NL FR EN
www.belgium.be

Bedrijfsvoorheffing O&O

Richtlijnen 2024

Vanaf 1 augustus 2023 kan de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing enkel nog worden toegepast wanneer het O&O-programma of project voorafgaandelijk aan de effectieve opstart bij BELSPO werd aangemeld (omzendbrief met referentie 2023/C/49). Dus voor reeds lopende O&O-projecten/programma’s die nog niet met opgave van alle wettelijk verplichte gegevens zijn aangemeld, is vanaf 1 augustus 2023 geen vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing meer mogelijk.

Het jaarlijks kopiëren van een bestaande aanmelding met een nieuw identificatienummer en een nieuwe identificatiedatum met als aanvangsdatum 01.01 van het jaar en als einddatum 31.12 van datzelfde jaar is niet meer toegelaten. Voor lopende projecten of programma's die op dergelijke wijze steeds opnieuw worden aangemeld en waarbij dit ook gebeurde voor het jaar 2023 met als verwachte aanvangsdatum 1 januari 2023 en vooropgestelde einddatum 31 december 2023, is er vanaf 1 augustus 2023 geen enkele nieuwe aanmelding meer mogelijk, noch voor het jaar 2024 noch voor enige andere periode.
Vanzelfsprekend geldt dat wanneer voor dergelijke projecten of programma's een geldige aanmelding plaatsvond, een actualisatie van de gegevens in de bestaande aanmelding wel nog steeds mogelijk blijft, net zoals voor andere projecten en programma's. Indien u in juli de einddatum 31.12.2023 nog niet heeft aangepast, dan kan dit nog deze maand.

Er kan nog steeds een nieuw programma voor 2024 aangemeld worden, maar enkel O&O-activiteiten die vanaf 01/01/2024 opstarten kunnen aan dit programma gelinkt worden. Als startdatum van dit nieuwe programma neemt u de startdatum van het eerste project dat in 2024 wordt opgestart, het programma moet minstens 1 dag voor deze startdatum geregistreerd worden bij BELSPO.
Als voorlopige einddatum kan u best een einddatum nemen in de buurt van de verwachte einddatum van het langstlopende deelproject of cluster van deelprojecten. Deze einddatum kan dan aangepast worden als u tijdig nieuwe O&O-activiteiten met een langere looptijd toevoegt. FOD Financiën vraagt om bewijsstukken van elke wijziging, een print op datum valt te overwegen.
Voor nieuwe projecten gelden dezelfde regels.

De projecten of programma's komen enkel in aanmerking wanneer ze zijn aangemeld bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (Belspo) met opgave van:
1° de identificatie van de schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing;
2° de beschrijving van het project of programma waarbij wordt aangetoond dat het fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling tot doel heeft;
3° de verwachte aanvangsdatum en de vooropgestelde einddatum van het project of programma.

U kan uw projecten/programma's aanmelden door te klikken op: https://fiscrd.belspo.be/login.asp?lang=nl .

Bij een controle wordt aan de belastingplichtige gevraagd het bewijs te leveren:
1° dat de voor het betrokken jaar naar voren geschoven projecten beantwoorden aan de definitie van O&O-projecten/programma’s;
2° dat de voor betrokken jaar naar voren geschoven werknemers effectief werden tewerkgesteld als onderzoekers voor de verwezenlijking van deze naar voren geschoven O&O-projecten/programma’s;
3° dat de voor betrokken jaar naar voren geschoven werknemers houder zijn van een kwalificerend diploma;
4° dat de voor betrokken jaar naar voren geschoven projecten werden aangemeld als vermeld in art. 275³ §3, 4de lid WIB92.

In de rechtspraak werd bevestigd dat de wet niet vereist dat, bovenop de aanmelding van een O&O-programma, elk ervan deel uitmakend en op het ogenblik van aanmelding bestaand of voorzien O&O-deelproject of cluster afzonderlijk dient te worden aangemeld. Als een project, dat zelf niet als dusdanig is aangemeld, werd gestart nadat een programma overeenkomstig de wet werd aangemeld, kan de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing enkel van toepassing zijn op dit project als de belastingplichtige het bewijs kan leveren dat dit deel uitmaakt van dat aangemelde programma. Zorg er dus voor dat in de programmabeschrijving al de O&O-activiteiten die worden uitgevoerd, zijn opgenomen en dat u dit kan aantonen.

Bij overnames van reeds lopende onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten/programma’s moet vanaf 1 augustus 2023 de aanmelding door de overnemende onderneming geschieden vooraleer het overgenomen project of programma bij deze overnemende onderneming start.

Een kopie van de omzendbrief met referentie 2023/C/49, de parlementaire vragen van B. Piedboeuf en K. De Poorter en de antwoorden van de minister van Financiën, vindt u terug onder reglementaire teksten.

