NL FR EN
www.belgium.be

BRAIN-be 2.0 (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks)

Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid: Maaike Vancauwenberghe, Aline Van der Werf, Koen Lefever, Corinne Lejour, Sophie Verheyden, Georges Jamart, Helena Calvo Del Castillo, Véronique Feys, Aziz Naji, Emmanuèle Bourgeois, Bernard Delhausse, Christine Mathieu, Aurore Delis, Ria D'Haemers.
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 7/9/2018
  • Duur van het onderzoek: 1/12/2019 - 31/12/2023
  • Onderzoeksprojecten: 140

Doelstellingen:

Op 7 september 2018 keurde de Ministerraad de uitvoering goed van de tweede fase van het BRAIN-be-onderzoeksprogramma (Belgian Research Action through Interdisciplinary Networks), dat wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).

Door de financiering van onderzoeksprojecten op basis van wetenschappelijke excellentie, de afstemming van de projecten op federale prioriteiten en Europese en internationale verankering, biedt dit kaderprogramma de mogelijkheid het wetenschappelijk potentieel van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) te ondersteunen en te voldoen aan de wetenschappelijke kennisbehoeften van de federale departementen.

Beschrijving:

Beschrijving:
Het kaderprogramma BRAIN-be 2.0 is opgebouwd rond 3 Pijlers:
- Pijler 1: Uitdagingen en kennis van de levende en niet-levende wereld.
- Pijler 2: Erfgoedwetenschap (Heritage science).
- Pijler 3: Federale maatschappelijke uitdagingen.

BRAIN-be 2.0 staat open voor de hele Belgische wetenschappelijke gemeenschap: universiteiten, hogescholen, openbare wetenschappelijke instellingen en non-profit onderzoekscentra.

Het kaderprogramma is gebaseerd op de financiering van 4 soorten onderzoeksprojecten:
- Nationale thematische interdisciplinaire projecten: deze projecten, van strategische aard, zijn bedoeld om te beantwoorden aan de onderzoeksprioriteiten die zijn opgenomen in de thematische tweejaarlijkse oproepen van de drie respectieve pijlers. Deze 2 of 4 jaar durende projecten worden ingediend door een onderzoeksnetwerk dat is samengesteld uit FWI's, andere nationale partners en/of Afrikaanse partners van 'Least advanced African countries',
- Transnationale thematische interdisciplinaire projecten: deelname aan relevante Europese, internationale of transnationale onderzoeksactiviteiten,
- Niet-thematische bottom-up-projecten: deze projecten hoeven zich niet in te schrijven binnen de onderzoeksprioriteiten die zijn opgenomen in de thematische tweejaarlijkse oproepen, maar moeten voldoen aan de scope van de Pijlers 1 en 2 (dit projecttype is niet voorzien voor Pijler 3). Deze projecten zijn voorzien om het wetenschappelijk potentieel van Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's) te ondersteunen in hun specifieke expertisedomeinen en/of opdrachten en kunnen derhalve enkel door FWI's worden ingediend. Deze 2 of 4 jaar durende projecten kunnen al dan niet worden uitgevoerd in samenwerking met andere FWI's en/of nationale partners en/of Afrikaanse partners van 'Least advanced African countries',
- Niet-thematische PhD-projecten: deze 4-jarige projecten zijn enkel voorzien in Pijlers 1 en 2 en moeten worden ingediend door FWI's, in samenwerking met een Belgische universiteit, om hun wetenschappelijk potentieel in hun specifieke expertisedomeinen en/of opdrachten te ondersteunen. De projecten hoeven niet in overeenstemming te zijn met de onderzoeksthema's in het kader van de tweejaarlijkse oproepen, maar moeten beantwoorden aan de algemene scope van de betreffende pijler.

Ieder jaar wordt een oproep tot voorstellen gelanceerd. Door een rotatie-mechanisme is elke Pijler om de twee jaar het onderwerp van een oproep tot voorstellen.

