Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Bilaterale akkoorden


Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid:
    Decadt Brigitte
    Info
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: //
  • Duur van het onderzoek: // - //
  • Onderzoeksprojecten: 166

Doelstellingen:

Het Federale Wetenschapsbeleid coördineert de voorbereiding en opvolging van het wetenschappelijk gedeelte van de bilaterale akkoorden voor economische, industriële, wetenschappelijke en technologische samenwerking die België, sinds meer dan twintig jaar, heeft gesloten met een aantal staten. Het Federale Wetenschapsbeleid staat aan het hoofd van de Belgische delegatie op de periodieke vergaderingen (ongeveer om de 2 jaar) van de Gemengde Commissie voor W&T waar vertegenwoordigers van beide landen de balans opmaken van de bilaterale samenwerking en in samenspraak sturing geven aan toekomstige gemeenschappelijke projecten.

In deze kaderakkoorden fungeert het wetenschapsbeleid als hefboom voor de algemene betrekkingen en voor de bevordering van het handelsverkeer met de betrokken landen. De W&T samenwerking kan velerlei vormen aannemen: informatie-uitwisseling, verkennende zending van experts,gemeenschappelijk onderzoek en demonstratie- of valorisatieproject.

Naast het coördineren, financiert het Federale Wetenschapsbeleid bovendien zelf samenwerkingsprojecten in hun bevoegdheidsgebieden, met name projecten inzake ruimte-onderzoek of die aansluiten bij onderwerpen die aan bod komen in de nationale onderzoekprogramma's of die uitgevoerd worden door de federale wetenschappelijke instellingen die onder de bevoegdheid vallen van de Minister van Wetenschapsbeleid.
Op deze wijze wordt bijgedragen aan de internationale valorisatie van dit onderzoek en de transfer van know-how.

- Bulgarije
- China
- Polen
- Rusland
- Vietnam
- India
- Zuid-Afrika


Beschrijving:

BULGARIJE

Een bilateraal akkoord voor economische, industriële, wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Republiek Bulgarije werd ondertekend op 22/3/1974.

In dit kader werd op 22 mei te Sofia de XIIde zitting van de Gemengde Commissie voor W&T-samenwerking gehouden; er werden 8 samenwerkingsprojecten goedgekeurd.

CHINA

In 1979 werd een bilateraal akkoord voor economische, industriële, wetenschappelijke en technologische samenwerking tussen de BLEU en de Volksrepubliek China ondertekend.

Projecten

Principes van toepassing voor de BELSPO-oproepen voor projecten gezamenlijk uit te voeren door de Belgische en Chinese onderzoeksteams:
Prioriteit wordt gegeven aan netwerkprojecten (partnerschap tussen meerdere onderzoeksinstellingen, bedrijven en/of universiteiten - bij voorkeur van een verschillende taalregime - en aan projecten die gerelateerd kunnen zijn aan internationale programma’s.
De financiering van bilaterale projecten gebeurt op basis van reciprociteit. Elk land financiert het onderzoek uitgevoerd op eigen bodem; bij zendingen worden de verblijfskosten ten laste genomen door het gastland terwijl het uitsturende land de internationale reiskosten en het salaris van zijn experts voor zijn rekening neemt .

• Oproep van 20 oktober 2004 (projecten 2004-2006)
- Ingevolgde de oproep overeengekomen tussen BELSPO en MOST (Ministry of Science and Technology) en selectie gebeurd tijdens de 15e vergadering van de Gemengde Commissie China - België voor wetenschappelijke en technologische samenwerking. In Brussel, werden 10 projecten gefinancierd, met betrekking tot de volgende domeinen :
- ruimtevaartonderzoek
- duurzaam milieubeleid
- biotechnologie
- normalisatie
- transport

• Oproep 1 maart 2007 (projecten 2007-2010)
In de 16-de vergadering van de Gemengde Commissie in Peking werden 7 projecten gefinancierd, toegespitst op volgende onderzoeksonderwerpen:
- - productnormen (voedselveiligheid en constructie)
- geneeskunde: ( nucleaire geneeskunde, toetsing van traditionele Chinese geneeskunde aan de normen van de Westerse geneeskunde)
- pandemieën (vogelgriep, AIDS…)
- cultureel en natuurlijk erfgoed (methodes voor bescherming, herstel en digitalisering)
- energiebesparing (gebouwen en transport)
- ruimtevaart (samenwerking via het STEREO-programma - teledetectie-toepassingen - of als partner in ESA-programma’s)

• Oproep 2010 (projecten 2011-2013)
In het licht van de Wereldexpo vond de 17e vergadering plaats van de Gemengde Commissie Daarin werd beslist een oproep voor voorstellen te lanceren die toegespitst is op de onderzoeksonderwerpen:
- klimaatsverandering : modelering
energiebesparingen
- veeziekten (pandemieën)
- voedselveiligheid (kwaliteit)
- biodiversiteit (biodiversiteit en diensten geleverd door ecosystemen)

In 2011 werd een MOU ondertekend tussen BELSPO en SOA ( State Oceanic Administration ) over samenwerking in polair en oceanografisch onderzoek. In dit kader vond een workshop plaats in juni 2012 in BELSPO om de wederzijdse interesses te bespreken.

