NL FR EN
www.belgium.be

Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van de federale beleidsnota drugs

Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid: Naji Aziz
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 5/7/2001
  • Duur van het onderzoek: 1/1/2002 - //
  • Budget: 910,000.00 EUR
  • Onderzoeksprojecten: 77

Begeleidingscomité:

Federale Overheidsdiensten: Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu; Sociale Zekerheid; Justitie; Binnenlandse Zaken en deskundigen

Doelstellingen:

Deel I. Evaluatie van enkele vormen van drughulpverlening

Zoals vermeld in de Federale Beleidsnota Drugs (19/01/01, actiepunt 4.2.3. "Evaluatie behandelingsmethoden, zorgvoorzieningen, zorgcircuits en preventietechnieken") is het de bedoeling dat de DWTC een of meerdere evaluatieonderzoeken zou uitschrijven naar de effectiviteit (resultaten) van de verslavingszorg.

De Federale Beleidsnota Drugs wijst erop dat de verslavingszorg, en dan vooral de residentiële verslavingzorg, erg duur is. Mede daarom is het belangrijk dat de druggebruik(ster)s steeds de meest effectieve (met verwijzing naar de resultaten van de zorg/opvang/behandeling) en efficiënte (verwijzing naar de kostprijs van de drughulpverlening) krijgen. Op heden is weinig wetenschappelijk onderzoek verricht naar effecten van de hulpverlening aan druggebruikers. Het blijkt aangewezen dat een dergelijke evaluatie gerealiseerd wordt via longitudinaal onderzoek.

Deel II. Lokale drugsoverlast en het beleid terzake in België

Volgens de Federale Beleidsnota Drugs (19/01/01) komt het erop aan grenzen te bepalen van wat een samenleving in haar geledingen (sociaal, economisch, ethisch) aan middelengebruik kan verdragen. In het Federaal Veiligheids- en Detentieplan is het inperken van de drugsoverlast een van de opgenomen prioriteiten.

Teneinde drugsoverlast doelmatig te kunnen aanpakken is een inschatting van het fenomeen een eerste vereiste. Hierbij is niet enkel het aantal gepleegde feiten van belang. Het aanvoelen vanuit de bevolking en ook de sociale en andere kosten die ermee samengaan, dienen te worden in kaart gebracht.

In de Federale Beleidsnota Drugs wordt het belang onderstreept van een geïntegreerd lokaal drugbeleid dat alle sectoren (sociale sector, hulpverlening, politie, justitie, bestuurlijke overheid) verenigt. In deze kunnen meerdere vragen gesteld worden. Wat is de huidige rol van deze instanties? In welke mate wordt samengewerkt? Het is duidelijk dat het formuleren van een antwoord op deze vragen een multidisciplinaire aanpak van het onderzoek vereist.

De studie moet op basis van empirisch onderzoek komen tot beleidsgerichte aanbevelingen.

Beschrijving:

In de eerste oproep wordt het onderzoek beperkt tot:

. Evaluatie van substitutiebehandeling;
. Afstemming tussen cliënt/patiënt en type van behandeling (matching);
. Haalbaarheidsonderzoek voor de evaluatie van de behandeling van "dubbele diagnose patiënten"
. Studie van de langetermijneffecten van cannabis;
. Lokale drugoverlast en het beleid terzake.

Onderzoeksprojecten:

DR/01: Substitutiebehandeling in België: ontwikkeling van een model ter evaluatie van de verschillende types van voorzieningen en van de patiënten

DR/02: Actie-Onderzoek over de aflevering van methadon in de publieke officina in België

DR/03: Drugs en overlast. Studie van het fenomeen, de beheersing en de effecten van druggerelateerde overlast en dit vanuit verschillende invalshoeken

DR/04: Voorspellende waarde van een geïntegreerd kwetsbaarheidsmodel gebaseerd op een Nederlandse en Franse aanpassing van de ASAM-criteria bij de keuze van de behandeling van drugsgebruikers

DR/05: Haalbaarheidsonderzoek voor de evaluatie van behandelcentra voor patiënten met dubbeldiagnose

DR/06: Psychiatrische effecten van cannabisgebruik: een kritische analyse van wetenschappelijke resultaten en onderzoeksmethoden

DR/07: Substitutiebehandeling in België: ontwikkelen van een model ter evaluatie van de verschillende types van voorzieningen en van de patiënten (Fase II)

DR/08: Onderzoek naar de effectiviteit van behandelingsprogramma’s, specifiek voor patiënten met een dubbele diagnose

DR/09: Meta-analyse van de impact van lokale projecten drugoverlast (METAN)

DR/10: Heroïne verstrekking op medisch voorschrift. Haalbaarheidsstudie en klinisch, economisch en criminologisch protocol (DHCo)

DR/11: Problematisch gebruik van drugs

DR/12: Case management in de verslavingszorg en justitiële sector

DR/13: Uitwerken van een methodiek voor de evaluatie van het drugsbeleid in België, in de sector gezondheid

DR/14: Meta-analyse van het onderzoek naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het medicinaal gebruik van cannabis

DR/15: Actie-Onderzoek over de aflevering van methadon in de publieke officina in België

DR/16: Effecten van de verschillende justitiële afhandelingen voor druggebruikers

DR/17: Effectiviteit en efficiëntie van medicamenten gebruikt voor substitutie (SUBST-OP)

DR/18: Longitudinale studie over de effecten van cannabisgebruik op de fysische en psychosociale gezondheid

DR/19: Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen (ROPS)

DR/20: Implementatie van kennis aangaande drugs bij politie en magistratuur

DR/21: Onderzoek naar de effectiviteit van behandelingsprogramma's, specifiek voor patiënten met een dubbele diagnose

DR/22: Monitor integraal (lokaal) drugbeleid

DR/24: Drugs in cijfers II

DR/25: Kennis en toepassing van evidence-based richtlijnen in de verslavingszorg

DR/26: Druggebruik en psychopathologie in gevangenissen

DR/27: Profileren van ecstasytabletten (XTsee)

DR/28: Zorgtrajecten van etnisch-culturele minderheden in de verslavingszorg

DR/29: nEWS on EWS (N-EWS)

DR/30: Definiëring en meting van druggerelateerde criminaliteit

DR/31: Chemische profilering van afvalstoffen uit de clandestiene productie van drugs

DR/32: Cocaïne en metabolieten in Belgische afval- en oppervlaktewaters

DR/33: Do's en don'ts in een integraal en geïntegreerd drugbeleid (DODONBEL)

DR/34: Studie van het marktaandeel van cannabis die in België wordt geteeld op de Belgische cannabismarkt (GEOCAN)

DR/35: Haalbaarheidsstudie naar een repetitieve prevalentiestudie onder de algemene bevolking (HARPA)

DR/36: Onderzoek naar essentiële en bijkomende randvoorwaarden voor interactie justitie en drughulpverlening (JUSTHULP)

DR/37: Detectie van sporen van de productie van synthetische drugs in oppervlaktewater (GEOAMP)

DR/38: Druggebruik onder vrouwelijke sekswerkers in België (DRUSEB)

DR/39: Evaluatie Crisis en Case Management (ECCAM)

DR/55: Polygebruik en mentale gezondheid bij druggebruikers die een vraag naar behandeling stellen (POLYMEH)

DR/56: Opbrengstbepaling van een illegale indoor cannabisplantage (YILCAN)

DR/57: Drugs in cijfers (DIC III)

DR/58: Analyse en optimalisatie van substitutiebehandelingen in België (SUBANOP)

DR/59: Het vertalen van evidence-based praktijkrichtlijnen voor de diagnose, preventie en behandeling van misbruik van genotsmiddelen bij kinderen en jongeren (ADAPT_YOUTH)

DR/60: Use of alcohol, illegal drugs, hypnotics and tranquilizers in the Belgian population (UP TO DATE)

DR/61: Drugbehandelingskamer Gent, kwalitatieve outcome evaluatie (QUALECT)

DR/62: Indicatoren van het aanbod van illegale drugs in België (SUPMAP)

DR/63: Cannabisproductie in België: evaluatie van de aard en de schadelijkheid en implicaties voor Prioriteitsbepaling (CANMARKT)

DR/64: CompuLsIve Computer use and Knowledge needs in Belgium: A multimethod approach (CLICK)

DR/65: Sociale kost van legale en illegale drugs in Belgïe (SOCOST)

DR/66: Consensus building on minimal quality standards for drug demand reduction in Belgium (COMIQS.BE)

DR/67: Hazards of illicit cannabis cultivation for public, users and intervention staff (HILCAN)

DR/68: Integrated Care for patients with Alcohol USe disorders( ICArUS)

DR/69: Patterns of drug use among (ethnic and cultural) minorities (PADUMI)

DR/70: PRocess and Outcome Study of Prison-basEd Registration points (PROSPER)