Onderzoeksprojecten:

B2/181/P1/LAMACLIMA-BE: LAnd MAnagement for CLImate Mitigation and Adaptation (LAMACLIMA)

B2/181/P1/MAPPY-BE: Multisectoral analysis of climate and land use change impacts on pollinators, plant diversity and crops yields (MAPPY)

B2/191/P1/CLIMB: Hoe beïnvloeden aerosol-wolken-interacties de massabalans van de oppervlakte in Oost-Antarctica? (CLIMB)

B2/191/P1/COFFEEBRIDGE: Kennis overbruggen naar het veld: een evaluatie van het agronomische en sociaal-economische potentieel van genetische bronnen van Robusta-koffie (COFFEEBRIDGE)

B2/191/P1/COPE: Behoudbeheer van polaire ecosystemen: het gebruik van genomische benaderingen om connectiviteit te bestuderen (COPE)

B2/191/P1/DESIGNATE: Decision Support under Uncertainty for Geothermal Applications (DESIGNATE)

B2/191/P1/DESIRED: Differentiatieprocessen traceren met behulp van siderofiele elementen, van meteorieten tot gigantische ertsafzettingen (DESIRED)

B2/191/P1/GEOCAMB: Geothermal Energy Potential in Cambrian rocks focusing on public buildings (GEOCAMB)

B2/191/P1/ISeBAF: Insect Service and Biodiversity in Agroecological Farming (ISeBAF)

B2/191/P1/LASUGEO: Monitoring Land Subsidence caused by Groundwater exploitation through gEOdetic measurements (LASUGEO)

B2/191/P1/LEGO-BEL-AQ: Low-Earth and Geostationary Observations of Belgian Air Quality (LEGO-BEL-AQ)

B2/191/P1/LIBS-SCReeN: Screening van kritieke grondstoffen met behulp van nieuwe LIBS-technieken – van exploratie tot (post)waardering (LIBS-SReeN)

B2/191/P1/MICROBE: Mars en de isotopenverhouding van water: budget en evolutie (MICROBE)

B2/191/P1/MicroResist: De rol van het slakken microbioom in hun resistentie tegen parasitaire infecties (MicroResist)

B2/191/P1/PREDICT: Fase overgangen van zouten bij veranderende klimaatomstandigheden (PREDICT)

B2/191/P1/SeVoCo: Semi-vluchtige stoffen in een komeet (SeVoCo)

B2/191/P1/STEM: De structuur en evolutie van de kern van Mercurius (STEM)

B2/191/P1/SWiM: Modellering van de zonnewind met EUHFORIA voor nieuwe ruimtemissies in de heliosfeer (SWIM)

B2/191/P2/AFRISURGE: ‘Transformative Heritage’: politiek, vredes-opbouw, en digitale restitutie van cultureel erfgoed in het huidige Noordoost-Congo (AFRISURGE)

B2/191/P2/ARTPRESSE: Intermedial study of Belgian art as a network structured as seen through the lens of the mass media magazines in the interbellum years (ARTPRESSE)

B2/191/P2/BCCM-GEN-ERA: BCCM collecties in het genomische tijdperk (BCCM-GEN-ERA)

B2/191/P2/BePAPER: Belgian Art on Paper in a European Perspective. 1918-1950 (BePaper)

B2/191/P2/BESOCIAL: Towards a sustainable social media archiving strategy for Belgium (BESOCIAL)

B2/191/P2/CT-CEPH: Een nieuwe kijk op Devoon, Vroeg Carboon en Laat Krijt tot Paleogene nautilide koppotigen van België: belangrijke stappen in de nautilus evolutie onthuld door micro-CT en nano-CT scanning van type collecties van het KBIN en KMMA

B2/191/P2/DATA-KBR-BE: Facilitating Data Level Access to KBR Collections for Open Science (DATA-KBR-BE)

B2/191/P2/DEEPSUN: Interconnectie en valorisatie van zonnedatasets over lange tijdspannen, via deep learning (DeepSun)