Op 13 maart 2013 vond in Brussel de 18e vergadering van de Gemengde Commissie plaats. Daarin werden enerzijds de samenwerkingsmogelijkheden in hett kader van het nationaal progamma BRAIN en het Ruimtevaartprogramma (via ESA en STEREO) voorgesteld, alsook het nieuwe samenwerkingsinstrument voor networking (topping up for 'networking').

Oproep 2015 (projecten 2016--2018)
In de 19e Gemengde Commissie-vergadering die plaatsvond in Peking op 24 juni 2015 , in het kader van de Staatsmissie, werd beslist om een oproep te lanceren voor onderzoeksssamenwerking in marien onderzoek, met ook aandacht voor klimaatssystemen en aardobservatie.
In het kader van voornoemd MOU met SOA vond op 26 juni 2015, in het Polair Onderzoeksinstituut van China (PRIC) te Shangai, een workshop plaats over polair onderzoek.
Op 21 december 2015 werd een oproep tot indiening van voorstellen gelanceerd. Twee luiken komen aan bod:
- de rol van oceanen in het klimaatsysteem
- aardbobservatie

Eind juni 2015 werd in Peking een MOU ondertekend tussen BELSPO en nationale Chinese ruimtevaartadministriate (CSNA) voor samenwerking in het domein van ruimtevaartonderzoek, technologieën en toepassingen.


POLEN

Een bilateraal akkoord voor economische, industriële, wetenschappelijke en technische samenwerking tussen de Belgisch-Luxemburgse Economische Unie (BLEU) en de Republiek Polen werd ondertekend te Brussel op 22/11/1973.

In dit kader werd op op 26 en 27 maart 2001 te Brussel de Xvde zitting van de Gemengde Commissie voor W&T-samenwerking gehouden; er werden 15 samenwerkingsprojecten goedgekeurd.

RUSLAND

Een verdrag inzake verstandhouding en samenwerking tussen het Koninkrijk België en de Russische Federatie werd ondertekend te Brussel op 8/12/1993.

In dit kader werd op 24 juni 2002 te Brussel de Vde zitting van de Gemengde Commissie voor W&T-samenwerking gehouden. Er werden 18 samenwerkingsprojecten goedgekeurd.

VIETNAM

In toepassing van de op 25 september 2002 ondertekende Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Socialistische Republiek Vietnam met betrekking tot de wetenschappelijke en technologische samenwerking worden 2à3-jaarlijks sessies gehouden van de Gemengde Commissie Vietnam-België voor wetenschappelijke en technologische samenwerking:
De Vietnamese partner is hierbij het '.Departement Internationale Coördinatie bij het Ministerie van Wetenschap en Technologie (MOST)'.
In dit kader worden gezamenlijke oproepen voor de indiening van voorstellen gelanceerd; tijdens de vergaderingen van de Gemengde Commissie gebeurt de selectie van de projecten, gezamenlijk uit te voeren door Belgische en Vietnamese onderzoekersteams.

Oproepen voor gezamenlijke onderzoeksprojecten (2002, 2006, 2009)

• Oproep 2003 (Gemengde Commissie vergadering op 13 en 14 oktober in Hanoi)
5 Multidisciplinaire projecten werden gefinancierd in het domein van de aquacultuur en waterbeheer
(duurzame productie, leefmilieu-gerelateerde aspecten, voedselveiligheid)
Uitvoering van projecten: periode 2004-2006 (V02 tot V07)

• Oproep 2006 (Gemengde Commissie vergadering op 8 en 9 juni in Brussel)
Focusdomeinen van de oproep:
- aquacultuur, inclusief voedselnormen en leefmilieu-aspecten;
- biodiversiteit en agro-biotechnologie,
als bron voor nieuwe materialen, hernieuwbare energie en geneesmiddelen.
8 projecten werden gefinancierd (2007-2009).