DR/71: The Law of 2009 concerning the selling and serving of alcohol to youths: from state of the art to assessment (ALCOLAW)

DR/73: Gender-sensitieve preventie- en hulpverleningsinitiatieven voor alcohol- en druggebruikers (GEN-STAR)

DR/74: Illegale drugsmarkten in België en Nederland: Communicerende vaten? (DISMARK)

DR/75: Sociale Preventie van Druggerelateerde Criminaliteit (SOCPREV)

DR/76: Inzicht in de dynamiek en de gevolgen van druggebruiktrajecten bij jongvolwassenen (ALAMA-nightlife)

DR/77: Assessment van alternatieve modellen voor de regulering van alcohol marketing in België ALMOREGAL

DR/78: Haalbaarheidsstudie van druggebruiksruimtes in België (DRUGROOM)

DR/79: Understanding New Psychoactive Substances (NPS) use in Belgium from a health perspective (NPS-care)

DR/80: Recovery pathways and societal responses in the UK, Netherlands and Belgium (REC-PATH)

DR/81: Perception, habitual use and cessation of benzodiazepines: a multi-method nethnography (BENZO-NET)

DR/82: From the alley to the web. The rise of illicit drug trade on cryptomarkets and the involvement of Belgian buyers and vendors (CRYPTODRUG)

DR/83: The Evaluation of the Belgian Drug Policy (EVADRUG)

DR/84: Mapping the presence of and enhancing substance use treatment for migrants and ethnic minorities (MATREMI)

DR/85: Drugs op de festivals : percepties van preventie-, schadebeperking-, zorg-, en politionele strategieën (POPHARS)

DR/86: Youth perceptions on recreational or non-medical use of psychoactive medications (YOUTH-PUMED)

DR/87: Prevalentie en effecten van prestatiebevorderende middelen in verschillende groepen: lessen voor een preventief en curatief beleid in België (PREVED)

DR/89: Substance Use and Mental Health care InTegration, een studie van de zorgnetwerken in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg in België, naar hun toegankelijkheid en de noden van de gebruikers (SUMHIT)

DR/90: Meten van uitkomsten en evaluatie als routinepraktijken in de alcohol- en drughulpverlening in België (OMER-BE)

DR/91: Persons with a BENZOdiazepine/Z-drugs use disorder in mental health CARE (BENZOCARE)

DR/92: Market and Profit Analysis of Illicit Indoor Cannabis Cultivation and Trade (MARCANT)

DR/93: Rebuilding Evidence on Drug Rooms (Rev-DRoom)

DR/94: Verbeterde monitoring van de ziektelast als gevolg van middelengebruik (SUBOD)

DR/95: The relationship between gambling sponsorship and the normalization and prevalence of gambling (GAMPSON)

Documentatie:

A study of the operationalisation of the concept in a legal context : summary   Brussels : Federale Science Policy, 2004 (PB1421)
[Om te downloaden

Drugs en overlast : studie van het fenomeen, de beheersing en de effecten van druggerelateerde overlast en dit vanuit verschillende invalshoeken = Drogues et nuisances : étude du phénomène des nuisances associées aux drogues, de son contrôle et de ses effets à partir de différents angles d'approche Decorte, Tom - De Ruyver, Brice - Ponsaers, Paul ... et al  Gent : Academia Press, 2004 (PB6047)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Les traitements de substitution en Belgique : développement d'un modèle d'évaluation des diverses filières de soins et des patients : rapport final Pelc, Isidore - Nicaise, Pablo - Corten, Philippe... et al  Gent : Academia Press, 2005 (PB6111)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Drugoverlast in de lokale context van acht Vlaamse en Waalse gemeenten : naar een Monitor Integraal Lokaal Drugbeleid : eindrapport = Nuisances liées à la drogue dans le contexte local de huit communes wallonnes et flamandes : vers un Moniteur de politique intégrée locale en matière de drogue : rapport final Ponsaers, Paul - De Ruyver, Brice - Lemaître, André ... et al  Gent : Academia Press, 2005 (PB6112)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

DHCo. Délivrance d'Héroïne sous Contrôle médical. Etude de faisabilité et de suivi : rapport final Ansseau, Marc - Gustin, Fréderic - Hodiaumont, Fabienne ... et al  Gent : Academia Press, 2005 (PB6113)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Problematisch gebruik van (illegale) drugs : onderzoek naar de operationalisering van het concept in een wettelijke context : eindrapport = L'usage problématique de drogues (illégales) : recherche concernant l'opérationnalisation du concept dans un contexte légal : rapport final Decorte, Tom - Kaminski, Dan - Muys, Marjolein ... et al  Gent : Academia Press, 2005 (PB6114)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Tussen Droom en Daad : implementatie van case management voor druggebruikers binnen de hulpverlening en justitie : eindrapport = Entre Rêve et Action : implémentation du case management pour usagers de drogues dans le secteur de la santé et le secteur judiciaire : rapport final Geenens, Kim - Vanderplasschen, Wouter - Broekaert, Eric ... et al  Gent : Academia Press, 2005 (PB6115)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Medicinale cannabis : meta-analyse van het onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het medicinaal gebruik van cannabis : eindrapport Rysheuvels, Sofie - Schotte, Christiaan - Sabbe, Bernard  Gent : Academia Press, 2005 (PB6116)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Evaluation de la délivrance de Méthadone en Belgique : rapport final Ledoux, Yves  Gent : Academia Press, 2005 (PB6117)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Kennis en knowhow van politie en magistratuur over drugs = Savoir et savoir-faire des policiers et des magistrats en matière de drogues Fincoeur, Bertrand - Vaerewyck, Wim - Born, Michel ... et al  Gent : Academia Press, 2006 (PB6169)
[Om te downloaden

Onderzoek naar de effectiviteit van de residentieel geïntegreerde behandeling voor patiënten met een dubbeldiagnose : eindrapport Van Ham, Sophie - Sabbe, Bernard - De Wilde, Bieke  Gent : Academia Press, 2006 (PB6175)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen : literatuursudie en evaluatie van het handhavingsbeleid Scheers, Miran - Verstraete, Alain - Adriaensen, Myriam ... et al  Gent : Academia Press, 2006 (PB6176)

Intérêt des traitements de substitution dans la dépendance aux opiacés : rapport final Reggers, Jean - Somers, Laurent - Richy, Florent ... et al  Gent : Academia Press, 2006 (PB6177)

Drugs in cijfers II : studie naar betrokken actoren, overheidsuitgaven en bereikte doelgroepen, vervolg studie = Drogues en chiffres II : etude des acteurs concernés, des dépenses publiques et des populations atteintes, Etude de suivi De Ruyver, Brice - Pelc, Isidore - De Graeve, Diana ... et al  Gent : Academia Press, 2007 (PB6184)

Druggebruik en psychopathologie in gevangenissen : een exploratieve studie tot methodiekontwikkeling = Usage de drogue et psychopathologie dans les prisons : une étude exploratoire pour le développement d'une méthodologie De Wilde, Joke - Soyez, Veerle - Vandevelde, Stijn ... et al  Gent : Academia Press, 2007 (PB6186)
[Om te downloaden

Evidence-based werken in de verslavingszorg : een stand van zaken = Les pratiques "evidence based" dans l'aide aux toxicomanes : un état des lieux Autrique, Mieke - Vanderplasschen, Wouter - Van Ham, Sophie ... et al  Gent : Academia Press, 2007 (PB6188)
[Om te downloaden

Effecten van alternatieve afhandeling voor druggebruikers = Effets des mesures alternatives pour les consommateurs de drogues De Ruyver, Brice - Ponsaers, Paul - Lemaître, André ... et al  Gent : Academia Press, 2007 (PB6199)

La dangerosité du cannabis : etude longitudinale sur les conséquences physiques et mentales Streel, Emmanuel - Ansseau, Mélanie - De Meue, Tanja ... et al  Gent : Academia Press, 2007 (PB6200)

Profileren van ecstasytabletten Devuyst, Elke - Lamping, Sarah - Verstraete, Alain  Gent : Academia Press, 2007 (PB6201)

nEWS on EWS : waarschuwen voor gevaarlijke drugs : analyse van het early warning system in België Gelders, Dave - Patesson, René - Vandoninck, Sofie ... et al  Gent : Academia Press, 2008 (PB6220)

Haalbaarheid van een repetitieve prevalentiestudie onder de algemene bevolking : eindrapport Decorte, Tom - Mortelmans, Dimitri - Tieberghien, Julie  Gent : Academia Press, 2009 (PB6239)
[Om te downloaden

Haalbaarheidsonderzoek voor de evaluatie van behandelcentra voor patiënten met dubbeldiagnose : eindrapport van de eerste fase   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1231)
[Om te downloaden

Psychiatrische effecten van cannabisgebruik: een kritische analyse van wetenschappelijke resultaten en onderzoeksmethoden : eindrapport   Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2003 (SP1232)
[Om te downloaden

