NL FR EN
www.belgium.be

Duurzaam beheer van de Noordzee
Presentatie van de onderzoeksresultaten

Abstracten van het symposium - 21-22 januari 2002

Thema: De strategische onderzoeksprojecten

Biogeochemie van nutriënten, metalen en organische micropolluenten in de Noordzee
Prof. R. Van Grieken, Universiteit Antwerpen
Abstract | Presentatie
Prof. L. Chou, Université Libre de Bruxelles
Presentatie

De invloed van zware metalen en polychloorbifenylen geassocieerd aan sedimenten op organismen in de Noordzee
Prof. Ph. Dubois, Université Libre de Bruxelles
Abstract | Presentatie

De zeevogels en zeezoogdieren van de Noordzee: pathologie en ecotoxicologie
Prof. J.-M. Bouquegneau, Université de Liége
Abstract | Presentatie

De structurele en functionele biodiversiteit van de Noordzee-ecosystemen
Prof. M. Vincx, Universiteit Gent
Abstract | Presentatie

Eutrofiëring en de structuur van het planktonisch trofisch netwerk in kustzones: mechanismen en modellering
Prof. C. Lancelot, Université Libre de Bruxelles
Abstract | Presentatie

Beoordeling van mariene degradatie in de Noordzee en voorstellen voor een duurzaam beheer
Prof. F. Maes, Universiteit Gent
Abstract | Presentatie

Geïntegreerd en dynamisch beheer van oceanografische gegevens
Dr. Ir. G. Pichot, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, BMM
Abstract | Presentatie

Thema: De gerichte wetenschappelijke acties

Evaluatie van de kwaliteit van tarbotpootvis op het herstockeringssucces in de Noordzee
Prof. P. Sorgeloos, Universiteit Gent
Abstract | Presentatie

Ontwikkeling van analysemethoden voor koolwaterstoffen en organische micropolluenten in het marien milieu
Prof. E. De Pauw, Université de Liège
Abstract | Presentatie

Monitoring van vluchtige organische verbindingen in mariene organismen: analyse, kwaliteitsborging en haalbaarheid
Dr. Ir. M. Raemaekers, CLO- Gent, Departement voor Zeevisserij
Abstract | Presentatie

Evaluatie van de chemische verontreiniging van de Noordzee en schatting van de pollutie afkomstig van het land
Dr. M. Leermakers, Vrije Universiteit Brussel
Abstract | Presentatie

Identificatie van mariene zones aangetast door eutrophicatie
Dr. Ir. V. Rousseau, Université Libre de Bruxelles
Abstract | Presentatie

Evaluatie van de impact van endocrien verstorende stoffen op het Noordzee ecosysteem
Dr. T. Verslycke, Universiteit Gent
Abstract | Presentatie

Evaluatie van de "Paardenmarkt" site
Dr. T. Missiaen, Universiteit Gent
Abstract | Presentatie

De collectie Gustave Gilson als historisch referentiekader voor de Belgische mariene fauna: een haalbaarheidsstudie
Dr. J. Van Goethem, Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen
Abstract | Presentatie

Intensieve opvolging van een beschermd benthisch habitat
Dr. S. Degraer, Universiteit Gent
Abstract | Presentatie

Onderzoek van natuurlijke zandtransporten op het Belgisch Continentaal Plat
Dr. J. Lanckneus, Studiebureau MAGELAS
Abstract | Presentatie