B2/191/P2/DIGICOLJUST: Koloniaal geweld, subaltern agency en gedeeld archival erfgoed : een digitaal platform voor koloniale gerechtelijke bronnen (DIGICOLJUST)

B2/191/P2/HOME: Human Remains Origin(s) Multidisciplinary Evaluation (HOME)

B2/191/P2/ICHIE: Interconnectivity of large Carnivores, Humans and Ice Age Environments (ICHIE)

B2/191/P2/LORD: Heerlijkheden en Staatsvorming in het Graafschap Vlaanderen, 15e-18e eeuw (LORD)

B2/191/P2/NaPol-Intel: Nationalisering van de politionele informatie in België (1918-1961): Democratiseringsprocessen en bureaucratisch kennisbeheer (NaPol-Intel)

B2/191/P2/POSTWAREX: De ultieme straf: het militair gerecht en de uitvoering van de doodstraf voor collaborateurs na de Tweede Wereldoorlog in België (1944-1950) (POSTWAREX)

B2/191/P2/RETROPOLLEN: Reconstructing four decades of spatio temporal airborne pollen levels for Belgium to assess the health impact (RETROPOLLEN)

B2/191/P2/SURA: Unlocking the Photographic Archives of the Pioneering Years of Egyptology at the Royal Museums of Art and History in Brussels (SURA)

B2/191/P2/TOCOWO: Ter ondersteuning van het internationaal tentoonstellen van etnografische collecties:identificatie van Congolese houten objecten met behulp van micro-CT en sub-micro-CT (TOCOWO)

B2/191/P3/B@SEBALL: Biodiversity at School Environments Benefits for ALL (B@SEBALL)

B2/191/P3/BABEL: Basic income in Belgium: stress-testing basic income in the digital era (BABEL)

B2/191/P3/BBOX: OCMW/CPAS & nieuwe migranten/vluchtelingen: het openen van de ’black box’ van het beleid in de praktijk (BBOX)

B2/191/P3/BE-PARADIS: The Paradox of Belgian Inequality Studies: Belgium Less unequal than others? (BE-PARADIS)

B2/191/P3/DIGI4FED: Digital Revolution in Belgian Federal Government: An Open Governance Ecosystem for Big Data, Artificial Intelligence, and Blockchain (DIGI4FED)

B2/191/P3/ELLIS: Monitoren en verkleinen van ongelijkheden in milieugerelateerde ziektelast (ELLIS)

B2/191/P3/Re-InVEST-be: Investeren in basisrechten, capabiliteiten en armoedebeleid in België (Re-InVEST.be)

B2/191/P3/REMEDI: Onderzoek naar de percepties en het doorverwijsgedrag van Belgische huisartsen bij patiënten met depressieve klachten en diverse migratieachtergronden (REMEDI)

B2/191/P3/SEAD: Duurzame tewerkstelling in het tijdperk van de digitalisering: uitdagingen, belemmeringen en opportuniteiten (SEAD)

B2/191/P3/TRAHOME: Trajecten van dak- en thuislozen en non-take-up van sociale rechten vanuit een dynamische benadering (TRAHOME)

B2/202/P1/BELSHAKE: Database en modellering van grondbewegingen door aardbevingen in België (BELSHAKE)

B2/202/P1/BG-PART: BioGeochemical PARTicle interactions and feedback loops on the Belgian Continental Shelf (BG-PART)

B2/202/P1/CRIM-BIODIV: Crimineel gedrag tegen biodiversiteit (CRIM-BIODIV)

B2/202/P1/CS-MASK: Crowd-Sourced data for atmospheric Modelling At Sub-Kilometric scale (ICS-MASK)

B2/202/P1/DELPHI: Deep Learning voorspelling en achteraf van de initiatie van zonnevlammen (DELPHI)

B2/202/P1/EQUATOR: Emission QUantification of Atmospheric tracers in the Tropics using ObseRvations from satellites (EQUATOR)