Effets psychiatriques de l'usage de cannabis : analyse critique de résultats scientifiques et de méthodes d'investigation : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2003 (SP1256)
[Om te downloaden

Psychiatrische effecten van cannabisgebruik: Een kritische analyse van wetenschappelijke resultaten en onderzoeksmethoden : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1257)
[Om te downloaden

Psychiatric effects of cannabis use: A critical analysis of scientific results and research methods : summary   Brussels : Science Policy Office, 2003 (SP1258)
[Om te downloaden

Evaluation de la Délivrance de Méthadone en Belgique. Recherche-Action sur le rôle du pharmacien d’officine, la mise en place d’un Observatoire des cures substitutives et le suivi de patients   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1274)
[Om te downloaden

Adaptation française et néerlandaise des critères de l’ASAM dans le choix du mode de prise en charge des toxicomanes : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1280)
[Om te downloaden

Aanpassing en validering van de ASAM PPC-2R criteria aan Frans- en Nederlandstalige Belgische drugsverslaafden : samenvatting   Brussel :Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1281)
[Om te downloaden

Adaptation and validation of the ASAM PPC-2R criteria in French and Dutch speaking Belgian drug-addicts : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2004 (SP1282)
[Om te downloaden

Drogues et nuisances : étude du phénomène des nuisances associées aux drogues, de son contrôle et de ses effets à partir de différents angles d’approche : synthèse   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1283)
[Om te downloaden

Drugs en overlast : studie van het fenomeen, de beheersing en de effecten van druggerelateerde overlast en dit vanuit verschillende invalshoeken : synthese   Brussel :Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1284)
[Om te downloaden

Drugs and nuisances : a study of the phenomenon, control and effects of drug-related nuisances from various standpoints : synthesis   Brussels : Federal Science Policy, 2004 (SP1285)
[Om te downloaden

Uitwerken van een methodiek voor de evaluatie van het drugbeleid in België, in de sector gezondheid : eindrapport   Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2004 (SP1376)
[Om te downloaden

Adaptation française et néerlandaise des critères de l’ASAM dans le choix du mode de prise en charge des toxicomanes : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1393)
[Om te downloaden

Onderzoek naar de effectiviteit van behandelingsprogramma’s, specifiek voor patiënten met een dubbele diagnose : tussentijdsrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1394)
[Om te downloaden

Onderzoek naar de effectiviteit van behandelingsprogramma’s, specifiek voor patiënten met een dubbele diagnose : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1395)
[Om te downloaden

Etude sur l’efficacité des programmes de traitement de patients présentant un double diagnostic : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1396)
[Om te downloaden

Effectiveness of inpatient treatment programs for dually diagnosed patients : summary   Brussels : Federale Science Policy, 2004 (SP1397)
[Om te downloaden

Délivrance d'héroïne sous contrôle: étude de faisabilité et de suivi (DHCo) : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1405)
[Om te downloaden

Héroïne Afgifte onder toezicht: studie van haalbaarheid en naleving (DHCo) : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1406)
[Om te downloaden

Heroin Delivery under Control: feasibility and follow-up study (DHCo) : summary   Brussels : Federale Science Policy, 2004 (SP1407)
[Om te downloaden

Méta-analyse concernant les recherches de efficacement et l’utilisation de l’usage médicinal du cannabis : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1409)
[Om te downloaden

Meta-analyse van het onderzoek naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van het medicinaal gebruik van cannabis : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1410)
[Om te downloaden

Meta-analysis concerning the effectiveness and efficiency of the medicinal use of cannabis : summary   Brussels : Federale Science Policy, 2004 (SP1411)
[Om te downloaden

Substitutiebehandelingen in België: Ontwikkeling van een model ter evaluatie van de verschillende zorgtrajecten en van de patiënten : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1413)
[Om te downloaden

Les traitements de substitution en Belgique: Développement d'un modèle d'évaluation des diverses filières de soins et des patients : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1414)
[Om te downloaden

Substitution treatments in Belgium: Development of a model for the assessment of different types of services and patients : summary   Brussels : Federale Science Policy, 2004 (SP1415)
[Om te downloaden

Drugoverlast in de lokale context van acht Vlaamse en Waalse gemeenten : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1416)
[Om te downloaden

Les nuisances liées aux drogues dans le contexte local de huit communes flamandes et wallonnes : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1417)
[Om te downloaden

Drug-related nuisances in the local context of eight Flemish and Walloon municipalities : summary   Brussels : Federale Science Policy, 2004 (SP1418)
[Om te downloaden

Une recherche de l'opérationnalisation du concept dans un contexte légal : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1419)
[Om te downloaden

Onderzoek naar de operationalisering van het concept in een wettelijke context : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1420)
[Om te downloaden

Entre Rêve et Action: Implémentation du case management pour usagers de drogues dans le secteur de la santé et le secteur judiciaire : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1422)
[Om te downloaden

Tussen Droom en Daad: Implementatie van case management voor druggebruikers binnen de hulpverlening en justitie : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1423)
[Om te downloaden

Between Dream and Reality: Implementation of case management among drug abusers in the treatment and criminal justice system : summary   Brussels : Federale Science Policy, 2004 (SP1424)
[Om te downloaden

Les prises en charge par traitements de substitution en Belgique: développement d'un modèle d'évaluation des diverses filières de soins et des patients : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1425)
[Om te downloaden

Substitutiebehandeling in België: ontwikkelen van een model ter evaluatie van de verschillende types van voorzieningen en van patiënten : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1426)
[Om te downloaden

Evaluation de la délivrance de méthadone en Belgique : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1444)
[Om te downloaden

Evaluatie van de methadon verstrekking in België : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1445)
[Om te downloaden

Evaluation of APB methadone maintenance in Belgium : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2004 (SP1446)
[Om te downloaden

Savoir et savoir-faire des policiers et des magistrats en matière de drogues : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2005 (SP1534)
[Om te downloaden

Kennis en knowhow van politie en magistratuur over drugs : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2005 (SP1535)
[Om te downloaden

Knowledge and know-how of police and magistrates in drug-related questions : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2005 (SP1536)
[Om te downloaden

Analyse en optimalisatie van substitutiebehandelingen in België. Conclusies en aanbevelingen : samenvatting (SUBANOP)   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2013 (SP2560)
[Om te downloaden

Analyse et optimalisation des traitements de substitution en Belgique. Conclusions et recommandations : résumé (SUBANOP)   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2013 (SP2561)
[Om te downloaden

Analysis and optimization of substitution treatment in Belgium. Conclusions and recommendations : summary (SUBANOP)   Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2562)
[Om te downloaden

Perception, habitual use and cessation of BENZOdiazepines: a multi-method NETnography (BENZONET) : final report 2021 Ceuterick, Mélissa -Christiaens, Thierry - Creupelandt, Hanne ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2021 (SP3017)
[Om te downloaden

Perception, habitual use and cessation of BENZOdiazepines: a multi-method NETnography (BENZONET) : summary 2021 Ceuterick, Mélissa - Christiaens, Thierry - Creupelandt, Hanne ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2021 (SP3018)
[Om te downloaden

Perceptie, chronisch gebruik en afbouw van BENZOdiazepines: een multi-method NETnografie (BENZONET) : samenvatting 2021 Ceuterick, Mélissa - Christiaens, Thierry - Creupelandt, Hanne ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2021 (SP3019)
[Om te downloaden

Perception, utilisation habituelle et arrêt des BENZOdiazépines: une NETnographie multi-méthodes (BENZONET) : résumé 2021 Ceuterick, Mélissa - Christiaens, Thierry - Creupelandt, Hanne ... et al.  Bruxelles, Politique scientifique fédérale, 2021 (SP3020)
[Om te downloaden

Conduite sous l'influence de substances psychotropes : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1625)
[Om te downloaden

Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1626)
[Om te downloaden

Monitor integraal lokaal drugbeleid = Moniteur de politique intégrée (locale) en matière de drogue : eindrapport - rapport final   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1627)
[Om te downloaden

Monitor integraal lokaal drugbeleid : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1630)
[Om te downloaden

Moniteur de politique intégrée (locale) en matière de drogue : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1631)
[Om te downloaden

Monitor integral local drug policy : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1632)
[Om te downloaden

Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen: lijst bijlagen   russel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1644)
[Om te downloaden

Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen : bijlagen   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1645)
[Om te downloaden

Rijden onder invloed van psychoactieve stoffen : uitgebreiden samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1646)
[Om te downloaden

Driving under the influence of psychoactive substances : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1647)
[Om te downloaden

Monitor Integraal (Lokaal) Drugbeleid : handleiding   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1651)
[Om te downloaden

Monitor Integraal (Lokaal) Drugbeleid : bijlage aan de handleiding   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1652)
[Om te downloaden