• Oproep 2008 (Gemengde Commissie vergadering op 2 maart 2009 in Hanoi)
Er zijn 8 projecten in uitvoering (2010-2012); ze bestrijken de volgende domeinen:
- Biodiversiteit en agro-biotechnologie als bron voor nieuwe materialen, hernieuwbare energie en nieuwe geneesmiddelen;
- Klimaatsverandering (impact, aanpassing en 'mitigation')
- Ruimtevaarttoepassingen( via het aardobservatieprogramma 'STEREO” et de ESA-programma's.

Op 21 juni 2012 vond de vierde Gemengde Commissie-vergadering plaats in Brussel. De samenwerkingsinstrumenten alsook de BELSPO-programma's BRAIN-be en Ruimtevaart (ESA en STEREO) werden voorgesteld. De Vietnamese delegatie bezocht enkele federale instellingen en 2 projecten van de oproep 2009 (KUL en UCL-VUB), het SCK-CEN in Mol en het Cyclotron in Louvain-la-Neuve.

In oktober 2015 heeft een Vietnamese delegatie van hoog niveau BELSPO opnieuw bezocht in het kader van een programma van bezoeken van de EC en van Lidstaten geïnteresseerd in samenwerking in het domein van de ruimtevaart.

Tijdens de gemengde commissievergadering voor economische samenwerking, die plaatsvond op 23 november 2015 in Brussel, werd de belangstelling voor samenwerking in ruimtevaart genotuleerd , in het bijzonder voor de ontwikkeling van een 'Ruimte-wet' enerzijds en voor de ontwikkeling van micro-satellieten en hun toepassingen anderzijds.


INDIA

In het kader van het samenwerkingsakkoord voor onderzoek en ontwikkeling tussen België en India (2006) werd werd in 2008 een overeenkomst getekend tussen BELSPO en AMOS voor de realisatie van de ARIES 3.6 m. optische telescoop (DOT 3.6) in Nevasthal in samenwerking met het Arhyabbatta Research Institue for Observational Sciences (ARIES). Bij afwerking van de constructie zou de Belgische astronomische gemeenschap over 7% van de effectieve observatietijd kunnen beschikken (inhuldiging voorzien in april 2016).
De Gemengde Commissie is bijeengekomen op 13 april 2011 in Delhi. Deze Commissie heeft beslist om gemeenschappelijke oproepen te organiseren voor voorstellen van netwerkactiviteiten.

Op 20 augustus 2012 heeft BELSPO de eerste oproep 'Topping up for Networking' gelanceerd: een oproep beperkt tot reeds lopende projecten gefinancierd in het kader van het Programma SSD, van de IUAP's en van activiteiten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's).
5 netwerken werden gefinancierd door BELSPO en DST. Projectinfo: zie BL/IN/01-05 (2013-mid2016).

In het kader van de Belgische Economische Missie in oktober 2013 werd een gezamenlijk seminarie georganiseerd met BELSPO, Essencia, WBI, FWO, FNRS en met DST over het thema 'Health, Biopharma, bridging academic and industrial RDI' .

Op 17 december 2013 werd gezamenlijk met DST (Dpt for Science and Technonolgy, India) een tweede oproep voor netwerkingvoorstellen gelanceerd. De oproep is zoals voorgaande beperkt tot projecten die reeds gefinancierd worden , met name in het kader van de programma's BRAIN, STEREO, IUAP, en van de ESA-activiteiten of activiteiten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's).
Vijf nieuwe netwerken werden gefinancierd door BELSPO en DST. Projectinfo: zie BL/IN/06-10 (2015-2018)

Op 29 september 2015 vond de 4e vergadering van de Gemengde Commissie plaats in Delhi; ze werd gekoppeld aan de Gemengde Commissie voor economische samenwerking. Er werd besloten een 3e oproep voor netwerkingsvoorstellen (topping up for networking) te lanceren in 2017.

In 2016 gebeurde een evaluatie van de netwerkingsprojecten van de oproep 2012. Er werd geconcludeerd dat met beperkte middelen voor 'netwerking' volgende resultaten bereikt werden:
• aanzienlijke wetenschappelijke return door vele co-publicaties
•goede uitwisseling van kennis, ervaringen en van gegevens en een groot aantal uitwisselingen niet alleen van promotoren maar vooral van vele jonge onderzoekers
•selectie van post-doctorale bursalen voor verdere samenwerking tussen de instellingen - via conferenties en workshops in België of in India, uitbreiding van contacten met andere teams die in hetzelfde domein werken in België of in India - voorbereidingen van verdere institutionele samenwerkingen.

Op 30 maart 2016 hebben de premiers van beide landen virtueel de startknop ingedrukt van de werking van de ARIES 3.6 optische telescoop.
Lees meer in het artikel van Science Connection nr 52...