B2/202/P1/KEAFish: De biodiversiteit, biogeografie en evolutionaire geschiedenis van de noordelijke bekkens van de Grote Afrikaanse Meren: de enigmatische visfauna's van de Kivu-, Edward- en Albertmeersystemen gereviseerd (KEAFish)

B2/202/P1/Paradi2s: PARAsitic DIversity, vectors, host and transfers in Early Cretaceous DInosaur aSsociated vertebrates (PARADI2S)

B2/202/P1/VERTIGO: Deciphering early stages of VERTebrate evolution: insights from long IGnored Belgian Devonian fossil Organisms (VERTIGO)

B2/202/P2/AHEAD: Op weg naar de ontwikkeling van een nationaal platform voor gezondheidsgegevens (AHEAD)

B2/202/P2/BELTRANS: Intra-Belgische literaire vertalingen sinds 1970 (BELTRANS)

B2/202/P2/CAHN: Congo-Arab Heritage in Historical Narratives (CAHN)

B2/202/P2/CAPTex: Naar een betere waardering van Centraal-Afrikaanse Textiele Meesterwerken: het begrijpen van het handwerk en het behoud van de textielcollectie (CAPTex)

B2/202/P2/Climate2Preserv: Sustainable Climate Management Strategy to Preserve Federal Collections (Climate2Preserv)

B2/202/P2/FAIR-GNSS: Open dataportaal voor gegevens van Europese en Belgische GNSS-referentiestations, gebouwd volgens de FAIR-principes (FAIR-GNSS)

B2/202/P2/FRIABLE: Valorisation and Preservation of friable medium on paper. Case Study on the collection of the Royal Museums of Fine Arts of Belgium (FRIABLE)

B2/202/P2/Iguanodon2: De Bernissart Iguanodon 'Belle-Epoque' collectie in de 21e eeuw brengen (Iguanodon 2.0)

B2/202/P2/IIHA: It Is Happening Again: Digital criminal justice archives as building blocks for the study of recidivism (IIHA)

B2/202/P2/InsectMOoD: Insect Museum Open -omic Database (InsectMOoD)

B2/202/P2/OART: Open Access Radio Telescope (OART)

B2/202/P2/ODANext: Oceanographic Data Acquisition : the next age (ODANext)

B2/202/P2/PALc: Pre-screening van antropogene kalkcarbonaten voor 14C-datering (PALc)

B2/202/P2/PARDONS: Topografieën van genadeverhalen : Contextualisering van vroegmoderne remissiebrieven in de Zuidelijke Nederlanden, 15de-17de eeuw (PARDONS)

B2/202/P2/PROMATECH: Production, Materials and Techniques of Copper Alloy Alms Basins in Northern Europe (15th - 17th centuries) (PROMATECH)

B2/202/P2/SEISMOSTORM: Making Analog Seismograms FAIR to Enable Research (SEISMOSTORM)

B2/202/P2/SmartwoodID: Smart classification of Congolese timbers (SmartwoodID)

B2/202/P2/WOMENEXILE: Gendering Political Exile: Women’s political migrations to Belgium (1918-1958) (WOMENEXILE)

B2/202/P3/antidote2: Cyberviolence: defining borders on permissibility and accountability (@ntidote 2.0)

B2/202/P3/BESWEP: Het Belgische systeem van tijdelijke werkloosheid: economische en psychologische impact (BESWEP)

B2/202/P3/EPIBEL: Epidemieën en Ongelijkheid in België van de Pest tot COVID-19. Wat leert geschiedenis over ongelijke kwetsbaarheid en veerkracht tijdens en na pandemieën? (EPIBEL)

B2/202/P3/FUTURES4FOOD: Maatschappelijke actoren van voedselsystemen verbinden met toekomstbeelden door het ontwerpen van effectieve transitiewegen (FUTURES4FOOD)