Guide d’utilisation du Moniteur de Politique Intégrée (Locale) en matière de Drogues   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1653)
[Om te downloaden

Guide d’utilisation du Moniteur de Politique Intégrée (Locale) en matière de Drogues : annexe au guide d'utilisateur   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1654)
[Om te downloaden

Effets des mesures alternatives pour les consommateurs de drogues : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1691)
[Om te downloaden

Effecten van alternatieve afhandeling voor druggebruikers : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1692)
[Om te downloaden

Effects of alternative measures for drug users : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1718)
[Om te downloaden

Evidence-based werken in de verslavingszorg : een stand van zaken : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1724)
[Om te downloaden

Les pratiques 'evidenced based' dans l'aide aux toxicomanes: Un état des lieux : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1725)
[Om te downloaden

Evidence-based practise in substance abuse treatment in Belgium : a state of the art : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1726)
[Om te downloaden

Druggebruik en psychopathologie in gevangenissen: Een exploratieve studie tot methodiekontwikkeling : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1738)
[Om te downloaden

Profilage chimique des drogues de synthèse (XTsee) : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1752)
[Om te downloaden

Profileren van ecstasytabletten : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1753)
[Om te downloaden

Profiling of ecstasy tablets : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1754)
[Om te downloaden

Etude longitudinale des effets de l’usage de cannabis sur la santé physique et mentale (ELECAN) : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1756)
[Om te downloaden

Longitudinaal onderzoek naar de gevolgen van het gebruik van cannabis op de lichamelijke en mentale gezondheid (LOGCA) : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1757)
[Om te downloaden

Longitudinal study of the effects of cannabis use on mental and physical health (ELECAN) : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1758)
[Om te downloaden

La politique des drogues en chiffres II: étude des acteurs concernés, des dépenses publiques et des populations atteintes : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1759)
[Om te downloaden

Drugbeleid in cijfers II : studie naar betrokken actoren, overheidsuitgaven en bereikte doelgroepen : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1760)
[Om te downloaden

Drug Policy in figures II: a study into the actors involved, government expenditure and target groups reached : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1761)
[Om te downloaden

Usage de drogue et psychopathologie dans les prisons: Une étude exploratoire pour le développement d’une méthodologie : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1793)
[Om te downloaden

Substance abuse and psychopathology in correctional establishments: an exploratory study on the development of a method : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1794)
[Om te downloaden

Inventarisatie van screening en assessment instrumenten voor middelenmisbruik en/of psychopathologie   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1795)
[Om te downloaden

Zorgtrajecten van druggebruikers uit etnisch-culturele minderheden ; samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2008 (SP1895)
[Om te downloaden

Trajectoires de soins des usagers de drogues d'origine étrangère : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2008 (SP1896)
[Om te downloaden

Treatment trajectories of drug users from ethnic minority groups : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1897)
[Om te downloaden

Cocaïne en metabolieten in Belgische afval- en oppervlaktewateren (COWAT) = Cocaïne et ses métabolites dans les eaux de surface et les eaux de stations d'épuration en Belgique (COWAT° van Nuijs, Alexander - Pecceu, Bert - Theunis, Laetitia ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2008 (SP1898)
[Om te downloaden

nEWS on EWS : waarschuwen voor gevaarlijke drugs: analyse van het early warning system in België : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2008 (SP1911)
[Om te downloaden

nEWS on EWS : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale : 2008 (SP1912)
[Om te downloaden

nEWS on EWS : Warnings for dangerous drugs: analysis of the early warning system in Belgium : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1913)
[Om te downloaden

Chemische Profilering van afvalstoffen uit de clandestiene productie van drugs : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2008 (SP1914)
[Om te downloaden

Caractérisation chimique de la décharge de la fabrication clandestine des drogues synthétiques : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2008 (SP1915)
[Om te downloaden

Chemical profiling of waste from clandestine synthetic drug production : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1916)
[Om te downloaden

Cocaïne en metabolieten in Belgische afval- en oppervlaktewateren : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2008 (SP1917)
[Om te downloaden

Cocaïne et ses métabolites dans les eaux de surface et les eaux de stations
d’épuration en Belgique : résumé
  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2008 (SP1918)
[Om te downloaden

Cocaine and its metabolites in surface and waste water in Belgium : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1919)
[Om te downloaden

Chemische profilering van afvalstoffen uit de clandestiene productie van drugs : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2008 (SP1920)
[Om te downloaden

Definiëring en meting van druggerelateerde criminaliteit : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2008 (SP1934)
[Om te downloaden

Définition et mesure de la criminalité liée aux drogues : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2008 (SP1935)
[Om te downloaden

Definition and measurement of drug-related crime : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1936)
[Om te downloaden

Haalbaarheid van een repetitieve prevalentiestudie onder de algemene bevolking : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP1958)
[Om te downloaden

Etude de faisabilité d'une étude de prévalence répétitive parmi la population générale : résumé   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP1959)
[Om te downloaden

Feasibility study of a recurring survey on drug use in the general population : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1960)
[Om te downloaden

Drug use: an overview of general population surveys in Europe : report   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1961)
[Om te downloaden

Do's en don'ts in een integraal en geïntegreerd drugbeleid : samenvatting   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2036)
[Om te downloaden

Faire et ne pas faire dans le cadre d'une politique intégrale et intégrée sur les drogues : résumé   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP2037)
[Om te downloaden

Do's en don'ts in a comprehensive and integrated drug policy : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2038)
[Om te downloaden

“Do’s and don’ts in een integraal en geïntegreerd drugbeleid : eindrapport =Faire et ne pas faire dans le cadre d’une politique intégrale et intégrée sur les drogues : rapport final   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2132)
[Om te downloaden

“Do’s and don’ts in een integraal en geïntegreerd drugbeleid : bijlagen =Faire et ne pas faire dans le cadre d’une politique intégrale et intégrée sur les drogues : pièces annexes   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2133)
[Om te downloaden

Definiëring en meting van druggerelateerde criminaliteit : eindrapport = Définition et mesure de la criminalité liée aux drogues : rapport final   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 = Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2135)
[Om te downloaden

Etnisch-culturele minderheden in de verslavingszorg : eindrapport = Les minorités ethnico-culturelles et le traitement des problèmes de drogues : rapport final   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2171)
[Om te downloaden

Detectie van sporen van de productie van synthetische drugs in oppervlaktewater : eindrapport = Recherche de traces de production de drogues de synthèse dans les eaux usées : rapport final   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2234)
[Om te downloaden

Opbrengstbepaling van een illegale indoor cannabisplantage (YILCAN) : samenvatting   Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2340)
[Om te downloaden

Rendement d'une plantation de cannabis (YILCAN) : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2341)
[Om te downloaden

Determination of the yield of an illegal indoor cannabis plantation (YILCAN) : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2342)
[Om te downloaden

YILCAN : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2371)
[Om te downloaden

Drugs in cijfers III : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2383)
[Om te downloaden

Drogues en chiffres III : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2384)
[Om te downloaden

Drug policy in figures : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2385)
[Om te downloaden

Middelengebruik onder sekswerkers in België Een kwantitatieve en kwalitatieve studie in vijf sectoren van de seksindustrie : eindrapport   Gent : Academia Press, 2011 (SP2412)
[Om te downloaden

Drugs in Cijfers III : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2436)
[Om te downloaden

Drugs in Cijfers III : Onderzoek naar de overheidsuitgaven voor het drugsbeleid in België : eindrapport (Academia Press pdf)   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2437)
[Om te downloaden

Développement d'un modèle d'évaluation des diverses filières de soins et des patients = Ontwikkelen van een model ter evaluatie van de verschillende types van voorzieningen en van de patiënten : rapport final   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2449)
[Om te downloaden

Synthèse de l’étude « Evaluation de la délivrance de méthadone en Belgique" : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2450)
[Om te downloaden

Synthese van de studie "Evaluatie van de methadon verstrekking in België" : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2451)
[Om te downloaden

Summary of APB methadone maintenance evaluation study in Belgium : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2452)
[Om te downloaden

Efficacité et efficience des molécules substitutives dans le traitement de la dépendance aux opiacés : résumé Reggers, Jean - Somers, Laurent - Richy, Florent ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2012 (SP2514)
[Om te downloaden

Effectiviteit en efficiëntie van medicamenten gebruikt voor substitutie : samenvatting Reggers, Jean - Somers, Laurent - Richy, Florent ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2515)
[Om te downloaden

Effectiveness and efficiency of substitutive drugs in opiates addiction treatment : summary Reggers, Jean - Somers, Laurent - Richy, Florent ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2516)
[Om te downloaden

Analysis and Optimization of Substitution Treatment in Belgium : final report (SUBANOP) VANDER LAENEN, Freya - VANDERPLASSCHEN, Wouter - SMET, Valérie ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2556)
[Om te downloaden