Begin 2017 wordt het 'Time allocation Committee' samengesteld met Belgische en Indische astronomen om de 7% observatietijd voor Belgische astronomen te regelen. Deze regeling zou van toepassing zijn vanaf 02/04/2017, startdatum van de Belgische en ander observaties, en dit voor een initiële periode van 5 jaar.
Informatie over de 'Early Science Cycle -2017A (Belgische projecen: P17,P37,P57)

Op 20 mei 2017 werd gezamenlijk met DST (Dpt for Science and Technonolgy, India) een derde oproep voor netwerkingvoorstellen gelanceerd. De oproep is zoals voorgaande beperkt tot projecten die reeds gefinancierd worden/werden , met name in het kader van de programma's BRAIN, STEREO, IUAP, en van de ESA-activiteiten of activiteiten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's). Zes nieuwe netwerken werden gefinancierd door BELSPO en DST.
Projectinfo: zie BL/IN/11-16 (2018-2020)

Op 7 juni heeft een Indische delegatie geleid door DST Secretaris Professor Sharma het Belgisch Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) bezocht. Er vonden presentaties plaats met als focus inland- en marien waterbeheer, inclusief mathematische modellen voor sedimenttransport en voorspelling van oceaanstromingen. Daarop volgde een uitgebreid bezoek van het museum.

ZUID-AFRIKA

Zuid-Afrika en België hebben op 26 januari 2017 een vijfjarenovereenkomst gesloten met als doel samenwerkingsinitiatieven op te zetten voor onderzoek en technologie

Die overeenkomst zal worden uitgevoerd door de Belgische federale overheidsdienst Wetenschapsbeleid (BELSPO) en door het Zuid-Afrikaanse Departement voor Wetenschap en Technologie (DST).
Het MoU (memorandum of understanding) stimuleert de uitwisseling van wetenschappelijke kennis en expertise tussen de beide landen en maakt het mogelijk samen seminaries, workshops, trainings te organiseren over thema's waarvoor wederzijdse belangstelling bestaat zoals klimaatverandering, mariene wetenschappen en Antarctica, biodiversiteit, aard- en ruimtewetenschappen.

Een eerste vergadering van de gezamenlijke samenwerkingscommissie vond plaats op 9 mei 2017 in Pretoria. Als resultaat van de bijeenkomst werd op 6 juni 2017 een eerste gezamenlijke oproep voor netwerkingsprojecten gelanceerd door BELSPO en NRF (National Research Foundation).
- Oproep tot indienen van voorstellen voor de ondersteuning van NETWERKINGSACTIVITEITEN met ZUID-AFRIKA
België - Zuid-Afrika samenwerking voor onderzoek en technologie
- Sluitingsdatum van de oproep: 31 augustus 2017, om 15 uur.


De resultaten van de parallele evalaties - langs BELSPO- en langs NRF- zijde - waren uiteenlopend zodat besloten werd geen voorstellen te financieren in het kader van de oproep.

Op basis van de uitgedrukte gemeenschappelijke belangstelling van Belgische en Zuid-Afrikaanse onderzoeksteams voor samenwerking in domeinen van de ruimtevaart organiseerde BELSPO de deelname van twee Belgische expertteams aan de expo en sessies van het Science Forum in Pretoria, november 2017.


Onderzoeksprojecten:

BL/00//FWI 25: Cultural Heritage Automatic Analysis Network Europe (CHANGE)

BL/01/IN15:

BL/02/Era-LAC04: Collective Response from Individual Behavior in Groups and Ecosystems (CRIB)

BL/02/IN13:

BL/02/LeapAgri01: European-African partnership for safe and efficient use of mycotoxin-mitigation strategies in sub-Saharan Africa (MYCOSafe-South).

BL/03/SA2: Empowerment through Digital Inclusion in South Africa (EDISA)

BL/10/C11: Studie en behoud van specifieke groepen van Actinomyceten en microschimmels in China

BL/10/IN11:

BL/10/K01: Mapping the Congo River (CONGORIVES)

BL/11/IN12:

BL/12/C63: Stikstof-oxide en stikstofcyclus in de Antarctische met zee-ijs bedekte zone (OCeANIC)

BL/12/LeapAgri02: Phenotyping the banana biodiversity to identify climate smart varieties with optimal market potential in Africa and Europe (CLISMABAN).

