Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Bilaterale samenwerking

China - Vietnam - India - Zuid-Afrika

China

Een bilateraal akkoord voor economische, industriële, wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Volksrepubliek China werd ondertekend te Beijing op 23/11/79. In dit kader werd op 20 oktober 2004 te Brussel de XVde zitting van de Gemengde Commissie voor W&T-samenwerking gehouden; er werden 12 samenwerkingsprojecten goedgekeurd.

In de 19e Gemengde Commissie-vergadering die plaatsvond in Peking op 24 juni 2015, in het kader van de Staatsmissie, werd beslist om een oproep te lanceren voor onderzoeksssamenwerking in marien onderzoek, met ook aandacht voor klimaatssystemen en aardobservatie.
In het kader van voornoemd MOU met SOA vond op 26 juni 2015, in het Polair Onderzoeksinstituut van China (PRIC) te Shangai, een workshop plaats over polair onderzoek.

Op 21 december 2015 werd een oproep tot indiening van voorstellen gelanceerd.
Twee luiken komen aan bod:
- de rol van oceanen in het klimaatsysteem
- aardbobservatie

Als resultaat van deze oproep financiert BELSPO het project OCeANIC. Onderzoeksteams van de ULg (coordinator), de VUB en de ULB besturen in dit project de Stikstof-oxide en stikstofcyclus in de Antarctische met zee-ijs bedekte zone, in samenwerking met 2 Chinese onderzoeksinstellingen (2017-2019).

Voor het luik aardobservatie wordt in het kader van de STEREO het project HYPERMAQ gefinancierd. Het project gaat over hyperspectrale hoge-resolutie remote sensing in wateromgeveingen. Het wordt uitgevoerd door het MUMM (KBIN) in samenwerking met onderzoeksteams van de Unversiteit Gent en van het VLIZ, met partners uit Frankrijk, Argentinië en China, via het bilateraal samenwerkingskanaal.

Eind juni 2015 werd in Peking een MOU ondertekend tussen BELSPO en nationale Chinese ruimtevaartadministriate (CSNA) voor samenwerking in het domein van ruimtevaartonderzoek, technologieën en toepassingen.

Op 30 maart 2017 vond de eerste China-België innovatiedialoog in Brussel plaats. Dit event werd geco-organiseerd door BELSPO , EWI, INNOVIRIS en WBI in samenspraak met MOST (Chinees ministerie van onderzoek en technologie) en de Chinese Ambassasde in Brussel.. Een 150-tal Belgische en Chinese stakeholders namen deel aan de sessies waarin het beleid en de instrumenten van beide zijden werd voorgesteld en  succesvolle samenwerkingsinitiatieven in verschillende domeinen of technologiesectoren in het licht werden gesteld. Het geheel vond plaats in een  perspectief van toekomstige versterkte samenwerking in onderzoek en innovatie , een ambitie waarvan de ondertekening van 3 nieuwe MoU's getuigt (MoU's van EWI, WBI en IMEC). [Voor meer informatie...]

Lees meer op de projectendatabank FEDRA over China...

Lees meer op de projectendatabank FEDRA over OCeANIC...
Lees meer op de projectendatabank FEDRA over HYPERMAQ...
Lees meer op over HYPERMAQ...


Vietnam

Op 25 september 2002 werd een overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking ondertekend. De samenwerking zal in de eerste fase toegespitst worden op aquacultuur en de daaraan verbonden kwaliteitsnormen voor leefmilieu en voedselveiligheid.

Oproepen voor gezamenlijke onderzoeksprojecten (2002, 2006, 2009)

 • Oproep 2003 (Gemengde Commissie vergadering op 13 en 14 oktober in Hanoi)
  5 Multidisciplinaire projecten werden gefinancierd in het domein van de aquacultuur en waterbeheer (duurzame productie, leefmilieu-gerelateerde aspecten, voedselveiligheid)
  Uitvoering van projecten: periode 2004-2006 (V02 tot V07)

 • Oproep 2006 (Gemengde Commissie vergadering op 8 en 9 juni in Brussel)
  Focusdomeinen van de oproep:
  - aquacultuur, inclusief voedselnormen en leefmilieu-aspecten;
  - biodiversiteit en agro-biotechnologie,
  als bron voor nieuwe materialen, hernieuwbare energie en geneesmiddelen.
  8 projecten werden gefinancierd (2007-2009).

 • Oproep 2008 (Gemengde Commissie vergadering op 2 maart 2009 in Hanoi)
  Er zijn 8 projecten in uitvoering (2010-2012); ze bestrijken de volgende domeinen:
  - Biodiversiteit en agro-biotechnologie als bron voor nieuwe materialen,
    hernieuwbare energie en nieuwe geneesmiddelen;
  - Klimaatsverandering (impact, aanpassing en 'mitigation')
  - Ruimtevaarttoepassingen( via het aardobservatieprogramma 'STEREO” en de
    ESA-programma's.