Poly substance use and mental health among individuals presenting for substance abuse treatment (Polymeh): final report Vanderplasschen, Wouter - De Maeyer, Jessica - Colpaert, Kathy ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2563)
[Om te downloaden

Poly substance use and mental health among individuals presenting for substance abuse treatment (Polymeh): Discussion and conclusions Vanderplasschen, Wouter - De Maeyer, Jessica - Colpaert, Kathy ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2564)
[Om te downloaden

CLICK - Compulsive Computer use and Knowledge needs in Belgium : a multimethod approach : final report Klein, Annabelle - De Cock, Rozane - Rosas, Omar  Gent : Academia Press, 2013 (SP2569)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Het aanbod van illegale drugs in België: wat weten we? Een haalbaarheidstudie van betrouwbare indicatoren voor het drugsaanbod (SUPMAP) : eindrapport Smet, Valerie - De Ruyver, Brice - Colman, Charlotte ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2013 (SP2576)
[Om te downloaden

Het aanbod van illegale drugs in België: wat weten we? Een haalbaarheidstudie van betrouwbare indicatoren voor het drugsaanbod : samenvatting en aanbevelingen Smet, Valerie - De Ruyver, Brice - Colman, Charlotte ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2013 (SP2577)
[Om te downloaden

L'offre de drogues illégales en Belgique: que savons-nous? Une étude de faisabilité d'indicateurs fiables pour l'offre de drogues : résumé et recommandations Smet, Valerie - De Ruyver, Brice - Colman, Charlotte ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2013 (SP2578)
[Om te downloaden

The illegal drug supply in Belgium: What do we know? A feasibility study of reliable indicators for the drug supply : summary and recommandations Smet, Valerie - De Ruyver, Brice - Colman, Charlotte ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2579)
[Om te downloaden

DRUGCRIM-draaiboek betrokken overheden   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2580)
[Om te downloaden

Scénario DRUGCRIM pour les autorités concernées   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2581)
[Om te downloaden

Crisisopvang voor middelengebruikers in België: een formele evaluatie en aanbevelingen voor een duurzaam beleid - De Evaluatie van Crisis en Case Management (ECCAM) - studie : rapport final   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2583)
[Om te downloaden

Consensus building on minimal quality standards for drug demand reduction in Belgium (COMIQS.BE) : samenvatting Vanderplasschen, Wouter - De Mayer, Jessica - Ansseau, Marc  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2014 (SP2589)
[Om te downloaden

Consensus building on minimal quality standards for drug demand reduction in Belgium (COMIQS.BE) : résumé Vanderplasschen, Wouter - De Mayer, Jessica - Ansseau, Marc  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2014 (SP2590)
[Om te downloaden

Consensus building on minimal quality standards for drug demand reduction in Belgium (COMIQS.BE) : summary Vanderplasschen, Wouter - De Mayer, Jessica - Ansseau, Marc  Brussels : Belgian Science Policy, 2014 (SP2591)
[Om te downloaden

Het pilootproject drugbehandelingskamer te Gent : een uitkomstenevaluatie : eindrapport Vander Laenen, Freya - Vanderplasschen, Wouter - Wittouck, Ciska ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2014 (SP2596)
[Om te downloaden

Cannabisproductie in België: evaluatie van de aard en de schadelijkheid en de implicaties voor prioriteitsbepaling (CANMARKT) : samenvatting Decorte, Tom - Paoli, Letizia  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2014 (SP2597)
[Om te downloaden

Culture de cannabis en Belgique: définition de la nature et des dommages, et les implications pour la fixation des priorités (CANMARKT) : résumé Decorte, Tom - Paoli, Letizia  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2014 (SP2598)
[Om te downloaden

Cannabis production in Belgium: assessment of the nature and harms, and implications for priority setting (CANMARKT) : summary Decorte, Tom - Paoli, Letizia  Brussels : Belgian Science Policy, 2014 (SP2599)
[Om te downloaden

Uitkomsten- en recidiveonderzoek van de Gentse drugbehandelingskamer. Conclusies en aanbevelingen : samenvatting Vander Laenen, Freya - Vanderplasschen, Wouter - Wittouck, Ciska ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2015 (SP2613)
[Om te downloaden

Étude des résultats et de la récidive de la chambre pour le traitement des dossiers drogue de Gand. Conclusions et recommandations. Résumé Vander Laenen, Freya - Vanderplasschen, Wouter - Wittouck, Ciska ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2015 (SP2614)
[Om te downloaden

Outcome and recidivism study of the Ghent drug treatment court. Conclusions and recommendations. Summary Vander Laenen, Freya - Vanderplasschen, Wouter - Wittouck, Ciska ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2015 (SP2615)
[Om te downloaden

Up to Date : use of psychoactive substances in adults: Prevention and Treatment by general practitioners and Occupational physicians; DATa retriEval : final report Book I Vanmeerbeek, Marc - Remmen, Roy - Van Casteren, Viviane ... et al.  Brussels : Belgian Scientific Policy, 2015 (SP2621)
[Om te downloaden

Up to Date : use of psychoactive substances in adults: Prevention and Treatment by general practitioners and Occupational physicians; DATa retriEval : final report Book II Vanmeerbeek, Marc - Remmen, Roy - Van Casteren, Viviane ... et al.  Brussels : Belgian Scientific Policy, 2015 (SP2622)
[Om te downloaden

Up to Date : use of psychoactive substances in adults: Prevention and Treatment by general practitioners and Occupational physicians; DATa retriEval : samenvatting Vanmeerbeek, Marc - Remmen, Roy - Van Casteren, Viviane ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2015 (SP2623)
[Om te downloaden

Up to Date : use of psychoactive substances in adults: Prevention and Treatment by general practitioners and Occupational physicians; DATa retriEval : résumé Vanmeerbeek, Marc - Remmen, Roy - Van Casteren, Viviane ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2015 (SP2624)
[Om te downloaden

The social cost of legal and illegal drugs in Belgium : summary (SOCOST) Vander Laenen, Freya - Lievens, Delfine - Pauwels, Lieven ... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2016 (SP2641)
[Om te downloaden

De sociale kost van legale en iiegale drugs in België : samenvatting Vander Laenen, Freya - Lievens, Delfine - Pauwels, Lieven ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2015 (SP2642)
[Om te downloaden

Le coût social des drogues légales et illégales en Belgique : résumé Vander Laenen, Freya - Lievens, Delfine - Pauwels, Lieven ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2015 (SP2643)
[Om te downloaden

Consensusvorming over minimale en ideale kwaliteitsstandaarden voor preventie, behandeling en harm reduction van verslavingsproblemen (COMIQS.BE) : eindverslag Vanderplasschen, Wouter - De Mayer, Jessica - Ansseau, Marc  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2016 (SP2647)
[Om te downloaden

Consensusvorming over minimale en ideale kwaliteitsstandaarden voor preventie, behandeling en harm reduction van verslavingsproblemen (COMIQS.BE) : bijlagen Vanderplasschen, Wouter - De Mayer, Jessica - Ansseau, Marc  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2016 (SP2648)
[Om te downloaden

Middelen- en verslavingszorggebruik bij personen met een migratieachtergrond (PADUMI) : samenvatting De Kock, C. - Schamp, J. - Hauspie, B. ... et al  Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2016 (SP2649)
[Om te downloaden

Déterminants de l'usage de substances des personnes issues de l’immigration (PADUMI) : résumé De Kock, C. - Schamp, J. - Hauspie, B. ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2016 (SP2650)
[Om te downloaden

Gender-sensitieve preventie- en hulpverleningsinitiatieven voor alcohol- en druggebruikers (GEN-STAR) : samenvatting Vanderplasschen, Wouter  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2016 (SP2655)
[Om te downloaden

Programmes de traitement et de prévention genres pour des consommateurs d’alcool et drogues (GEN-STAR) : résumé Vanderplasschen, Wouter  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2016 (SP2656)
[Om te downloaden

GENder-Sensitive Treatment and prevention services for Alcohol and drug useRs (GEN-STAR) : summary Vanderplasschen, Wouter  Brussels : Belgian scientific Policy, 2016 (SP2657)
[Om te downloaden

PRocess and Outcome Study of Prison-basEd Registration points (PROSPER) : report Vandevelde, Stijn - Vander Laenen, Freya - Vanderplasschen, Wouter ... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2016 (SP2660)
[Om te downloaden

Proces en uitkomstevaluatie van de centrale aanmeldingspunte voor druggebruikers in de belgische gevangenissen (PROSPER) : samenvatting Vandevelde, Stijn - Vander Laenen, Freya - Vanderplasschen, Wouter ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2016 (SP2661)
[Om te downloaden

Etude évaluative des processus et des effets des points centraux de contact, d'orientation et d'accompagnement pour usagers de drogue dans les prisons belges (PROSPER) : résumé Vandevelde, Stijn - Vander Laenen, Freya - Vanderplasschen, Wouter ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2016 (SP2662)
[Om te downloaden