BL/13/IN16:

BL/19/C19: Vergelijking, aanpassing en verbetering van de systemen om de Belgische en Chinese gewasgroei te volgen

BL/31/FWI 22: Transformation through International Collaboration (TTHINC)

BL/31/FWI 30: European Observatory of Written Heritage / Low Countries (EOW/LC)

BL/33/C16: Terrestrial tides and movement of the pole

BL/33/C17: SG observations and geodynamics

BL/33/C18: Computation of nutations incorporating new coupling mechanisms at the outer core boundaries and second-order boundary conditions ‘Earth sciences –nutations’

BL/33/FWI20: LAMOST Observaties in het Keplerveld : LOK

BL/33/SA1: Interhemispheric Comparison of the Ionosphere-Plasmasphere System (BEZA-COM)

BL/34/SA4: The Evolving Surface of the ‘Stable’ African Continent (TESSAC)

BL/35/FWI16: Samenwerking tussen de universiteit van Kinshasa en het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-aeronomie : KINAERO

BL/37/FWI 23: Réseau International d’Étude des Traditions Musicales Africaines (RIETMA)

BL/37/FWI14: Man and the Biosphere Reserves Network : MAB-NET

BL/37/SA4: DIPtera Museum collections as a source for TAxonomic research and TEACHing activities (DIPTATEACH)

BL/38/24: European Seals Network (EUROSEAL)

BL/38/FWI 31: Research and Study of Chilean Archaeology (RASCAR)

BL/38/FWI1: International Network Project African Musical Instruments : PRIMA2.0

BL/38/V01: Opgravingen naar de aardewerkproductie in de XIVde en XVde eeuw (Champa-koninkrijk)

BL/39/21: Synthetic Organic Pigments Research Aggregation Network (SOPRANO)

BL/39/24: Discover Stories, Connect Communities (SHARE ORG)

BL/39/FWI 21: Belgian Initiative to Broaden the Network for French Translation of the Art and Architecture Thesaurus (BEINFRAT)

BL/39/FWI 26: Heritage stone Monitoring and Remediation: knowledge exchange placements (KNOWMORE)

BL/39/FWI 29: Community building around Linked Open Usable Data (LOUD)

BL/50/FWI17: De impact van waterverontreiniging op de gezondheid van de bevolking in Noord-Afrika : H2OPOL

BL/50/FWI18: Natuurlijke stoffen voor therapeutische doeleinden : NATHERAP

BL/50/IN14:

BL/50/SA3: Innovative non-animal strategies to assess the toxicity and biological activity of candidate drugs derived from medicianl plants (IN-NATAL)

BL/52/SA5: Hydrogeochemical characterisation and modelling of landfill leachates (CHAMOLL)

BL/52/SA7: OptimIzation and Validation of a unique ground-based in vitro model to study space health effects (INVEST)

BL/58/Era-LAC01: Methabase

BL/58/Era-LAC02: AMAZONFISH

BL/58/FWI15: Netwerk van mycologen voor het Grote Merengebied van Afrika : RMGL

BL/58/UN32: Economische evaluatie van ecosysteemdiensten in 'Man and the Biosphere' reserves: test van effectieve snelle evaluatiemethodes in geselecteerde Afrikaanse MAB-sites (EVAMAB)

BL/B/001: Reconstructies van het paleomilieu en het paleoklimaat

BL/B/01: Reconstructies van het paleomilieu en het paleoklimaat

BL/B/02: Studie van het beheer in de gezondheidszorg

BL/B/03: Analyse van de variabiliteit van de hartslag tijdens langdurig verblijf in microzwaartekracht

BL/B/04: Ontwikkeling van experimenten om de modellen van de stralingsomgeving van de aarde te testen op basis van gegevens verkregen door LIULIN (MIR)

BL/B/05: Kwaliteitsverzekering in de eerstelijnsgezondheidszorg

BL/B/06: Drukvatbewakingsprogramma van VVER-type reactors

BL/B/07: Analyse uitwerking van modellen van variaties op lange termijn van de stralingsomgeving dichtbij de aarde met de LIULIN-4-detector aan boord van het internationale ruimtestation

BL/B/08: Studie van seismogene breuken in Bulgarije

BL/C/003: Uitwerking van driedimensionale modellen van de circulatie en de verspreiding van vervuilende stoffen in de mariene kustgebieden

BL/C/03: Gebruik van teledetectie voor de exploitatie van koperafzettingen in de provincie Henan

BL/C/04: Stedelijk informatienetwerk voor de Commissie voor wetenschappelijke technologie van Chongging

BL/C/05: Ontwerp en toepassing van een stedelijk geografisch informatiesysteem steunend op teledetectietechnieken

BL/C/06: Opgravingen van de afzettingen van dinosauriërs in het Krijt van Binnen-Mongolië

BL/C/07: Toepassing van teledetectie en hydrologische modelleringstechnieken voor land- en waterbeheer in karstgebieden van de provincie Guizhou

BL/C/08: Gebruik van gegevensintegratie uit verschillende bronnen en teledetectie voor de prospectie van Au-Cu polymetallische afzettingen in Oost-Xinjiang

