NL FR EN
www.belgium.be

Bedrijfsvoorheffing O&O

Diploma's (art. 275³ § 2, 1° en 2°)

De vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing (80%) wordt toegekend aan ondernemingen die bezoldigingen uitbetalen of toekennen aan onderzoekers die zijn tewerkgesteld in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma's en die een kwalificerend doctor- of masterdiploma hebben.

Voor de toepassing van de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing komen masterdiploma's in de toegepaste- of exacte wetenschappen evenals (dier)geneeskunde, farmaceutische wetenschappen, burgerlijk ingenieur, industriële wetenschappen, biotechniek, architectuur en productontwikkeling in aanmerking.
Masters in de sociale (bijv. handelsingenieur, rechten, economie,...) en humane wetenschappen zijn uitgesloten.

Van het diplomaniveau kan worden afgeweken voor "Young Innovative Companies" (YIC) en voor bedrijven die op projectbasis samenwerken met universiteiten en andere non-profit onderzoeksorganisaties. Voor deze onderzoekers kan dus ook 80% vermindering pro rata de onderzoeksactiviteiten toegepast worden.

Voor YIC-bedrijven kan de vermindering van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing behalve op de kenniswerkers met de kwalificerende doctor/masterdiploma's ook worden toegepast op het technisch / ondersteunend personeel (administratieve en commerciële functies zijn uitgesloten).

Bij samenwerkingen tussen bedrijven en universiteiten of onderzoeksorganisaties kan de vrijstellingsmaatregel ook worden toegepast op O&O-personeel (tewerkgesteld in het samenwerkingsverband bij het bedrijf), dat niet over de diplomakwalificatie beschikt, maar deze kwalificatie door ervaring verworven heeft.

Vanaf 1 januari 2020 kunnen ondernemingen, die de vrijstelling van storting van bedrijfsvoorheffing toepassen voor onderzoekers die tewerkgesteld zijn in onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of –programma’s en die een kwalificerend doctor- of masterdiploma hebben, eenzelfde vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing ten belope van 80% van die bedrijfsvoorheffing toepassen voor onderzoekers met een bachelorsdiploma in de studiegebieden biotechniek, gezondheidszorg, industriële wetenschappen en technologie, nautische wetenschappen, productontwikkeling en informatica (van 1 januari 2018 tot 31 december 2019 was die vrijstelling voor de bachelors beperkt tot 40%).
Het totale bedrag van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers met een bachelorsdiploma is beperkt tot 25% van het totale bedrag van de vrijstelling van storting van de bedrijfsvoorheffing voor de onderzoekers met een kwalificerend diploma van doctor of master. Dit percentage wordt verdubbeld voor de kleine vennootschappen (artikel 15 §§ 1 tot 6 Wetboek van vennootschappen). Die beperking is niet veranderd op 1 januari 2020.

Lijsten met kwalificerende bachelor- en masteropleidingen:

  1. De lijst van diploma's zoals opgenomen in de Belspo-aanmeldingstool.
  2. Liste des grades académiques actuellement d'application dans la féderation Wallonie-Bruxelles
  3. Opleidingen in Vlaanderen volgens studiegebied

Deze lijsten zijn beperkt tot de bachelor- en masteropleidingen en zijn niet volledig.
Wanneer u bij de aanmelding een diploma niet terugvindt in de lijst, kan u dit op het einde van de lijst bij 'andere diploma's' toevoegen.

BELSPO kan een bindend advies uitbrengen of een diploma (ook buitenlandse diploma's) in aanmerking komt voor de toepassing van de vermindering van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing. Hiervoor stuurt u een kopie van het diploma + vertaling indien het diploma niet in een West-Europese taal is opgesteld, naar fiscal@belspo.be.

lees meer

Contactgegevens

Fiscale Cel
BELSPO - Federaal Wetenschapsbeleid
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 7
1000 Brussel

  +32 (0)2 238 34 56
  fiscal@belspo.be