PRocess and Outcome Study of Prison-basEd Registration points (PROSPER) : summary Vandevelde, Stijn - Vander Laenen, Freya - Vanderplasschen, Wouter ... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2016 (SP2663)
[Om te downloaden

Consensusvorming over minimale en ideale kwaliteitsstandaarden voor preventie, behandeling en harm reduction van verslavingsproblemen (COMIQS.BE) : samenvatting 2016 Autrique, Mieke - Demarest, Isabelle - Goethals, Ilse ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2016 (SP2670)
[Om te downloaden

Processus de consensus sur des normes de qualité minimales et idéales pour la prévention, le traitement et la réduction des risques des problèmes de toxicomanie (COMIQS.BE) : résumé 2016 Autrique, Mieke - Demarest, Isabelle - Goethals, Ilse ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2016 (SP2671)
[Om te downloaden

Consensus building on minimal and ideal quality standards for prevention, treatment and harm reduction of substance use disorders (COMIQS.BE) : summary 2016 Autrique, Mieke - Demarest, Isabelle - Goethals, Ilse ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2016 (SP2672)
[Om te downloaden

Gevaren van de illegale binnenteelt van cannabis voor de omgeving en interventiepersoneel (HILCAN) : eindrapport Tytgat, Jan - Van Damme, Patrick - Cuypers, Eva ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2017 (SP2673)
[Om te downloaden

Gevaren van de illegale binnenteelt van cannabis voor de omgeving en interventiepersoneel (HILCAN) : annexe Tytgat, Jan - Van Damme, Patrick - Cuypers, Eva ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2017 (SP2674)
[Om te downloaden

Gevaren van de illegale binnenteelt van cannabis voor de omgeving en interventiepersoneel (HILCAN) : samenvatting Tytgat, Jan - Van Damme, Patrick - Cuypers, Eva ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2017 (SP2675)
[Om te downloaden

La culture illicite de cannabis en intérieur - les dangers pour l'environnement et le personnel d'intervention (HILCAN) : résumé Tytgat, Jan - Van Damme, Patrick - Cuypers, Eva ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2017 (SP2676)
[Om te downloaden

Hazards of illicit indoor cannabis cultivation for the environment and intervention staff (HILCAN) : summary Tytgat, Jan - Van Damme, Patrick - Cuypers, Eva ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2017 (SP2677)
[Om te downloaden

Etude de faisabilité des salles de consommation de drogues à moindre risque en Belgique (DRUGROOM) : résumé Vander Laenen, Freya - De Ruyver, Brice - Decorte, Tom ... et al.  Bruxelles : Poilitique scientifique fédérale, 2017 (SP2681)
[Om te downloaden

Haalbaarheidsstudie van druggebruiksruimtes in België (DRUGROOM) : samenvatting Vander Laenen, Freya - De Ruyver, Brice - Decorte, Tom ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2017 (SP2682)
[Om te downloaden

Feasibility study on drug consumption rooms in Belgium (DRUGROOM) : summary Vander Laenen, Freya - De Ruyver, Brice - Decorte, Tom ... et al.  Brussels : Belgian Scientific Policy , 2017 (SP2683)
[Om te downloaden

Integrated Care for patients with Alcohol Use disorders( ICArUS) : final report part 1 : Continuing care for patients with alcohol use disorders - a systematic review Bekkering, Trudy - Lenaerts, Evelien - Matthys, Frieda ... et al  Brussels : Belgian Scientific Policy , 2017 (SP2684)
[Om te downloaden

Integrated Care for patients with Alcohol Use disorders( ICArUS) : final report, part 2 : Development and validation of quality indicators on aftercare for patients with AUD : a Delphi study Bekkering, Trudy - Lenaerts, Evelien - Matthys, Frieda ... et al  Brussels : Belgian Scientific Policy , 2017 (SP2685)
[Om te downloaden

Integrated Care for patients with Alcohol Use disorders( ICArUS) : final report, part 3 : Identifying barriers and facilitating factors to improve the quality of AUD aftercare : a focus group study Bekkering, Trudy - Lenaerts, Evelien - Matthys, Frieda ... et al  Brussels : Belgian Scientific Policy , 2017 (SP2686)
[Om te downloaden

Integrated Care for patients with Alcohol Use disorders( ICArUS) : résumé Bekkering, Trudy - Lenaerts, Evelien - Matthys, Frieda ... et al  Brussels : Belgian Scientific Policy , 2017 (SP2687)
[Om te downloaden

Integrated Care for patients with Alcohol Use disorders( ICArUS) : samenvatting Bekkering, Trudy - Lenaerts, Evelien - Matthys, Frieda ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2017 (SP2688)
[Om te downloaden

The social cost of legal and illegal drugs in Belgium : final report (SOCOST) Vander Laenen, Freya - Lievens, Delfine - Pauwels, Lieven ... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2689)
[Om te downloaden

Substance use and service use among people with a migration background (PADUMI) : summary De Kock, C. - Schamp, J. - Hauspie, B. ... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2690)
[Om te downloaden

Patterns of substance use among ethnic and cultural minorities (PADUMI) : final report De Kock, C. - Schamp, J. - Hauspie, B. ... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2691)
[Om te downloaden

Une évaluation des initiatives pour la reducation de la delinquance liée aux Drogues (SOCPREV) : rapport final = Een evaluatie van initiatieven om druggerelateerde criminaliteit te reduceren (SOCPREV) = eindrapport = An evaluation of initiatives to reduce drug-related crime (SOCPREV) : final report Pauwels, Lieven - Vander Laenen, Freya - Maes, Eric ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2731)
[Om te downloaden

Sociale Preventie van Druggerelateerde Criminaliteit (SOCPREV) : samenvatting Pauwels, Lieven - Vander Laenen, Freya - Maes, Eric ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2018 (SP2732)
[Om te downloaden

Prévention sociale de la délinquance liée aux drogues (SOCPREV) : résumé Pauwels, Lieven - Vander Laenen, Freya - Maes, Eric ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2018 (SP2733)
[Om te downloaden

Social prevention of drug related harms (SOCPREV) : summary Pauwels, Lieven - Vander Laenen, Freya - Maes, Eric ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2734)
[Om te downloaden

Sociale Preventie van Druggerelateerde Criminaliteit (SOCPREV) : Samenvatting - Resultaten & aanbevelingen Pauwels, Lieven - Vander Laenen, Freya - Maes, Eric ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2018 (SP2735)
[Om te downloaden

Prévention sociale de la délinquance liée aux drogues (SOCPREV) : Résumé - Résultats & recommandations Pauwels, Lieven - Vander Laenen, Freya - Maes, Eric ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2018 (SP2736)
[Om te downloaden

Social prevention of drug related harms (SOCPREV) : Summary - Results & recommendations Pauwels, Lieven - Vander Laenen, Freya - Maes, Eric ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2737)
[Om te downloaden

SOCPREV Registratie Draaiboek
Registratie van projecten gericht op de sociale preventie van druggerelateerde criminaliteit en / of overlast : bijlage
Pauwels, Lieven - Vander Laenen, Freya - Maes, Eric ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2018 (SP2738)
[Om te downloaden

SOCPREV Manuel d’enregistrement
Enregistrement des projets orientés vers la prévention sociale de la délinquance et/ou des nuisances liée(s) aux drogues : annexe
Pauwels, Lieven - Vander Laenen, Freya - Maes, Eric ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2018 (SP2739)
[Om te downloaden

Feasibility study on drug consumption rooms in Belgium (DRUGROOM) : final report 2018 Vander Laenen, Freya - Nicaise, Pablo - Decorte, Tom ... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2742)
[Om te downloaden

Feasibility study on drug consumption rooms in Belgium (DRUGROOM) : summary 2018 Vander Laenen, Freya - Nicaise, Pablo - Decorte, Tom ... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2743)
[Om te downloaden

Haalbaarheidsstudie van druggebruiksruimtes in België (DRUGROOM) : samenvatting 2018 Vander Laenen, Freya - Nicaise, Pablo - Decorte, Tom ... et al  Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2018 (SP2744)
[Om te downloaden

Etude de faisabilité des salles de consommation de drogues à moindre risque en Belgique (DRUGROOM) : résumé 2018 Vander Laenen, Freya - Nicaise, Pablo - Decorte, Tom ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2018 (SP2745)
[Om te downloaden

The Law of 2009 concerning the selling and serving of alcohol to youths: from state of the art to assessment (ALCOLAW) : final report Van Havere, T. - Dirkx, N. - Vander Laenen, F.... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2748)
[Om te downloaden

De Wet van 2009 over het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren: stand van zaken en evaluatie (ALCOLAW): samenvatting Van Havere, T. - Dirkx, N. - Vander Laenen, F.... et al  Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2018 (SP2749)
[Om te downloaden

La loi de 2009 concernant la vente et le service d’alcool aux jeunes: de l’esprit de la loi à se mise en application (ALCOLAW): résumé Van Havere, T. - Dirkx, N. - Vander Laenen, F.... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2018 (SP2750)
[Om te downloaden

The Law of 2009 concerning the selling and serving of alcohol to youths: from state of the art to assessment (ALCOLAW): summary Van Havere, T. - Dirkx, N. - Vander Laenen, F.... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2751)
[Om te downloaden

The Law of 2009 concerning the selling and serving of alcohol to youths: from state of the art to assessment (ALCOLAW) : policy recommendations Van Havere, T. - Dirkx, N. - Vander Laenen, F.... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2752)
[Om te downloaden

The Law of 2009 concerning the selling and serving of alcohol to youths: from state of the art to assessment (ALCOLAW) : policy recommendations Overview Van Havere, T. - Dirkx, N. - Vander Laenen, F.... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2753)
[Om te downloaden

De Wet van 2009 over het verkopen en schenken van alcohol aan jongeren: stand van zaken en evaluatie (ALCOLAW) : beleidsaanbevelingen Van Havere, T. - Dirkx, N. - Vander Laenen, F.... et al  Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2018 (SP2754)
[Om te downloaden

Towards gender-sensitive prevention and treatment for female substance users in Belgium (GEN-STAR) : final report 2018 Schamp, Julie - Simonis, Sarah - Van Havere, Tina ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2758)
[Om te downloaden

Naar gender-sensitieve preventie en hulpverlening voor vrouwelijke middelengebruikers in België (GEN-STAR) : samenvatting 2018 Schamp, Julie - Simonis, Sarah - Van Havere, Tina ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2018 (SP2759)
[Om te downloaden

Vers un traitement et une prévention sensible au genre pour femmes toxicomanes et alcooliques en Belgique (GEN-STAR) : résumé 2018 Schamp, Julie - Simonis, Sarah - Van Havere, Tina ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2018 (SP2760)
[Om te downloaden

Towards gender-sensitive prevention and treatment for female substance users in Belgium (GEN-STAR) : summary 2018 Schamp, Julie - Simonis, Sarah - Van Havere, Tina ... et al.  Brussels: Belgian Science Policy, 2018 (SP2761)
[Om te downloaden

Naar gender-sensitieve preventie en hulpverlening voor vrouwelijke middelengebruikers in België (GEN-STAR) : aanbevelingen 2018 Schamp, Julie - Simonis, Sarah - Van Havere, Tina ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2018 (SP2762)
[Om te downloaden

Vers un traitement et une prévention sensible au genre pour femmes toxicomanes et alcooliques en Belgique (GEN-STAR) : recommandations 2018 Schamp, Julie - Simonis, Sarah - Van Havere, Tina ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2018 (SP2763)
[Om te downloaden

Towards gender-sensitive prevention and treatment for female substance users in Belgium (GEN-STAR) : recommendations 2018 Schamp, Julie - Simonis, Sarah - Van Havere, Tina ... et al.  Brussels: Belgian Science Policy, 2018 (SP2764)
[Om te downloaden

Adapting best practice guidelines for the prevention, screening and treatment of substance misuse in adolescents to the Belgian context (ADAPTE-youth) : final report Hannes, Karin - van Bussel, Johan - Aertgeerts, Bert ... et al.  Brussels: Belgian Scientific Policy, 2018 (SP2765)
[Om te downloaden

Adapting best practice guidelines for the prevention, screening and treatment of substance misuse in adolescents to the Belgian context (ADAPTE-youth) : samenvatting Hannes, Karin - van Bussel, Johan - Aertgeerts, Bert ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2018 (SP2766)
[Om te downloaden

Adapting best practice guidelines for the prevention, screening and treatment of substance misuse in adolescents to the Belgian context (ADAPTE-youth) : résumé Hannes, Karin - van Bussel, Johan - Aertgeerts, Bert ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2018 (SP2767)
[Om te downloaden

Illegale drugsmarkten in België en Nederland: Communicerende vaten? : eindrapport De Ruyver, B. - Colman, C. - Spapens, T. ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2018 (SP2768)
[Om te downloaden

Illegale drugsmarkten in België en Nederland: Communicerende vaten? : samenvatting De Ruyver, B. - Colman, C. - Spapens, T. ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2018 (SP2769)
[Om te downloaden

Illegal drug markets in Belgium and the Netherlands: Communicating vessels? : summary De Ruyver, B. - Colman, C. - Spapens, T. ... et al.  Brussels: Belgian Scientific Policy, 2018 (SP2770)
[Om te downloaden

Illegal drug markets in Belgium and the Netherlands: Communicating vessels? :abstract 2018 De Ruyver, B. - Colman, C. - Spapens, T. ... et al.  Brussels: Belgian Scientific Policy, 2018 (SP2771)
[Om te downloaden

Illegale drugsmarkten in België en Nederland: Communicerende vaten? : abstract 2018 De Ruyver, B. - Colman, C. - Spapens, T. ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2018 (SP2772)
[Om te downloaden

Évaluation des modèles alternatifs de publicité de l'alcool de régulation en Belgique ALMOREGAL : résumé Decorte, T. - Kramer, R. - Vlaemynck, M. ... et al.  Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2019 (SP2805)
[Om te downloaden

Assessment van alternatieve modellen voor de regulering van alcohol marketing in België (ALMOREGAL) : samenvatting Decorte, T. - Kramer, R. - Vlaemynck, M. ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2019 (SP2806)
[Om te downloaden

Assessment of alternative models of regulation alcohol marketing in Belgium (ALMOREGAL) : summary Decorte, T. - Kramer, R. - Vlaemynck, M. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2019 (SP2807)
[Om te downloaden

Assessment of alternative models of regulation alcohol marketing in Belgium (ALMOREGAL) : final report Decorte, T. - Kramer, R. - Vlaemynck, M. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2019 (SP2808)
[Om te downloaden

Mapping the presence of and enhancing substance use treatment for migrants and ethnic minorities (MATREMI): final report 2020 De Kock, Charlotte - Mascia, Carla - Laudens, Fred... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2020 (SP2862)
[Om te downloaden

Mapping the presence of and enhancing substance use treatment for migrants and ethnic minorities (MATREMI): summary 2020 De Kock, Charlotte - Mascia, Carla - Laudens, Fred... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2020 (SP2863)
[Om te downloaden

Mapping the presence of and enhancing substance use treatment for migrants and ethnic minorities (MATREMI): samenvatting 2020 De Kock, Charlotte - Mascia, Carla - Laudens, Fred ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2020 (SP2864)
[Om te downloaden

Mapping the presence of and enhancing substance use treatment for migrants and ethnic minorities (MATREMI): résumé 2020 De Kock, Charlotte - Mascia, Carla - Laudens, Fred ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2020 (SP2865)
[Om te downloaden

Wegwijzer voor een toegankelijke en interculturele drughulpverlening (MATREMI) De Kock, Charlotte - Toyinbo, Lyssa - Laudens, Fred ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2020 (SP2874)
[Om te downloaden

Recueil sur l'accesibilité et l'interculturalité des services pour usagers de drogues (MATREMI) De Kock, Charlotte - Toyinbo, Lyssa - Laudens, Fred ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2020 (SP2875)
[Om te downloaden

From the alley to the web. The rise of illicit drug trade on cryptomarkets and the involvement of Belgian buyers and vendors (CRYPTODRUG): final Report Colman, Charlotte - Devresse, Marie-Sophie - Bronselaer, Antoon  Brussels : Belgian Science Policy, 2020 (SP2876)
[Om te downloaden

From the alley to the web. The rise of illicit drug trade on cryptomarkets and the involvement of Belgian buyers and vendors (CRYPTODRUG): summary Colman, Charlotte - Devresse, Marie-Sophie - Bronselaer, Antoon  Brussels : Belgian Science Policy, 2020 (SP2877)
[Om te downloaden

VAN HET STEEGJE NAAR HET WEB. Belgische kopers en verkopers op drugs cryptomarkten (CRYPTODRUG): samenvatting. Colman, Charlotte - Devresse, Marie-Sophie - Bronselaer, Antoon  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2020 (SP2878)
[Om te downloaden

DE LA RUELLE AU WEB. Les acheteurs et vendeurs belges sur les cryptomarchés de la drogue (CRYPTODRUG): résumé Colman, Charlotte - Devresse, Marie-Sophie - Bronselaer, Antoon  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2020 (SP2879)
[Om te downloaden

Understanding New Psychoactive Substance (NPS) use in Belgium from a health perspective (NPS-care) : samanvatting Van Havere, Tina - Vander Laenen, Freya - Colman, C. ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2020 (SP2910)
[Om te downloaden

Understanding New Psychoactive Substance (NPS) use in Belgium from a health perspective (NPS-care) : résumé Van Havere, Tina - Vander Laenen, Freya - Colman, C ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2020 (SP2911)
[Om te downloaden