BL/C/09: Een vergelijkende studie van het Middelleeuwse klimaat in West-Europa en Oost-China gebaseerd op verhalende literatuur

BL/C/10: Identificatie en classificatie van Actinomyceten, vooral de bioactieve Streptomyces-stammen geïsoleerd uit de Chinese bodem

BL/C/11: Onderzoek en taxonomische studie van de mycoflora van saprofytische microzwammen opgenomen in het Changbai-gebergte

BL/C/12: Opgravingen van afzettingen van dinosauriërs in het Krijt van Binnen-Mongolië

BL/C/13: De herstructurering van het Chinese industriële landschap: Inzicht in de uitdagingen van de nieuwe Chinese markt

BL/C/14: Teledetectie van veranderingen in bodembedekking: onderzoek en ontwerp van een dynamisch monitoringsysteem in Noordwest China

BL/C/15: Teledetectie van veranderingen in bodembedekking: onderzoek en ontwerp van een dynamisch monitoringsysteem in Noordwest China

BL/C/16: Aardgetijden en poolbewegingen

BL/C/17: Supraconductiviteitsgravimeter: observaties en geodynamiek

BL/C/27: The use of molecular data for the management of the Baiji and Finless porpoise populations ‘River dolphins genotyping’

BL/C/28: In situ methane oxidation and methane emission scenarios from Chinese rice fields ‘Rice field – Methane’

BL/C/29: Technological exchange of integrated sustainable land use planning supported by land evaluation and land rehabilitation between LCRC ‘land use /rehabilitation’

BL/C/30: Time-space patterns of traffic accidents: what we learn from comparing Brussels with QingDao City ‘Traffic accident patterns’

BL/C/31: Development of advanced sewage treatment (AST) for sustainable water reuse ‘Sewage water’

BL/C/34: Growing halophytes in China for agronomic and ecological purposes: a case study for flowering deserts - ‘Biodosimetry’

BL/C/35: Growing halophytes in China for agronomic and ecological purposes: a case study for flowering deserts - ‘Biodosimetry’

BL/C/36: Design and application of new (sub-micronsize particles based) stationary phases for capillary electrochromatography (CEC) within a pharmaceutical application perspective ‘Biopharma separation techniques’

BL/C/38: Autonomic cardiovascular control and deconditioning in astronauts "Cardio astronautes’

BL/C/39: Support of integrated water resources management by hydrological modelling and remote sensing of arid and semi-arid ecosystems in the Tarim basin

BL/C/40: Support of integrated water resources management by hydrological modelling and remote sensing of arid and semi-arid ecosystems in the Tarim basin

BL/C/41: Functional systematic and phylogeny of pharmaceutically and biotechnologically important groups of Basidiomycetes in China, with a special emphasis on the Ganodermataceae and Perenniporiaceae ‘Bio-pharma’

BL/C/42: Glycomic Monitoring of HCC, fibrosis and cirrhosis in Chinese patients infected with hepatitis B

BL/C/44: Research on fingerprints of Chinese Material Medical to develop standard and research protocols evaluating their identity, safety, and reproducibility’ ‘Biopharma separation ' techniques’'

BL/C/45: Research on fingerprints of Chinese Material Medical to develop standard and research protocols evaluating their identity, safety, and reproducibility’ ‘Biopharma separation ' techniques’'

BL/C/46: Joint study of Fusarium and related mycotoxins in food: detection and control ‘FUSARIUM- FOOD SAFETY’

BL/C/47: Joint study of Fusarium and related mycotoxins in food: detection and control ‘FUSARIUM- FOOD SAFETY’

BL/C/51: Energy savings in buildings by combined dynamic thermal simulations and energy management systems ‘Energy Saving’

BL/C/52: Energy savings in buildings by combined dynamic thermal simulations and energy management systems ‘Energy Saving’

BL/C/53: Energy savings in buildings by combined dynamic thermal simulations and energy management systems ‘Energy Saving’

BL/C/54: Origin and paleo-environment of the first modern mammals in China during the Paleocene-Eocene Thermal Maximum ‘Paleo-environment’

BL/C/55: Support of integrated water resources management by hydrological modelling and remote sensing of arid and semi-arid ecosystems in the Tarim basin (phase 2) ‘Tarim Water Management’ (ARCHIMOD -phase 2)

BL/C/56: Support of integrated water resources management by hydrological modelling and remote sensing of arid and semi-arid ecosystems in the Tarim basin (phase 2) ‘Tarim Water Management’ (ARCHIMOD -phase 2)

BL/C/57: Detection of Infectious Noroviruses in Shellfish and Anti-viral Potential Study of Seafood (SHELFISH)

