NL FR EN
www.belgium.be

Bedrijfsvoorheffing O&O

BELSPO (POD Wetenschapsbeleid) heeft 2 taken in het kader van de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing:

1. Aanmelding van de O&O-activiteiten

Deze registratie is een verplichting voor de bedrijven alvorens ze de vrijstelling mogen toepassen. Op deze registratie volgt geen goedkeuring of recht, het bedrijf is verantwoordelijk voor wat geregistreerd wordt, FOD Financiën bepaalt via controles of de vrijstelling van toepassing is of niet.

2. Advies aan bedrijven en FOD Financiën

BELSPO doet enkel een uitspraak over uw aanmelding op uw verzoek door het aankruisen van het vakje ‘adviesaanvraag m.b.t. de validiteit van het project/programma’ op het aanmeldingsformulier of op verzoek van de Federale Overheidsdienst Financiën. BELSPO gaat dan na of voldaan is aan de diplomavereisten, en/of de aangemelde onderzoeks- en/of ontwikkelingsprojecten of –programma’s experimentele ontwikkeling, fundamenteel of industrieel onderzoek tot doel hebben. Eens BELSPO zijn advies heeft uitgebracht, is dit bindend, zowel voor de aanvrager, als voor de Federale Overheidsdienst Financiën en wordt zo rechtszekerheid voor uw O&O-activiteiten gecreëerd.

U kan uw projecten/programma's aanmelden door te klikken op: https://fiscrd.belspo.be/login.asp?lang=nl .

Op het aanmeldingsformulier moet u aantonen dat uw aangemelde projecten en programma’s fundamenteel-, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling betreffen en dat de aangemelde werknemers een geldig diploma hebben en worden tewerkgesteld in deze onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten of -programma’s.
Wij hebben onmiddellijk toegang tot alle gegevens die bewaard zijn. Er zijn geen verdere acties te ondernemen om uw project of programma in te dienen. Alles wordt automatisch opgeslagen in een databank bij BELSPO.

Het spreekt voor zich dat de aanmelding van projecten, programma's en betrokken personeel up to date dient te worden gehouden.
Het is raadzaam om deze update op jaarlijkse basis en als volgt te doen:

In de lijst projecten of programma's kan u een bestaand project of programma selecteren en vervolgens kopiëren via de knop 'kopiëren' (naast 'bekijken' en 'toevoegen'). De inhoud, met inbegrip van het personeelsbestand, wordt volledig overgenomen, enkel het identificatienummer en de identificatiedatum (belangrijk als bewijs voor de tijdige aanmelding) wijzigen. Deze kopie kan u dan aanpassen, zonder dat de vroegere informatie verloren gaat. Deze registratie (kopie) kan niet met terugwerkende kracht en moet dus tijdig aangevat worden. De wijzigingen, aanvullingen, opsomming van daadwerkelijk uitgevoerde projecten waarvoor de vermindering van doorstorting van bedrijfsvoorheffing is toegepast, kan op het einde van de periode toegevoegd worden.

De techniek om gegevens te registreren staat beschreven in de handleiding, die u via een link, onderaan elke pagina van het elektronisch formulier, kan raadplegen.

Bij vragen kan u steeds fiscal@belspo.be contacteren.

Fundamenteel onderzoek:
experimentele of theoretische werkzaamheden die voornamelijk worden verricht om nieuwe kennis te verwerven over de fundamentele aspecten van verschijnselen en waarneembare feiten, zonder dat hiermee een rechtstreekse commerciële toepassing of een rechtstreeks commercieel gebruik wordt beoogd.

 • Situeer het project binnen de context van het bedrijf.
 • Welke nieuwe wetenschappelijke vooruitgang wordt (werd) met het project nagestreefd?
 • Welk soort onderzoeksactiviteiten zullen worden (werden) uitgevoerd om deze nieuwe kennis te verkrijgen?
 • Welke hypotheses, theorieën, wetten zullen worden beproefd (of werden geformuleerd) door deze onderzoeksactiviteiten?

Industrieel onderzoek:
planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Het omvat de creatie van onderdelen voor complexe systemen en kan ook de bouw omvatten van prototypes in een laboratoriumomgeving en/of in een omgeving met gesimuleerde interfaces voor bestaande systemen, alsmede pilotlijnen, wanneer dat nodig is voor het industriële onderzoek en met name voor de validering van generieke technologie.

 • Situeer het project binnen de context van het bedrijf.
 • Welke nieuwe kennis en vaardigheden wordt (werd) met het onderzoek nagestreefd?
 • Welk soort O&O-activiteiten zullen worden (werden) uitgevoerd om deze nieuwe kennis en vaardigheden te verkrijgen?
 • Voor welke nieuwe producten, procedés, methodes of diensten zullen deze kennis en vaardigheden worden gebruikt?
 • Of, indien geen nieuwe, maar de verbetering van bestaande producten, procedés of diensten worden (werden) nagestreefd, wat was dan het uitgangspunt en waaruit bestaat (bestond) de verbetering?

Experimentele ontwikkeling:
het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Dit kan ook activiteiten omvatten die gericht zijn op de conceptuele formulering, de planning en documentering van nieuwe producten, procedés of diensten. Experimentele ontwikkeling kan prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie omvatten van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden, met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten die niet grotendeels vast staan.
Dit kan de ontwikkeling omvatten van een commercieel bruikbaar prototype of pilot die noodzakelijkerwijs het commerciële eindproduct is en die te duur is om te produceren alleen met het oog op het gebruik voor demonstratie- en validatiedoeleinden. Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante activiteiten, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden.

 • Situeer het project binnen de context van het bedrijf.
 • Welke bestaande wetenschappelijke, technische of zakelijke kennis of vaardigheden was het uitgangspunt voor de O&O-activiteiten?
 • Welke technologische vooruitgang wordt (werd) gepoogd te bewerkstelligen?
 • Welke obstakels / onzekerheden worden (werden) getracht te overwinnen om deze technologische vooruitgang te bewerkstelligen?
 • Welk soort activiteiten worden (werden) gepland om deze obstakels / onzekerheden te overwinnen?

Indien de O&O-activiteit het ontwikkelen van software omvat:

 • Wat is (was) het toepassingsgebied van de programmatuur?
 • Wat is (was) de functionaliteit?
 • Beschrijf de technische uitdaging waaraan wordt (werd) gepoogd een oplossing te geven?
 • Wat is (was) het concept dat bij de ontwikkeling van de programmatuur werd gebruikt?  Welke denkpatronen (imperatief, functioneel, logisch, object-georiënteerd) en programmeertalen worden (werden) aangewend?
 • Beschrijf de verschillende etappes van de oplossingsrichting die u gebruikte; bijv. tijdens de planningsfase (de analyse van de vereisten), de ontwerpfase, de constructiefase en de testfase?
 • Welke bestaande modelleerprogramma's, programmeertools, componenten, methoden en technieken worden (werden) gebruikt?
 • Welke methoden en technieken worden (werden) zelf ontwikkeld?
 • In hoeverre zijn de IT-architectuur, applicaties / interfaces, data-architectuur, en algoritmen van de zelf ontwikkelde programmatuur, vernieuwend voor het bedrijf?

lees meer

Contactgegevens

Fiscale Cel
BELSPO - Federaal Wetenschapsbeleid
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 7
1000 Brussel

  +32 (0)2 238 34 56
  fiscal@belspo.be