Op 21 juni 2012 vond de vierde Gemengde Commissie-vergadering plaats in Brussel. De samenwerkingsinstrumenten alsook de BELSPO-programma's BRAIN-be en Ruimtevaart (ESA en STEREO) werden voorgesteld. De Vietnamese delegatie bezocht enkele federale instellingen en 2 projecten van de oproep 2009 (KUL en UCL-VUB), het SCK-CEN in Mol en het Cyclotron in Louvain-la-Neuve.

In oktober 2015 heeft een Vietnamese delegatie van hoog niveau BELSPO opnieuw bezocht in het kader van een programma van bezoeken van de EC en van Lidstaten geïnteresseerd in samenwerking in het domein van de ruimtevaart.

Tijdens de gemengde commissievergadering voor economische samenwerking, die plaatsvond op 23 november 2015 in Brussel, werd de belangstelling voor samenwerking in ruimtevaart genotuleerd , in het bijzonder voor de ontwikkeling van een 'Ruimte-wet' enerzijds en voor de ontwikkeling van micro-satellieten en hun toepassingen anderzijds.


Op 22 september 2016 vond de vijfde Gemengde Commissie-vergadering plaats in Hanoi. De BELSPO-programma's en de samenwerkingsinstrumenten werden voorgesteld. Er is overeengekomen om een gezamenlijke oproep te lanceren voor onderzoeksvoorstellen in het domein 'Klimaat en weerbaarheid voor natuurrampen'.

Lees meer op de projectendatabank FEDRA...


India

In het kader van het samenwerkingsakkoord voor onderzoek en ontwikkeling tussen België en India (2006) werd in 2008 een overeenkomst getekend tussen BELSPO en AMOS voor de realisatie van de ARIES 3.6 m. optische telescoop (DOT 3.6) in Nevasthal in samenwerking met het Arhyabbatta Research Institue for Observational Sciences (ARIES). Bij afwerking van de constructie zou de Belgische astronomische gemeenschap over 7% van de effectieve observatietijd kunnen beschikken (inhuldiging voorzien in april 2016).

De Gemengde Commissie is bijeengekomen op 13 april 2011 in Delhi. Deze Commissie heeft beslist om gemeenschappelijke oproepen te organiseren voor voorstellen van netwerkactiviteiten.

Op 20 augustus 2012 heeft BELSPO de eerste oproep voor voorstellen voor netwerking 'Topping up for Networking' gelanceerd: een oproep beperkt tot reeds lopende projecten gefinancierd in het kader van het Programma SSD, van de IUAP's en van activiteiten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's). 5 netwerken werden gefinancierd door BELSPO en DST.
Projectinfo: zie BL/IN/01-05 (2013-mid2016).

In het kader van de Belgische Economische Missie in oktober 2013 werd een gezamenlijk seminarie georganiseerd met BELSPO, Essencia, WBI, FWO, FNRS en met DST over het thema 'Health, Biopharma, bridging academic and industrial RDI'.
Op 17 december 2013 werd gezamenlijk met DST (Dpt for Science and Technonolgy, India) een tweede oproep voor netwerkingvoorstellen gelanceerd. De oproep is zoals voorgaande beperkt tot projecten die reeds gefinancierd worden , met name in het kader van de programma's BRAIN, STEREO, IUAP, en van de ESA-activiteiten of activiteiten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's). Vijf nieuwe netwerken werden gefinancierd door BELSPO en DST.
Projectinfo: zie BL/IN/06-10 (2015-2018)

Op 29 september 2015 vond de 4e vergadering van de Gemengde Commissie plaats in Delhi; ze werd gekoppeld aan de Gemengde Commissie voor economische samenwerking. Er werd besloten een 3e oproep voor netwerkingsvoorstellen (topping up for networking) te lanceren in 2017.

In 2016 gebeurde een evaluatie van de netwerkingsprojecten van de oproep 2012. Er werd geconcludeerd dat met beperkte middelen voor 'netwerking' volgende resultaten bereikt werden:

 • aanzienlijke wetenschappelijke return door vele co-publicaties
 • goede uitwisseling van kennis, ervaringen en van gegevens en een groot aantal uitwisselingen niet alleen van promotoren maar vooral van vele jonge onderzoekers
 • selectie van post-doctorale bursalen voor verdere samenwerking tussen de instellingen - via conferenties en workshops in België of in India, uitbreiding van contacten met andere teams die in hetzelfde domein werken in België of in India - voorbereidingen van verdere institutionele samenwerkingen.

Op 30 maart 2016 hebben de premiers van beide landen virtueel de startknop ingedrukt van de werking van de ARIES 3.6 optische telescoop.
Lees meer in het artikel van Science Connection nr 52...

Begin 2017 wordt het 'Time allocation Committee' samengesteld met Belgische en Indische astronomen om de 7% observatietijd voor Belgische astronomen te regelen. Deze regeling zou van toepassing zijn vanaf 02/04/2017, startdatum van de Belgische en ander observaties, en dit voor een initiële periode van 5 jaar.
Informatie over de 'Early Science Cycle -2017A (Belgische projecen: P17,P37,P57)

Op 20 mei 2017 werd gezamenlijk met DST (Dpt for Science and Technonolgy, India) een derde oproep voor netwerkingvoorstellen gelanceerd. De oproep is zoals voorgaande beperkt tot projecten die reeds gefinancierd worden/werden , met name in het kader van de programma's BRAIN, STEREO, IUAP, en van de ESA-activiteiten of activiteiten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's).
Zes nieuwe netwerken werden gefinancierd door BELSPO en DST (2018-2020).
Projectinfo: BL/10/IN11, BL/11/IN12, BL/02/IN13, BL/50/IN14, BL/01/IN15, BL/13/IN16

Op 7 juni heeft een Indische delegatie geleid door DST Secretaris  Professor Sharma het Belgisch Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) bezocht. Er vonden presentaties plaats met als focus inland- en marien  waterbeheer, inclusief mathematische modellen voor sedimenttransport en voorspelling van oceaanstromingen. Daarop volgde een uitgebreid bezoek van het museum.  

Lees meer op de projectendatabank FEDRA...


Zuid-Afrika


Zuid-Afrika en België hebben op 26 januari 2017 een vijfjarenovereenkomst gesloten met als doel samenwerkingsinitiatieven op te zetten voor onderzoek en technologie

Die overeenkomst zal worden uitgevoerd door de Belgische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) en door het Zuid-Afrikaanse Departement voor Wetenschap en Technologie (DST).
Het MoU (memorandum of understanding) stimuleert de uitwisseling van wetenschappelijke kennis en expertise tussen de beide landen en maakt het mogelijk samen seminaries, workshops, trainings te organiseren over thema's waarvoor wederzijdse belangstelling bestaat zoals klimaatverandering, mariene wetenschappen en Antarctica, biodiversiteit, aard- en ruimtewetenschappen.

Een eerste vergadering van de gezamenlijke samenwerkingscommissie vond plaats op 9 mei 2017 in Pretoria. Als resultaat van de bijeenkomst werd op 6 juni 2017 een eerste gezamenlijke oproep voor netwerkingsprojecten gelanceerd door BELSPO en NRF (National Research Foundation).

De resultaten van de parallele evalaties - langs BELSPO- en langs NRF- zijde - waren uiteenlopend zodat besloten werd geen voorstellen te financieren in het kader van de oproep.

Op basis van de uitgedrukte gemeenschappelijke belangstelling van Belgische en Zuid-Afrikaanse onderzoeksteams voor samenwerking in domeinen van de ruimtevaart organiseerde BELSPO de deelname van twee Belgische expertteams aan de expo en sessies van het Science Forum in Pretoria, november 2017.

Op 14 maart 2018 lanceerde BELSPO samen met DST (Dpt for Science and Technonolgy, South AFrica) een nieuwe oproep tot voorstellen voor netwerkingsactiviteiten . De oproep is beperkt tot lopende of voordien door BELSPO gefinancierde projecten, vanaf 2012, (BRAIN.beSTEREO III,  ESA-PRODEX), EVAMAB (via UNESCO samenwerking met/of van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI).
Zeven netwerkprojecten werden gefinancierd door BELSPO en DST.

Informatie over de projecten (project periode: eind 2018-2021)

Acronym Project Title Belgian  PI Institution
BEZA-COM Interhemispheric comparison of the Ionosphere-Plasmasphere System Nicolas Bergeot ROB
EDISA Empowerment through Digital Inclusion in South Africa Leo Van Audenhove iMEC-SMIT, VUB
IN-NATAL Innovative non-animal strategies to assess the toxicity and (biological) activity of candidate drugs derived from medicinal plants Birgit Mertens Sciensano (SC)
DIPTATEACH DIPtera Museum collections as a source for TAxonomic research and Teaching activities Kurt Jordeans RMCA
CHAMOLL Hydrochemical characterisation and modelling of landfill leachates Bertrand Leterme SCK-CEN
TESSAC TESSAC - The Evolving Surface of the 'Stable' African Continent Thierry De Pyper RMCA
INVEST OptimIzatioN and Validation of a unique ground-basEd in vitro model to study Space health effecTs Marianne Moreels SCK-CEN

Lees meer...

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid