NL FR EN
www.belgium.be

India

In het kader van het samenwerkingsakkoord voor onderzoek en ontwikkeling tussen België en India (2006) werd in 2008 een overeenkomst getekend tussen BELSPO en AMOS voor de realisatie van de ARIES 3.6 m. optische telescoop (DOT 3.6) in Nevasthal in samenwerking met het Arhyabbatta Research Institue for Observational Sciences (ARIES). Bij afwerking van de constructie zou de Belgische astronomische gemeenschap over 7% van de effectieve observatietijd kunnen beschikken (inhuldiging in april 2016). 

De Gemengde Commissie is bijeengekomen op 13 april 2011 in Delhi. Deze Commissie heeft beslist om gemeenschappelijke oproepen te organiseren voor voorstellen van netwerkactiviteiten.

Op 20 augustus 2012 heeft BELSPO de eerste oproep voor voorstellen voor netwerking 'Topping up for Networking' gelanceerd: een oproep beperkt tot reeds lopende projecten gefinancierd in het kader van het Programma SSD, van de IUAP's en van activiteiten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's).
Vijf netwerken werden gefinancierd door BELSPO en DST.

In het kader van de Belgische Economische Missie in oktober 2013 werd een gezamenlijk seminarie georganiseerd met BELSPO, Essencia, WBI, FWO, FNRS en met DST over het thema 'Health, Biopharma, bridging academic and industrial RDI'.

Op 17 december 2013 werd gezamenlijk met DST (Dpt for Science and Technonolgy, India) een tweede oproep voor netwerkingvoorstellen gelanceerd. De oproep is zoals voorgaande beperkt tot projecten die reeds gefinancierd worden , met name in het kader van de programma's BRAIN-be, STEREO, IUAP, en van de ESA-activiteiten of activiteiten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's).
Vijf nieuwe netwerken werden gefinancierd door BELSPO en DST. 
Projectinfo: zie BL/IN/06-10 (2015-2018) 

Op 29 september 2015 vond de 4e vergadering van de Gemengde Commissie plaats in Delhi; ze werd gekoppeld aan de Gemengde Commissie voor economische samenwerking. Er werd besloten een derde oproep voor netwerkingsvoorstellen (topping up for networking) te lanceren in 2017. 

In 2016 gebeurde een evaluatie van de netwerkingsprojecten van de oproep 2012. Er werd geconcludeerd dat met beperkte middelen voor 'netwerking' volgende resultaten bereikt werden:

  • aanzienlijke wetenschappelijke return door vele co-publicaties
  • goede uitwisseling van kennis, ervaringen en van gegevens en een groot aantal uitwisselingen niet alleen van promotoren maar vooral van vele jonge onderzoekers
  • selectie van post-doctorale bursalen voor verdere samenwerking tussen de instellingen - via conferenties en workshops in België of in India, uitbreiding van contacten met andere teams die in hetzelfde domein werken in België of in India - voorbereidingen van verdere institutionele samenwerkingen.

Op 30 maart 2016 hebben de premiers van beide landen virtueel de startknop ingedrukt van de werking van de ARIES 3.6 optische telescoop. 
Science Connection nr 52 (publicatie juni-juli 2016 - blz. 40-43)

Begin 2017 wordt het 'Time allocation Committee' samengesteld met Belgische en Indische astronomen om de 7% observatietijd voor Belgische astronomen te regelen. Deze regeling zou van toepassing zijn vanaf 02/04/2017, startdatum van de Belgische en ander observaties, en dit voor een initiële periode van 5 jaar.
Informatie over de 'Early Science Cycle -2017A 
(Belgische projecten: P17, P37, P57)

Op 20 mei 2017 werd gezamenlijk met DST (Dpt for Science and Technonolgy, India) een derde oproep voor netwerkingvoorstellen gelanceerd. De oproep is zoals voorgaande beperkt tot projecten die reeds gefinancierd worden/werden , met name in het kader van de programma's BRAIN-be, STEREO, IUAP, en van de ESA-activiteiten of activiteiten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI). 
Zes nieuwe netwerken werden gefinancierd door BELSPO en DST (2018-2020). 

Op 7 juni 2017 heeft een Indische delegatie geleid door DST Secretaris  Professor Sharma het Belgisch Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) bezocht. Er vonden presentaties plaats met als focus inland- en marien  waterbeheer, inclusief mathematische modellen voor sedimenttransport en voorspelling van oceaanstromingen. Daarop volgde een uitgebreid bezoek van het museum.  

Volgend op de 5e vergadering van de Gemengde Commissie voor onderzoek en technologie, gehouden op 18 januari 2021, werd een 4de oproep voor voorstellen voor netwerkingsactiviteiten gezamenlijk gelanceerd, op 25 juni 2021, door het Belgisch Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) en door het Indische departement voor onderzoek en technologie (DST), in samenspraak met het Indische departement voor biotechnologie (DBT).
De oproep was gefocuseerd op de volgende domeinen: ruimtevaart, marien onderzoek en mariene biotechnologie, levenswetenschappen met een focus op micro-organismen, geologie en cyberveiligheid. Als resultaat van de oproep worden 8 nieuwe netwerken gefinancierd door BELSPO en DST/DBT. De projecten (BL/../IN17 - BL/../IN24) lopen van april 2022 tot maart 2025.

Netwerkingsprojecten eerste oproep (2013-2016) in Fedra (projectendatabank)

website

India projecten in Fedra (projectendatabank)

Contactgegevens

Brigitte Decadt
Federale, interfederale en internationale coördinatie