Bij vragen kan u steeds fiscal@belspo.be contacteren.

Fundamenteel onderzoek:
experimentele of theoretische werkzaamheden die voornamelijk worden verricht om nieuwe kennis te verwerven over de fundamentele aspecten van verschijnselen en waarneembare feiten, zonder dat hiermee een rechtstreekse commerciële toepassing of een rechtstreeks commercieel gebruik wordt beoogd.

 • Situeer het project binnen de context van het bedrijf.
 • Welke nieuwe wetenschappelijke vooruitgang wordt (werd) met het project nagestreefd?
 • Welk soort onderzoeksactiviteiten zullen worden (werden) uitgevoerd om deze nieuwe kennis te verkrijgen?
 • Welke hypotheses, theorieën, wetten zullen worden beproefd (of werden geformuleerd) door deze onderzoeksactiviteiten?

Industrieel onderzoek:
planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op de ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Het omvat de creatie van onderdelen voor complexe systemen en kan ook de bouw omvatten van prototypes in een laboratoriumomgeving en/of in een omgeving met gesimuleerde interfaces voor bestaande systemen, alsmede pilotlijnen, wanneer dat nodig is voor het industriële onderzoek en met name voor de validering van generieke technologie.

 • Situeer het project binnen de context van het bedrijf.
 • Welke nieuwe kennis en vaardigheden wordt (werd) met het onderzoek nagestreefd?
 • Welk soort O&O-activiteiten zullen worden (werden) uitgevoerd om deze nieuwe kennis en vaardigheden te verkrijgen?
 • Voor welke nieuwe producten, procedés, methodes of diensten zullen deze kennis en vaardigheden worden gebruikt?
 • Of, indien geen nieuwe, maar de verbetering van bestaande producten, procedés of diensten worden (werden) nagestreefd, wat was dan het uitgangspunt en waaruit bestaat (bestond) de verbetering?

Experimentele ontwikkeling:
het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. Dit kan ook activiteiten omvatten die gericht zijn op de conceptuele formulering, de planning en documentering van nieuwe producten, procedés of diensten. Experimentele ontwikkeling kan prototyping, demonstraties, pilotontwikkeling, testen en validatie omvatten van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten in omgevingen die representatief zijn voor het functioneren onder reële omstandigheden, met als hoofddoel verdere technische verbeteringen aan te brengen aan producten, procedés of diensten die niet grotendeels vast staan.
Dit kan de ontwikkeling omvatten van een commercieel bruikbaar prototype of pilot die noodzakelijkerwijs het commerciële eindproduct is en die te duur is om te produceren alleen met het oog op het gebruik voor demonstratie- en validatiedoeleinden. Onder experimentele ontwikkeling wordt niet verstaan routinematige of periodieke wijziging van bestaande producten, productielijnen, fabricageprocessen, diensten en andere courante activiteiten, zelfs indien deze wijzigingen verbeteringen kunnen inhouden.

 • Situeer het project binnen de context van het bedrijf.
 • Welke bestaande wetenschappelijke, technische of zakelijke kennis of vaardigheden was het uitgangspunt voor de O&O-activiteiten?
 • Welke technologische vooruitgang wordt (werd) gepoogd te bewerkstelligen?
 • Welke obstakels / onzekerheden worden (werden) getracht te overwinnen om deze technologische vooruitgang te bewerkstelligen?
 • Welk soort activiteiten worden (werden) gepland om deze obstakels / onzekerheden te overwinnen?

Indien de O&O-activiteit het ontwikkelen van software omvat:

 • Wat is (was) het toepassingsgebied van de programmatuur?
 • Wat is (was) de functionaliteit?
 • Beschrijf de technische uitdaging waaraan wordt (werd) gepoogd een oplossing te geven?
 • Wat is (was) het concept dat bij de ontwikkeling van de programmatuur werd gebruikt?  Welke denkpatronen (imperatief, functioneel, logisch, object-georiënteerd) en programmeertalen worden (werden) aangewend?
 • Beschrijf de verschillende etappes van de oplossingsrichting die u gebruikte; bijv. tijdens de planningsfase (de analyse van de vereisten), de ontwerpfase, de constructiefase en de testfase?
 • Welke bestaande modelleerprogramma's, programmeertools, componenten, methoden en technieken worden (werden) gebruikt?
 • Welke methoden en technieken worden (werden) zelf ontwikkeld?
 • In hoeverre zijn de IT-architectuur, applicaties / interfaces, data-architectuur, en algoritmen van de zelf ontwikkelde programmatuur, vernieuwend voor het bedrijf?

lees meer

Contactgegevens

Fiscale Cel
BELSPO - Federaal Wetenschapsbeleid
WTC III
Simon Bolivarlaan 30 bus 7
1000 Brussel

  +32 (0)2 238 34 56
  fiscal@belspo.be