genregulatie netwerken tot therapie

P7/04: Ruimte en omgeving als bepalende factoren voor eco-evolutionaire dynamieken: anthropogene omgevingen als model

P7/05: Functionele Supramoleculaire Systemen

P7/06: Ontwerp van cruciale statistische methodes voor grote complexe dynamische systemen in natuurwetenschappen, biomedische en sociale wetenschappen

P7/07: Paracriene en transcriptionele controle van celdifferentiatie in ontwikkeling en herstel van organen

P7/08: Moderne uitdagaingen voor fysische modellen uit de helio- en astrofysica

P7/09: Een vergelijking van regionaliteit en duurzaamheid in Pisidië, Boeotië, Picenum en Noordwest Gallië tussen de IJzertijd en de Middeleeuwen (1.000 v. Chr. - 1.000 n. Chr.)

P7/10: Moleculaire en cellulaire mechanismen van elektrische exciteerbaarheid in het hart en het centraal zenuwstelsel

P7/11: Geïntegreerde neurale netwerken voor perceptie, cognitie en acties in menselijke en niet-menselijke primaten

P7/12: Het Belgische onderzoeksnetwork voor atomaire, nucleaire and astrofysische studies van exotische atoomkernen

P7/13: Integratie van cellulaire signaalwegen, en hun rol bij het ontstaan van ziektes

P7/14: Groter Mesopotamië: reconstructie van zijn milieu en geschiedenis

P7/15: Planeten: Studie van Transfers, Oorsprong, Instandhouding en Evolutie van hun ReservoirS om hun levensvatbaarheid te begrijpen

P7/16: Een geïntegreerd onderzoek naar de pathogenese van neurodegeneratie

P7/17: Hormonen en neuroplasticiteit: een op beeldvorming gebaseerde ontdekkingstocht naar moleculaire mechanismen

P7/18: Dynamica, Meetkunde en Statistische fysica

P7/19: Dynamische systemen, regeling en optimalisering

P7/20: Mechanismen van zenuwbedrading in de hersenen in normale en pathologische condities

P7/21: Multi-schaal mechanica van grensvlak gecontroleerde materialen

P7/22: Justitie & Bevolking. De Belgische ervaring in internationaal perspectief, 1795-2015

P7/23: Belgisch netwerk voor stochastische modellering, analyse, ontwerp en optimalisatie van communicatiesystemen

P7/24: Het systeem bodem onder druk van klimaat en landgebruiksveranderingen

P7/25: Microbial Resource Management (MRM) in antropogene en natuurlijke ecosystemen

P7/26: Stad en samenleving in de Lage Landen (ca. 1200-ca. 1850). De "condition urbaine": tussen veerkracht en kwetsbaarheid

P7/27: De wereldwijde uitdaging van integratie van mensenrechten: naar een ‘gebruikersperspectief’

P7/28: Rol van ontwikkelingsprocessen in de virulentie van humane pathogenen : van moleculaire mechanismen tot nieuwe therapeutische doelwitten

P7/29: Groei en ontwikkeling van hogere planten (MARS)

P7/30: Belang en interactie van allergie, infecties en respiratoire blootstelling aan omgevingsfactoren in chronische onderste & bovenste luchtwegaandoeningen

P7/31: Aquatische systemen onder meervoudige stress: een nieuw paradigma waarbij aquacultuur en ecotoxicologie geïntegreerd worden

P7/32: Moleculaire signalisatie in celdood en inflammatie: een geïntegreerde aanpak van basismechanismen tot ziektemodellen

P7/33: Mechanismen van bewust en onbewust leren

P7/34: Fysicochemie van plasma-oppervlak interacties

P7/35: Photonics@be: naar slimme fotonica in 2020

P7/36: Combinatorische optimalisatie : meta-heuristieken en exacte methoden

P7/37: Fundamentele Interacties: theorie, fenomenologie en experiment

P7/38: Microfluidische systemen en micromanipulatie: Toepassing van oppervlaktespanning op verschillende lengteschalen

P7/39: T lymfocyten: van basisbiologie tot immunotherapie

P7/40: G proteïne-gekoppelde receptoren: van structuren tot functioneel gevalideerde targets

P7/41: Tolerantie en resistentie tegen parasiet infecties: de trypanosomatidae als paradigma

P7/42: Welk oogmerk als het geen winstoogmerk is? Hoe het te bereiken? Naar interdisciplinaire en geïntegreerde kennis over sociaal ondernemerschap en sociale ondernemingen

P7/43: Belgian Medical Genomics Initiative

P7/44: De integratieve eiwitwetenschappen : van kleine moleculen tot complexe biologische systemen

P7/45: Samenspel tussen virus en gastheer in de vroege stadia van infectie

P7/46: Participatie en vertegenwoordiging. Een vergelijkende analyse van de mechanismen die burgers verbinden met het politiek system in hedendaagse democratieën

P7/47: Humane leverziekte: Studie van de hepatische stamcellen en hun niche, en ontwikkeling van nieuwe modelsystemen
Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid