Belspo BRAIN-be 2.0 Sitemap Contact Nieuw Home
BRAIN-be - Over BRAIN-be

Historiek

Het kaderprogramma voor onderzoek BRAIN-be integreert verschillende financieringsinstrumenten van het Federaal Wetenschapsbeleid teneinde een betere onderzoekssamenwerking te bewerkstelligen tussen de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) en de rest van de wetenschappelijke gemeenschap. Het tracht terzelfdertijd beter in te spelen op de kennisbehoeften van alle federale departementen.

De volgende financieringsinstrumenten van het federale onderzoek die in BRAIN-be werden geïntegreerd zijn:

1. Het programma Samenleving en Toekomst

Het programma "Samenleving en Toekomst" sloot aan op vroegere beleidsondersteunende wetenschappelijke onderzoeksprogramma's rond maatschappelijke thema's. Het programma financierde onderzoek in het kader van 11 thema's die na afloop van een ruime bevraging bij de actoren op het terrein werden vastgelegd, te weten: democratie in een internationale context; werking van de instellingen; grondwettelijk systeem en justitie; economie en governance; wetenschappen, kennis, nieuwe technologieën en internet; ruimtelijke aspecten van de maatschappelijke diversiteit; ongelijkheid en sociale uitsluiting; doelgroepen van de sociale cohesie: vrouwen en ouderen; multiculturaliteit en sociale cohesie; arbeidsmarkt, kwaliteit van het werk en tewerkstelling; gelijkheid en gezondheid.
Lees meer op de TA website...
Lees meer op de projectendatabank FEDRA...

2. Het programma Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling

Het programma "Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling" sloot aan op vroegere beleidsondersteunende programma's voor duurzame ontwikkeling en steunde onderzoek op de volgende gebieden: energie- transport - mobiliteit, sector agrovoeding - gezondheid - leefmilieu, klimaat, biodiversiteit, atmosfeer - terrestrische en mariene ecosystemen. Die thema's werden vastgelegd rekening houdend met de door de internationale strategieën voor duurzame ontwikkeling gedefinieerde prioriteiten, het toenmalige federale regeerakkoord en na raadpleging van de betrokken federale departementen, de Gemeenschappen en de Gewesten.
Lees meer op de SSD website...
Lees meer op de projectendatabank FEDRA...

3. Het programma AGORA

Het programma AGORA is een recurrent mechanisme om wetenschappelijke activiteiten te financieren die aan de valorisatie van administratieve of wetenschappelijke databanken zijn gelinkt.
De bedoeling is de databanken beter te (her)gebruiken voor wetenschappelijke doeleinden. Zo hebben onderzoekers in het kader van hun werkzaamheden gebruik kunnen maken van enquêtes en talrijke administratieve registers.
Lees meer op de AGORA website...
Lees meer op de projectendatabank FEDRA...

4. Het programma Onderzoeksacties in de federale wetenschappelijke instellingen (FWI's)

Dit programma heeft tot doel een coherent onderzoeksbeleid te promoten in de FWI's met een focus op kwaliteitsvolle projecten, nauwere banden met de universiteiten en de invoering van nieuwe technologieën.
Daartoe worden drie soorten acties opgezet, te weten meerjarige onderzoeksprojecten (acties 1), doctoraten in samenwerking met een Belgische universiteit (acties 2) en de deelname, via cofinanciering, aan internationale onderzoeksactiviteiten (acties 3).
De specifieke thematieken die worden aangesneden in die onderzoeksprojecten worden bepaald door de FWI's mits hun wetenschappelijke raad ze goedkeurt. Zij vallen onder het geheel van de aan die instellingen toegekende opdrachten en bestrijken de volgende domeinen: zoölogie, geologie, antropologie, etnologie, astrofysica, astronomie, meteorologie, kunstgeschiedenis, restauratie van het cultureel erfgoed, geschiedenis, archivistiek en documentatie.
Lees meer op de projectendatabank FEDRA...

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© POD Wetenschapsbeleid