NL FR EN
www.belgium.be

Projectoproep "O&O-projecten voor schone luchtvaart"

De projectoproep “O&O-projecten voor schone luchtvaart” heeft tot doel de luchtvaartindustrie te ondersteunen door terugvorderbare voorschotten toe te kennen aan industriële onderzoeks- of experimentele ontwikkelingsprojecten die gericht zijn op nieuwe technologieën.  Het doel is om een innovatieve bijdrage te leveren aan de groene transitie en koolstofneutraliteit in de luchtvaartsector.

Wat is het budget voor de projectoproep?

De projectoproep wordt gefinancierd vanuit het resterende budget dat nog beschikbaar is na twee eerdere projectoproepen voor de Airbus-programma’s.

Het budget voor deze oproep bedraagt 9,8 miljoen euro, zijnde

  • 7,3 miljoen euro voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uitgevoerd door ondernemingen met exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest;
  • 2,5 miljoen euro voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten uitgevoerd door ondernemingen met exploitatiezetel in het Brussels-Hoofdstedelijke Gewest of in het Waalse Gewest.

In tegenstelling tot de twee eerdere oproepen wordt de huidige projectoproep toegespitst op schone luchtvaart en niet beperkt tot de Airbus-programma’s. Daartoe werd het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten van 11 september 2008 (zoals gewijzigd op 19 december 2017) geamendeerd op 22 november 2023.

Hoe neemt u deel aan de projectoproep?

Om deel te nemen aan deze oproep tot het indienen van projecten moet u

  1. ten laatste op 15 april 2024 een schriftelijke steunaanvraag indienen;
  2. ten laatst op 15 mei 2024 een gedetailleerd projectvoorstel indienen op basis van het deelnemingsformulier.

Selectie van de projecten

De selectie van de projecten gebeurt in 3 fasen:

Fase 1

  • Materiële ontvankelijkheid

Fase 2

  • Uitsluitingscriteria
  • Operationele capaciteit
  • Financiële capaciteit

Fase 3

  • Inhoudelijke evaluatie

Op basis van de resultaten van de evaluatie stelt het Stuurcomité een lijst op van projectvoorstellen die in aanmerking kunnen komen voor steun en waarbij rekening wordt gehouden met het beschikbare budget en met de regionale verdeling zoals vastgelegd in het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten.

Het Stuurcomité deelt in een niet-bindend advies de lijst van geselecteerde projectvoorstellen mee aan de bevoegde federale regeringsleden die een beslissing nemen rond de definitief geselecteerde projectvoorstellen.