Understanding New Psychoactive Substance (NPS) use in Belgium from a health perspective (NPS-care) : summary Van Havere, Tina - Vander Laenen, Freya - Colman, C. ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2020 (SP2912)
[Om te downloaden

Understanding New Psychoactive Substance (NPS) use in Belgium from a health perspective (NPS-care) : final report Van Havere, Tina - Vander Laenen, Freya - Colman, C. ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2020 (SP2913)
[Om te downloaden

Prevalence and effects of performance enhancing drugs in different groups: lessons for a preventive and curative policy in Belgium (PREVPED): final report 2020 Lambrechts, Clio - Boets, Isabelle - Mendes Fonseca, Diana ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2020 (SP2938)
[Om te downloaden

Prevalence and effects of performance enhancing drugs in different groups: lessons for a preventive and curative policy in Belgium (PREVPED): summary 2020 Lambrechts, Clio - Boets, Isabelle - Mendes Fonseca, Diana ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2020 (SP2939)
[Om te downloaden

Prevalence and effects of performance enhancing drugs in different groups: lessons for a preventive and curative policy in Belgium (PREVPED): samenvatting Lambrechts, Clio - Boets, Isabelle - Mendes Fonseca, Diana ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2020 (SP2940)
[Om te downloaden

Prevalence and effects of performance enhancing drugs in different groups: lessons for a preventive and curative policy in Belgium (PREVPED) : résumé Lambrechts, Clio - Boets, Isabelle - Mendes Fonseca, Diana ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2020 (SP2941)
[Om te downloaden

ALAMA - Understanding the dynamics and consequences of young adult substance use pathways: A Longitudinal And Momentary Analysis in the European nightclub scene: Final Report on WP6 : final report Van Havere, Tina - Rolanda, Sara - Petrilli, Enrico ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2020 (SP2946)
[Om te downloaden

ALAMA - Understanding the dynamics and consequences of young adult substance use pathways: A Longitudinal And Momentary Analysis in the European nightclub scene: summary Van Havere, Tina - Rolanda, Sara - Petrilli, Enrico ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2020 (SP2947)
[Om te downloaden

Photovoicing interconnected sources of recovery capital of women with a drug use history : report Van Steenberghe, Tijs - Vanderplasschen, Wouter - Bellaert, Lore ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2021 (SP3052)
[Om te downloaden

Youth perceptions of nonmedical use of psychoactive medications (YOUTH-PUMED) : final report Bawin, Frédérique - Emplit, Kevin - Tieberghien, Julie ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2021 (SP3053)
[Om te downloaden

Youth perceptions of nonmedical use of psychoactive medications (YOUTH-PUMED) : summary Bawin, Frédérique - Emplit, Kevin - Tieberghien, Julie ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2021 (SP3054)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Youth perceptions of nonmedical use of psychoactive medications (YOUTH-PUMED) : samenvatting Bawin, Frédérique - Emplit, Kevin - Tieberghien, Julie ... et al.  Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2021 (SP3055)
[Om te downloaden

Youth perceptions of nonmedical use of psychoactive medications (YOUTH-PUMED) : résumé Bawin, Frédérique - Emplit, Kevin - Tieberghien, Julie ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2021 (SP3056)
[Om te downloaden

Sociale preventie van druggerelateerde criminaliteit: vervolg- en implementatieproject : eisamenvatting (SOCPREVBIS) Vanhee, J. - Pauwels, L. - Vander Laenen, F.  Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2022 (SP3122)
[Om te downloaden

Social prevention of drug-related crime: follow-up and implementation project : summary (SOCPREVBIS) Vanhee, J. - Pauwels, L. - Vander Laenen, F.  Brussels : Belgian Science policy, 2022 (SP3123)
[Om te downloaden

Prévention sociale de la criminalité liée à la drogue : projet de suivi et de mise en oeuvre : résumé (SOCPREVBIS) Vanhee, J. - Pauwels, L. - Vander Laenen, F.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2022 (SP3124)
[Om te downloaden

Drugs at the festivals: Perceptions of prevention, harm reduction, care, and law enforcement strategies (POPHARS) : final report Hauspie, Bert - Van Dyck, Edith - Piolat, Jeremie ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2021 (SP3079)
[Om te downloaden

Drugs at the festivals: Perceptions of prevention, harm reduction, care, and law enforcement strategies (POPHARS) : summary Hauspie, Bert - Van Dyck, Edith - Piolat, Jeremie ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2021 (SP3080)
[Om te downloaden

Drugs op festivals: Percepties van preventieve, schadebeperkende, zorggerelateerde, en repressieve strategieën (POPHARS) : samenvatting Hauspie, Bert - Van Dyck, Edith - Piolat, Jeremie... et al.  Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2021 (SP3081)
[Om te downloaden

Drogues en festival : Perceptions des stratégies de prévention, de réduction des risques, de traitement et de maintien de l’ordre (POPHARS) : résumé Hauspie, Bert - Van Dyck, Edith - Piolat, Jeremie ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2021 (SP3082)
[Om te downloaden

Sociale preventie van druggerelateerde criminaliteit: vervolg- en implementatieproject : eindrapport (SOCPREVBIS) Vanhee, J. - Pauwels, L. - Vander Laenen, F.  Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2022 (SP3121)
[Om te downloaden

Recovery pathways and societal responses in Belgium, the UK and the Netherlands : final report(REC-PATH) Best, David - Vanderplasschen, Wouter - De Maeyer, Jessica ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2021 (SP3131)
[Om te downloaden

Recovery pathways and societal responses in Belgium, the UK and the Netherlands : summary (REC-PATH) De Maeyer, Jessica - Van Steenberghe, Thijs - Bellaert, Lore ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2021 (SP3132)
[Om te downloaden

Markt- en winstanalyse van de illegale binnenteelt en handel in cannabis (MARCANT) : final report Vanhove, Wouter - Roevens, Elke - Paoli, Letizia... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2024 (SP3306)
[Om te downloaden

Markt- en winstanalyse van de illegale binnenteelt en handel in cannabis (MARCANT) : samenvatting Vanhove, Wouter - Roevens, Elke - Paoli, Letizia... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2024 (SP3307)
[Om te downloaden

Market and Profit Analysis of Illicit Indoor Cannabis Cultivation and Trade (MARCANT) : summary Vanhove, Wouter - Roevens, Elke - Paoli, Letizia ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2024 (SP3308)
[Om te downloaden

Analyse du marché et des bénéfices de la culture et du commerce illégaux de cannabis en intérieur (MARCANT) : résumé Vanhove, Wouter - Roevens, Elke - Paoli, Letizia ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2024 (SP3309)
[Om te downloaden

Substance Use and Mental Health care InTegration: a study of service networks in mental health and substance use disorders in Belgium, their accessibility, and users’ needs (SUMHIT) : final report Chantry, Mégane - Magerman, Jürgen - Fernandez, Kim ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2023 (SP3320)
[Om te downloaden

Substance Use and Mental Health care InTegration: a study of service networks in mental health and substance use disorders in Belgium, their accessibility, and users’ needs (SUMHIT) : summary-abstract Chantry, Mégane - Magerman, Jürgen - Fernandez, Kim ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2023 (SP3321)
[Om te downloaden

Substance Use and Mental Health care InTegration: a study of service networks in mental health and substance use disorders in Belgium, their accessibility, and users’ needs (SUMHIT) : summary Chantry, Mégane - Magerman, Jürgen - Fernandez, Kim ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2023 (SP3322)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Substance Use and Mental Health care InTegration: Een studie van de zorgnetwerken in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg in België, naar hun toegankelijkheid en de noden van de gebruikers (SUMHIT) : samenvatting - abstract Chantry, Mégane - Magerman, Jürgen - Fernandez, Kim ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2023 (SP3323)
[Om te downloaden

Substance Use and Mental Health care InTegration: Een studie van de zorgnetwerken in de geestelijke gezondheidszorg en de verslavingszorg in België, naar hun toegankelijkheid en de noden van de gebruikers (SUMHIT) : samenvatting Chantry, Mégane - Magerman, Jürgen - Fernandez, Kim ... et al.  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2023 (SP3324)
[Om te downloaden

Substance use and mental health care integration.Une étude des réseaux de services en santé mentale et en addictions en Belgique, leur accessibilité, et les besoins des usagers (SUMHIT) : résumé-abstract Chantry, Mégane - Magerman, Jürgen - Fernandez, Kim ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2023 (SP3325)
[Om te downloaden

Substance use and mental health care integration.Une étude des réseaux de services en santé mentale et en addictions en Belgique, leur accessibilité, et les besoins des usagers (SUMHIT) : résumé Chantry, Mégane - Magerman, Jürgen - Fernandez, Kim ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2023 (SP3326)
[Om te downloaden