BL/C/58: Mycotoxins and mycotoxigenic fungi in China: analytical tools, dietary exposure and Fusarium diversity (MYCOTOXINS)

BL/C/59: Mycotoxins and mycotoxigenic fungi in China: analytical tools, dietary exposure and Fusarium diversity (MYCOTOXINS)

BL/C/60: Impact of Biogenic Emissions on Beijing Air Quality and Climate (IBBAC)

BL/C/61: Impact of Biogenic Emissions on Beijing Air Quality and Climate (IBBAC)

BL/C/62: The Cretaceous Greenhouse World and its impact on terrestrial ecosystems in NE Asia (CRETAC)

BL/E/01: Multidisciplinaire studie van graven et mastaba's van Elkab

BL/erafrica/01: Detection Methods for Fruit Flies of Economic Significance to Fruit and Vegetable Production in Africa and Indian Ocean Islands (FRUITFLY)

BL/erafrica/02: ENDOAFRICA

BL/erafrica/03: ENDOAFRICA

BL/FSI/01: Création d'un réseau de recherche entre l'ORB et la Geological agency of the Ministry of Energy and Mineral Resources de la République de l'Indonésie

BL/FSI/02: Création d'un réseau de recherche avec l'Indian Space Research Organisation et l'Indian Institute of Space Sciences and Technology dans le domaine de la recherche spatiale (préparation de missions Mars et Venus)

BL/FSI/03: Networking through Fustat shards” aims at building a network of Egyptian institutions and the RMAH around the ceramics of Fustat, the ancient town of Cairo founded at the beginning of the Islamic period

BL/FSI/04: Netwerk met het 'Musée de la Musique' (Ouagadoudou, Burkina Faso) en met het 'Musée Panafricain de la Musique' ( Brazzaville, Congo) met het oog op de organisatie van workshops over het muzikaal patrimonium

BL/FSI/05: Réseau de recherche avec des Instituts d'Inde, dans le domaine de la recherche du paléogène précoce en Inde

BL/FSI/06: Network with 'l'Université du Burundi' related to the research project "Advanced exploitation of Ground-based measurements for Atmospheric Chemistry and Climate applications - II (AGACC)"

BL/FSI/07: Realisation of the "1st International Conference on Biodiversity in the Congo Basin"

BL/FSI/08: Monitoring Netwerk voor Fruitvliegen in Zuidoost Afrika (FRUITFLYNET)

BL/FSI/09: Belgian-Brazilian network for studying the Atmosphere above the Amazonian Forest (BAAF)

BL/FSI/10: A network for marine optics measurements in turbid waters (TURBINET)

BL/FSI/11: Réseau en Archéomagnétisme pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel en Algérie (RAPSCA)

BL/FSI/12: Voix contemporaines et échos de mémoire: échanges, production et diffusion d'outils d'exposition etnre RDCongo et MRAC (VCEM)

BL/FSI/13: Belgian-Russian Cooperation on Space Exploration (BRSPACE)

BL/IN/01: COR-SEIS

BL/IN/02: MPI4LHC

BL/IN/03: BEMIND

BL/IN/04: SYNDELGE

BL/IN/05: HT&LHC

BL/IN/06: Tolerance and resistance to parasite infection. Trypanosomose Immunology. (INDOTRIT)

BL/IN/07: Exploitation of data from the ARIES DOT 3.6m telescope (Agreement on Indian-Belgian collaboration on the ARIES Telescope) - BINA

BL/IN/08: Characterization& modeling information cascade appearing in social media in response to specific emergency events. Disaster communication. (DYCIN)

BL/IN/09: Influence of precipitates and ageing conditions on crystallographic texture for Al-Zn-Mg alloys.New materials development. (INTEMAL)

BL/IN/10: Shrimp immune responses to biological stresses .Sustainable aquaculture (AQSTRESS)

BL/P/01: Gebruik van de Russische satellietbeelden van KOSMOS voor het bijwerken van de topografische kaart en de geografische gegevensbank

BL/P/02: Opbouw van een ruimtelijke bosdatabank voor de monitoring van de pijnbossen in Polen

BL/P/03: Biodiversiteit in het Antarctische kustelijke zee-ijsgebied

BL/P/04: Satellietobservatie van de aardatmosfeer

BL/P/05: Digitale fotogrammetrie

BL/P/06: Paleolithische steenbewerking in de omgeving van Krakau

BL/P/07: Ontwikkeling van een educatief fotogammetrisch pakket voor digitale luchtfoto’s en satellietbeelden

BL/R/005: Studie van de actieve tektoniek en de sedimentatie op de bodem van diepe rifts

