NL FR EN
www.belgium.be

Horizon Europe

Horizon Europe is het nieuwe Europese kaderprogramma voor onderzoek en innovatie en startte op 1 januari 2021 voor een periode van 7 jaar (2021-2027) met een budget van ongeveer 100 miljard euro.

Horizon Europe versterkt de wetenschappelijke en technologische bases van de Unie om de grote wereldwijde uitdagingen van onze tijd aan te pakken en zo bij te dragen aan het behalen van de 'Sustainable Development Goals' (SDG's). Tegelijkertijd bevordert het programma het concurrentievermogen van de EU en van de Europese industrie.

Horizon Europe draagt bij aan de Europese strategische prioriteiten en ondersteunt de ontwikkeling en de implementatie van het EU-beleid.

In een snel veranderende wereld hangt het succes van Europa in toenemende mate af van zijn capaciteit om excellente wetenschappelijke resultaten te vertalen naar innovatie die een echte en nuttige impact heeft op onze economie en levenskwaliteit en die  ook nieuwe markten met meer geschoolde jobs creëert.

Gender Equality Plan

De Europese Commissie zet zich in voor de bevordering van gendergelijkheid in onderzoek en innovatie. Dat plan maakt deel uit van de strategie voor gendergelijkheid van de Europese Commissie voor 2020-2025, waarin het bredere engagement van de Commissie voor gelijkheid op alle EU-beleidsterreinen wordt uiteengezet.

In Horizon Europe wordt nu een nieuw subsidiabiliteitscriterium ontwikkeld. Zoals beschreven in het laatste deel van het informatieblad Gelijkheid van vrouwen en mannen : een grotere inzet in Horizon Europe, zal voor oproepen met deadlines in 2022 en daarna het hebben van een Gender Equality Plan (GEP) een subsidiabiliteitscriterium zijn voor alle overheidsinstanties, instellingen voor hoger onderwijs en onderzoeksorganisaties uit EU-lidstaten en geassocieerde landen die aan Horizon Europe willen deelnemen.

Zoals ook in de algemene bijlagen bij het werkprogramma Horizon Europa 2021-2022 wordt gememoreerd, moet een GEP, om aan het subsidiabiliteitscriterium te voldoen, voldoen aan 4 verplichte procesgerelateerde vereisten of "bouwstenen", en aan 5 aanbevolen thematische gebieden.

Het GEP voor BELSPO werd goedgekeurd door de voorzitter van het directiecomité van BELSPO op 17 december 2021.

Voor meer informatie: Gender Equality Plan van de POD Wetenschapsbeleid

NCP Federal BE is de dienst van de nationale contactpunten (NCP) van de Belgische federale regering, met als doelgroep de federale wetenschappelijke instellingen en andere federale actoren. Het doel van die dienst is de federale actoren te informeren over de laatste ontwikkelingen in het kader van Horizon Europe, hen te helpen goede projectpartners te vinden of aan te sluiten bij een consortium, hen te ondersteunen bij de voorbereiding van projectvoorstellen en hun feedback te geven over hun projectvoorstellen.