NL FR EN
www.belgium.be

Programma

Algemeen

Op 7 september 2018 keurde de Ministerraad de uitvoering goed van de tweede fase van het BRAIN-be-onderzoeksprogramma (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks), dat wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).
[Nota aan de Ministerraad]

Door de financiering van onderzoeksprojecten op basis van wetenschappelijke excellentie, de afstemming van de projecten op federale prioriteiten en Europese en internationale verankering, biedt dit kaderprogramma de mogelijkheid het wetenschappelijk potentieel van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI)1 te ondersteunen en te voldoen aan de wetenschappelijke kennisbehoeften van de federale departementen.

Het kaderprogramma is opgebouwd rond 3 Pijlers: 

  • Pijler 1: Uitdagingen en kennis van de levende en niet-levende wereld.
  • Pijler 2: Erfgoedwetenschap (Heritage science)
  • Pijler 3: Federale maatschappelijke uitdagingen.

Voor de operationalisering wordt BELSPO bijgestaan ​​door drie Adviescomités en drie Strategische comités (één per pijler).

BRAIN-be 2.0 staat open voor de hele Belgische wetenschappelijke gemeenschap: universiteiten, hogescholen, openbare wetenschappelijke instellingen en non-profit onderzoekscentra.

Soorten onderzoeksprojecten

Het kaderprogramma is gebaseerd op de financiering van 4 soorten onderzoeksprojecten:

  • Nationale thematische interdisciplinaire projecten: deze projecten, van strategische aard, zijn bedoeld om te beantwoorden aan de onderzoeksprioriteiten die zijn opgenomen in de thematische tweejaarlijkse oproepen van de drie respectieve pijlers. Deze 2 of 4 jaar durende projecten worden ingediend door een onderzoeksnetwerk dat is samengesteld uit FWI's, andere nationale partners en/of Afrikaanse partners van 'Least advanced African countries' 2,

  • Transnationale thematische interdisciplinaire projecten: deelname aan relevante Europese, internationale of transnationale onderzoeksactiviteiten,

  • Niet-thematische bottom-up-projecten: deze projecten hoeven zich niet in te schrijven binnen de onderzoeksprioriteiten die zijn opgenomen in de thematische tweejaarlijkse oproepen, maar moeten voldoen aan de scope van de Pijlers 1 of 2 (dit projecttype is niet voorzien voor Pijler 3). Deze projecten zijn voorzien om het wetenschappelijk potentieel van Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) te ondersteunen in hun specifieke expertisedomeinen en/of opdrachten en kunnen derhalve enkel door FWI's worden ingediend. Deze 2 of 4 jaar durende projecten kunnen al dan niet worden uitgevoerd in samenwerking met andere FWI's en/of nationale partners en/of Afrikaanse partners van 'Least advanced African countries' 2,

  • Niet-thematische PhD-projecten: deze 4-jarige projecten zijn enkel voorzien in Pijlers 1 en 2 en moeten worden ingediend door FWI's, in samenwerking met een Belgische universiteit, om hun wetenschappelijk potentieel in hun specifieke expertisedomeinen en/of opdrachten te ondersteunen. De projecten hoeven niet in overeenstemming te zijn met de onderzoeksthema's in het kader van de tweejaarlijkse oproepen, maar moeten beantwoorden aan de algemene scope van de betreffende pijler.

1   onder het acroniem FWI wordt verstaan de instellingen zoals gedefinieerd in het KB van 30 oktober 1996 en het INCC, Sciensano en WHI.
2   https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/ldc_list.pdf