BL/R/01: Karakterisatie van aërosolen en evaluatie van atmosferische depositie van zware metalen in Siberië en Kazachstan

BL/R/02: Archeologische opgravingen in de scythosiberische graven van het Altaïgebergte

BL/R/03: Studie van de overgangen tussen het middelste en bovenste Paleolithicum in het zuiden van Siberië

BL/R/04: Het paleomilieu in Midden-Azië tijdens het Pleistoceen

BL/R/05: Geologisch onderzoek in de bekkens van de diepe slenk tussen Siberië en Kirghistan

BL/R/06: Fluctuaties in gletsjers en klimaatverandering in Zuid-Siberië

BL/R/07: Waarnemingen van jonge meervoudige sterren

BL/R/08: Crises in het bovenste Krijt

BL/R/09: Waarnemingen van aardegetijden in slenken van West-Siberië en de Baikal

BL/R/10: Gashydraten en vrijgekomen gassen in het Baikalmeer

BL/V/02: Novel approaches for viral disease management in shrimp farming in Vietnam

BL/V/03: Integrated & Strategic Environmental Impact Assessment of Port Developments in the Vung Tau Area (S-Vietnam)

BL/V/05: Research & implement the GIS database of ‘water level’ for the annual flooding area in Mekong delta

BL/V/06: Improvement of shrimp production sustainability and safety in Vietnam

BL/V/07: Improvement of shrimp production sustainability and safety in Vietnam

BL/V/09: Phytochemical and biological studies of Vietnamese Herbal Medicine for the development of high-value healthcare products

BL/V/10: R&D of polymer composite materials based on natural fibres

BL/V/11: Rebirth of wasted agro-matters

BL/V/13: Green Inhibitors: Screening of tropically natural or (agro)-biotechnology products as sources for new eco-friendly materials protection agents

BL/V/14: Development of a plant-based veterinary oral vaccine to combat avian influenza in Vietnam

BL/V/15: Aquaculture Sustainability Index Development to Support Decision making in water management in the Mekong delta – Vietnam

BL/V/16: Assessment methodology of wind and solar renewable energy hybrid systems for island and rural areas in Vietnam

BL/V/20: Growing the materials of the future: Bamboo fibres for light and strong composite materials

BL/V/21: Chemical studies and biological investigations of Vietnamese plants and herbal medicines from the Euphorbiaceae family to develop high-value healthcare materials and their quality control

BL/V/22: Chemical studies and biological investigations of Vietnamese plants and herbal medicines from the Euphorbiaceae family to develop high-value healthcare materials and their quality control

BL/V/23: Production of chitin and chitosan oligomers and their use as bioprotective agents in vegetable cultivation

BL/V/24: Development of a physical-ecological model system for the study of climate change and management of marine resources in Vietnamese coastal waters (CLIMARCO)

BL/V/25: Water Urbanism to respond to Climate Change

BL/V/26: Land use change under impact of socio-economic development and its implications on environmental services in Vietnam

BL/V/28: Impact of global climate change and desertification on the environment and society in Southern Centre of Vietnam

BL/V/30: Platforms for plant based production of biopharmaceuticals

BL/V/42: Mangrove-research’, making use of satellite images and GIS in the framework of the project 'Improvement of shrimp production sustainability and shrimp safety'


Documentatie:


Production of chitin and chitosan oligomers and their use as bioprotective agents in vegetable cultivation : final report Dommes, Jacques  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2567)
[Om te downloaden

Impact of global climate change and desertification on the environment and society in Southern Centre of Vietnam : final report Gobin, Anne - Hai, Le Trinh - Ha Linh, Pham... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2568)
[Om te downloaden

Chemical studies and biological investigations of Vietnamese plants and herbal medicines from the Euphorbiaceae family to develop high-value healthcare materials and their quality control : final report Vander Heyden, Yvan - Quetin-Leclercq, Joëlle - Van Minh, Chau ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2549)
[Om te downloaden

Rebirth of wasted agro-matters: New silica and carbon based nanomaterials prepared from rice husk as catalysts for the conversion of vegetable oil sludge to green fuels (biodiesel) and as adsorbent for the concentration of alcohols : final report Su, Bao-Lian  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2550)
[Om te downloaden

Impact of Biogenic Emissions on Beijing Air Quality and Climate : final report Van Roozendael, Michel  Brussels : Belgian Science Policy, 2013 (SP2584)
[Om te downloaden

Création d'un réseau de recherche entre l'ORB et la Geological agency of the Ministry of Energy and Mineral Resources de la République de l'Indonésie : rapport final Lecocq, Thomas - Camelbeeck, Thierry  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2014 (SP2585)
[Om te downloadenOver deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid