NL FR EN
www.belgium.be

Bedrijfsvoorheffing O&O - Diploma's (art. 275³ § 2, 1° en 2°)

Inleiding

De diversiteit aan buitenlandse diploma’s en het ontbreken van een link tussen de goedgekeurde diploma’s en de aanmeldingstool van Belspo brengt bijkomende administratieve verwerking met zich mee. Daarom zal de adviesaanvraagprocedure voor diploma’s aangepast worden.
Voor 2024 is een inventarisering van de noodzakelijke aanpassingen aan de software en een start van de herstructurering van het softwaresysteem gepland, de registratie van de adviezen van de diploma’s zal één van de belangrijkste wijzigingen zijn.

Hierna volgen nieuwe instructies voor de adviesvragen betreffende diploma’s in 2024. Ze combineren elementen om de adviesvragen sneller te kunnen afhandelen met extra vereisten om de resultaten van deze adviezen in het nieuwe softwaresysteem te kunnen opnemen.

Aanmeldingsprocedure

Er wordt enkel een advies gegeven als u ons een kopie van het diploma bezorgt.
Voor diploma’s in andere dan West-Europese talen (Latijns alfabet) dient u een kopie van het originele diploma en een vertaling in het Engels, Nederlands, Frans of Duits voor te leggen in 1 pdf-document. Ook als u meerdere documenten voor 1 onderzoeker voorlegt, dient u deze in 1 document aan te bieden.

Het advies vraagt u aan door de tabel in te vullen en te mailen samen met de kopieën van de diploma’s naar fiscal@belspo.be.
Per onderzoeker dient u de volgende informatie te vermelden:

 • naam van de onderzoeker
 • rijksregisternummer van de onderzoeker (zonder punten)
 • titel van het diploma
 • overeenkomstig diploma (vervolgkeuzelijst)
 • land waar de onderwijsinstelling is gevestigd die het diploma heeft uitgereikt (vervolgkeuzelijst)
 • naam van de onderwijsinstelling
 • jaar van uitreiking van het diploma (vervolgkeuzelijst)
 • naam van de onderneming
 • ondernemingsnummer van het bedrijf (zonder BE en zonder punten)
 • datum van aanvraag advies
 • aanvrager advies.

Wanneer 1 aanvraag verschillende onderzoekers betreft, dienen deze per land gerangschikt te worden.

Het heeft geen zin alle studiebewijzen van een onderzoeker over te maken. Eén kwalificerend diploma volstaat. Bovendien is het van belang dat het studiegebied duidelijk vermeld wordt op het diploma.
Doctoraten zonder vermelding van de studierichting krijgen geen advies. Dit geldt ook voor managementopleidingen en attesten met beroepskwalificaties, deze komen niet in aanmerking. Master-na-master-opleidingen worden niet aanvaard, u dient de oorspronkelijke master voor te leggen. Deze documenten horen dus niet thuis in een adviesvraag voor een diploma, wel het hoogst kwalificerende diploma met vertaling en eventueel het diplomasupplement (zeker als het studiegebied niet vermeld wordt op het diploma).

Voor de erkenning van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen in Vlaanderen is Naric verantwoordelijk. (https://www.naricvlaanderen.be/nl/een-dossier-indienen)
Voor de erkenning van de gelijkwaardigheid van buitenlandse studiebewijzen in Franstalig België is de Fédération Wallonie-Bruxelles bevoegd. (Equivalence - Diplômes de l'Enseignement Supérieur (cfwb.be). Wanneer we over onvoldoende informatie beschikken om een diploma te evalueren, verwijzen we naar deze diensten. In verschillende landen komt een bachelordiploma naar duur en moeilijkheidsgraad overeen met een masterdiploma in België. Deze gelijkwaardigheid moet vastgesteld worden door Naric of de FWB, niet door Belspo.

Wet- en regelgeving

De vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing (80% pro rata de O&O-activiteiten) wordt toegekend aan ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers die zijn tewerkgesteld in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's en die een kwalificerend doctor- of masterdiploma hebben.

Voor de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing komen doctor- en masterdiploma's in de toegepaste of exacte wetenschappen evenals (dier)geneeskunde, farmaceutische wetenschappen, burgerlijk ingenieur, industriële wetenschappen, biotechniek, architectuur en productontwikkeling in aanmerking.
Masters in de sociale (bijv. handelsingenieur, rechten, management,...) en humane wetenschappen zijn uitgesloten. Komen ook niet in aanmerking de studiegebieden: bewegings- en revalidatiewetenschappen, conservatie-restauratie, sociale gezondheidswetenschappen, tandheelkunde en verkeerskunde.

Van het diplomaniveau kan worden afgeweken voor "Young Innovative Companies" (YIC) en voor bedrijven die op projectbasis samenwerken met universiteiten en andere erkende wetenschappelijke instellingen.
Voor YIC-bedrijven kan de vermindering van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing (80%) behalve op de kenniswerkers met de kwalificerende diploma's ook worden toegepast op het technisch / ondersteunend personeel (administratieve en commerciële functies zijn uitgesloten).
Bij samenwerkingen tussen bedrijven en universiteiten of erkende onderzoeksorganisaties kan de vrijstellingsmaatregel ook worden toegepast op O&O-personeel (tewerkgesteld in het samenwerkingsverband bij het bedrijf) dat niet over de diplomakwalificatie beschikt, maar deze kwalificatie door ervaring verworven heeft (minimum een bachelordiploma).
Om de personeelsleden zonder kwalificerend diploma correct te registreren, dient u niet alleen het vakje 'diploma's kwalificerend voor YIC en samenwerkingsovereenkomsten' aan te kruisen, maar ook bij 'ander diploma' hun hoogste diploma te vermelden.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen ondernemingen, die de vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing toepassen voor onderzoekers die tewerkgesteld zijn in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s en die een kwalificerend doctor- of masterdiploma hebben, eenzelfde vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing ten belope van 80% van die bedrijfsvoorheffing toepassen voor onderzoekers met een bachelorsdiploma in de studiegebieden biotechniek, gezondheidszorg, industriële wetenschappen en technologie, nautische wetenschappen, productontwikkeling en informatica. (Vanaf 1 januari 2018 tot 31 december 2019 was deze vrijstelling voor de bachelors beperkt tot 40%). Het totale bedrag van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers met een bachelorsdiploma is beperkt tot 25% van het totale bedrag van de vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing voor de onderzoekers met een kwalificerend diploma van doctor of master. Dit percentage wordt verdubbeld voor de kleine vennootschappen (artikel 1:24 §§ 1 tot 6 Wetboek van vennootschappen). Deze beperking is niet veranderd op 1 januari 2020.

Beschikbare lijsten

Op onze website vindt u lijsten met kwalificerende bachelor- en masteropleidingen:

Deze lijsten zijn beperkt tot de bachelor- en masteropleidingen en zijn niet exhaustief.
Wanneer u bij de aanmelding een diploma niet terugvindt in de lijst in de Belspo-aanmeldingstool, kan u dit op het einde van de lijst bij 'andere diploma's' toevoegen, gelieve steeds het niveau en de titel te vermelden.

lees meer

Contactgegevens

Fiscale Cel
BELSPO - Federaal Wetenschapsbeleid
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 7
1000 Brussel

  +32 (0)2 238 34 56
  fiscal@belspo.be