B2/202/P3/HELICON: Ontrafelen van de langetermijn- en indirecte gezondheidseffecten van de COVID-19-crisis in België (HELICON)

B2/202/P3/IPV-DACOVID: Intimate Partner Violence During and After Covid (IPV-DACOVID)

B2/202/P3/LAMARTRA: Bridging decarbonization and labour market in sustainability transitions (LAMARTRA)

B2/202/P3/REFUFAM: From policy gaps to policy innovations. Strengthening the well-being and integration pathways of refugee families (REFUFAM)

B2/202/P3/REGUIDE: Een holistische, herstelgerichte en gender-specifieke benadering om terugkeerders naar hun thuisland te begeleiden (REGUIDE)

B2/20E/P1/ANDROMEDA: Analytische technieken voor de kwantificatie van micro- en nanopartikels en hun degradatie in het mariene milieu (ANDROMEDA)

B2/20E/P1/CE2COAST: Downscaling Climate and Ocean Change to Services: Thresholds and Opportunities (CE2COAST)

B2/20E/P1/EPICC: Milieubeleidsinstrumenten voor de gehele goederenketen (EPICC): Vergelijking van multi-level governance voor biodiversiteitsbescherming en klimaatactie in Brazilië, Colombia en Indonesië (EPPIC)

B2/20E/P1/MEDLEY: Mixed Layer Heterogeneity (MEDLEY)

B2/20E/P1/MixForChanges: Gemengde bosaanplanten voor mitigatie van en adaptatie aan klimaatverandering (MixForChanges)

B2/20E/P1/PRINCESS: Peatland Rewetting In Nitrogen-Contaminated Environments: Synergies and trade-offs between biodiversity, climate, water quality and Society (PRINCESS)

B2/20E/P1/RESPONSE: Naar een risicobeoordeling van microplasticverontreiniging in mariene ecosystemen (RESPONSE)

B2/20E/P1/ROADMAP: De rol van oceaandynamica en interacties tussen oceanen en atmosfeer in het aansturen van klimaatvariaties en toekomstige projecties van extreme gebeurtenissen met een relevante impact (ROADMAP)

B2/20E/P3/2O2CM: Overcoming Obstacles and Disincentives to Climate Change Mitigation (202CM)

B2/20E/P3/SOLARIS: SOLidarity in climate change Adaptation policies : Towards more socio-spatial justice in the face of multiple RISks (SOLARIS)

B2/212/P1/HabitAnt: Bewoonbaarheid in Antarctische meren in verleden en toekomst: successie, kolonisatie, uitsterven en overleven in glaciale refugia (HabiTant)

B2/212/P1/NITROPOL-BE: Impact van stikstofdepositie in de natuurlijke omgeving op pollenallergie en luchtweginfecties in België (NITROPOL-BE)

B2/212/P1/OUTFLOW: Quantifying the cOntribUTion of Fouling fauna to the Local carbon budget of an Offshore (OUTFLOW)

B2/212/P1/PORTAL: PhOtotrofie on Rocky habiTAble pLaneten (PORTAL)

B2/212/P1/REGE: Regeneratie van bos bij milieu- en klimaatveranderingen (REGE+)

B2/212/P1/TANGO: Kantelpunten in de leefbaarheid van Antarctische kustecosystemen onder toekomstige scenario’s van klimaatverandering (TANGO)

B2/212/P2/BeAM: Belgisch abstract modernisme in de kijker: technisch kunsthistorisch onderzoek met focus op synthetische organische pigmenten voor betere datering en conservering (BeAM)

B2/212/P2/CLIMPACTH: Climate Impact on Built Heritage (CLIMPATCH)

B2/212/P2/CONGOLINES: Inscribing Lines, Weaving Threads. Congolese Colonial Drawings and Paintings as Images and Objects (CONGOLINES)

B2/212/P2/CUNE-IIIF-ORM: Towards an Internationally Interoperable Corpus of Cuneiform Tablets (CUNE-IIIF-ORM)

B2/212/P2/OUTLAW: Outsiders en justitie. Strafrechtelijke trajecten in het negentiende-eeuwse België (OUTLAW)

B2/21E/P1/EPICC-Topup: Milieubeleidsinstrumenten voor de gehele goederenketen (EPICC): Vergelijking van multi-level governance voor biodiversiteitsbescherming en klimaatactie in Brazilië, Colombia en Indonesië (EPPIC-Topup)

B2/21E/P1/PARRTAE: Onderzoeken van antibioticaresiduen en resistentietransfer in aquatische milieus (PARRTAE)

B2/21E/P3/CIVEX: Exclusion from civic engagement of a diverse older population: Features, experiences, and policy implications (CIVEX)

B2/223/P1/CLOSE-UP: Campfires, Loops, and Oscillations in the Solar EUV atmosphere at Unprecedented Precision (CLOSE-UP)

B2/223/P1/E-TREND: Extensible Tools for Renewable ENergy Decision making (E-TREND)

B2/223/P1/INT-ORB: Een zelfconsistente studie van de interne evolutie van ijsmanen gekoppeld aan de evolutie van baanbeweging en van dissipatie in de centrale planeet (INT-ORB)

B2/223/P1/MODEVECO: Studie van de vector competentie en andere aspecten van de vector capaciteit van Belgische mugen voor zoönotische flavivirussen, met focus op West Nile virus en Japanese encephalitis virus (MODEVECO)

B2/223/P1/MOMENTUM: MesOscale Modelling for ExoMars TGO/NOMAD To Understand gravity waves in the Martian atmosphere (MOMENTUM)

B2/223/P1/PLATINUM: PLAnetary plasma Turbulence and Intermittency -coupling with interplanetary transients from data analysis and NUmerical Modelling (PLATINUM)

B2/223/P1/TAPIOWCA: Long-Term Assessment, Proxies and Indicators of Ozone and Water vapour changes affecting Climate and Air quality (TAPIOWCA)

B2/223/P1/UNTANGLE: Understanding the role of transposons as novel forces in genomic landscapes (UNTANGLE)

B2/223/P3/BeCoDigital: Digitale co-creatie van overheidsdiensten met burgers: Inzicht in randvoorwaarden, technologieën en resultaten(BeCoDigital)

B2/223/P3/BE-FAST: Data Infrastructure and Indicators for Fast Monitoring of Social and Labour Market (BE-FAST)

B2/223/P3/BEPIDS: Belgian Economic Potential in the Industry of Defence and Security (BEPIDS)

B2/223/P3/Bevitalise: Revitalising the Belgian Circular Consumer: No Time to Waste Food, Nor Electronics (BEvitalise)

B2/223/P3/CAMBIUM: CirculAr Material flows in BelgIUM (CAMBIUM)

B2/223/P3/DIGIPOL: Digitalizing the police: internal and external challenges for the police organization in an inclusive society (DIGIPOL)

B2/223/P3/E4BEL: Billijkheid, milieu, energie, economie: een onderzoek naar de billijkheid, efficiëntie en aanvaardbaarheid van koolstoftarifering in België (E4BEL)

B2/223/P3/FedDiverse: Ethnic diversity in federal public services (FedDiverse)

B2/223/P3/RE-Born: REturn to work after Burn-Out (RE-Born)

B2/223/P3/SUSFOODBEL: Transitie naar gezonde voedingspatronen via duurzame voedselsystemen in België: De verschillende duurzaamheidseffecten van prioritaire beleidsacties (SUSFOODBEL)

B2/22E/P1/DarCo: The vertical dimension of conservation: A cost-effective plan to incorporate subterranean ecosystems in post-2020 biodiversity and climate change agendas (DarCo)

B2/22E/P1/InterRest: Interactive effects of local and landscape scale restoration of semi-natural grasslands and agricultural fields on species interactions and ecosystem functions in different social-ecological systems (InterRest)

B2/233/P1/FOURCAST: FOrest cold and URban heat island effects on Climate Adaptation of biodiversity (FOURCAST)

B2/233/P2/BELCOHORT: Bestaande gezondheidsgegevens samenbrengen voor de opbouw van een Belgisch bevolkingscohort om de interactie tussen gezondheid, milieu en maatschappij te bestuderen (BELCOHORT+)

B2/233/P2/Be-MUSIC: A Plurivocal Acces to Belgian Musical Heritage (Be-MUSIC)

B2/233/P2/COLLINT: Internment of suspects of collaboration in Belgium (1944-1946) (COLLINT)

B2/233/P2/DASA: Digital Animal Sound Archive project (DASA)

B2/233/P2/Mero-Jewel: Productie, materialen en uitwisseling van Merovingische juwelen (5de 8ste eeuw) (Mero-Jewel)

B2/233/P2/MUTER: Museum epigenomics as a Toolbox in Evolutionary Research (MUTER)

B2/233/P2/ORG-ID: Identificatie en 14C-datering van Organische Materialen in Archeologische Keramiek (ORG-ID)

B2/233/P2/PROMA: Provenance Research for Museum Audiences (PROMA)

B2/233/P2/ProvEnhance: Enhancing the provenance data of the collections of the Royal Museums of Fine Arts of Belgium (RMFAB) since 1933. Scientific study, digital valorization and narrative in context (ProvEnhance)

B2/233/P2/ReSoXy: Resounding the Musical Heritage of the Xylophone Collection from RMCA (ReSoXy)

B2/233/P2/VAMOS: Venus Atmosphere exploration through machine learning and open science in preparation to EnVision (VAMOS)

B2/233/P3/CHANGE: Changing work, changing incomes: designing a responsive social protection system for all (CHANGE)

B2/233/P3/HAIOPOLICY: Analyse van de heterogene gevolgen van de COVID-19 crisis voor huishoudens en bedrijven, en resulterende beleidslessen (HAIOPOLICY)

B2/233/P3/SUSHY: Samen naar duurzaam hybride werk: een studie naar de impact van hybride werken op welzijn, productiviteit en het milieu (SUSHY)

Documentatie:

Digital (R)evolution in Belgian Federal Government: An Open Governance Ecosystem for Big Data, Artificial Intelligence, and Blockchain (DIGI4FED) : State of the art Crompvoets, Joep  Brussels : Belgian Science Policy, 2020 (SP2909)
[Om te downloaden

GPs' recommendations to patients with mental health problems and diverse migration backgrounds (REMEDI) : State of the art Bracke, Piet - Lorant, Vincent - Ceuterick, Melissa ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2020 (SP2908)
[Om te downloaden

From policy gaps to policy innovations: strengthening the well-being and integration pathways of refugee families (REFUFAM) : state of art Vandevoordt, Robin - Desmet, Ellen - Beeckmans, Luce ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2021 (SP3002)
[Om te downloaden

Digital (R)evolution in Belgian Federal Government: An Open Governance Ecosystem for Big Data, Artificial Intelligence, and Blockchain (DIGI4FED) : final report Tan, Evrim - Kleizen, Bjorn - Simonofski, Anthony ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2022 (SP3161)
[Om te downloaden

Digital (R)evolution in Belgian Federal Government: An Open Governance Ecosystem for Big Data, Artificial Intelligence, and Blockchain (DIGI4FED) :summary Tan, Evrim - Kleizen, Bjorn - Simonofski, Anthony ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2022 (SP3162)
[Om te downloaden

Digital (R)evolution in Belgian Federal Government: An Open Governance Ecosystem for Big Data, Artificial Intelligence, and Blockchain (DIGI4FED) : samenvatting Tan, Evrim - Kleizen, Bjorn - Simonofski, Anthony ... et al.  Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2022 (SP3163)
[Om te downloaden

Digital (R)evolution in Belgian Federal Government: An Open Governance Ecosystem for Big Data, Artificial Intelligence, and Blockchain (DIGI4FED) : résumé Tan, Evrim - Kleizen, Bjorn - Simonofski, Anthony ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2022 (SP3164)
[Om te downloaden

The STructure and Evolution of Mercury’s core (STEM) : final report Van Hoolst, Tim - Knibbe, Jurriën - Zhao, Yue ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2022 (SP3170)
[Om te downloaden

The STructure and Evolution of Mercury’s core (STEM) : summary Van Hoolst, Tim - Knibbe, Jurriën - Zhao, Yue ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2022 (SP3171)
[Om te downloaden

The STructure and Evolution of Mercury’s core (STEM) : samenvatting Van Hoolst, Tim - Knibbe, Jurriën - Zhao, Yue ... et al.  Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2022 (SP3172)
[Om te downloaden

The STructure and Evolution of Mercury’s core (STEM) : résumé Van Hoolst, Tim - Knibbe, Jurriën - Zhao, Yue ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2022 (SP3173)
[Om te downloaden

Towards a sustainable social media archiving strategy for Belgium (BESOCIAL) : final report Birkholz, Julie - Budulan, D. - Chambers, Sally ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2022 (SP3187)
[Om te downloaden

Towards a sustainable social media archiving strategy for Belgium (BESOCIAL) : summary Birkholz, Julie - Budulan, D. - Chambers, Sally ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2022 (SP3188)
[Om te downloaden

Towards a sustainable social media archiving strategy for Belgium (BESOCIAL) : samenvatting Birkholz, Julie - Budulan, D. - Chambers, Sally ... et al.  Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2022 (SP3189)
[Om te downloaden

Towards a sustainable social media archiving strategy for Belgium (BESOCIAL) : résumé Birkholz, Julie - Budulan, D. - Chambers, Sally ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2022 (SP3190)
[Om te downloaden

Intimate Partner Violence - During and After Covid (IPV-DACOVID) :state of art Coens, Gily - Fallon, Catherien - Glowacz, Fabienne ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2022 (SP3191)
[Om te downloaden

BCCM collections in the genomic era (BCCM GEN-ERA) : final report Becker, Pierre- Cornet, Luc - D'hooge, Elizabet ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2022 (SP3199)
[Om te downloaden

BCCM collections in the genomic era (BCCM GEN-ERA) : summary Becker, Pierre- Cornet, Luc - D'hooge, Elizabet ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2022 (SP3200)
[Om te downloaden

BCCM collections in the genomic era (BCCM GEN-ERA) : samenvatting Becker, Pierre- Cornet, Luc - D'hooge, Elizabet ... et al.  Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2022 (SP3201)
[Om te downloaden

BCCM collections in the genomic era (BCCM GEN-ERA) : résumé Becker, Pierre- Cornet, Luc - D'hooge, Elizabet ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2022 (SP3202)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Colonial Violence, Subaltern Agency and Shared Archival Heritage: A Digital Platform of Colonial Judiciary Sources (DIGICOLJUST) : final report De Ganck, Tommy - Henriet, Benoît - Lauro, Amandine ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2022 (SP3203)
[Om te downloaden

Colonial Violence, Subaltern Agency and Shared Archival Heritage: A Digital Platform of Colonial Judiciary Sources (DIGICOLJUST) : summary De Ganck, Tommy - Henriet, Benoît - Lauro, Amandine ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2022 (SP3204)
[Om te downloaden

Colonial Violence, Subaltern Agency and Shared Archival Heritage: A Digital Platform of Colonial Judiciary Sources (DIGICOLJUST) : samenvatting De Ganck, Tommy - Henriet, Benoît - Lauro, Amandine... et al.  Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2022 (SP3205)
[Om te downloaden

Colonial Violence, Subaltern Agency and Shared Archival Heritage: A Digital Platform of Colonial Judiciary Sources (DIGICOLJUST) : résumé De Ganck, Tommy - Henriet, Benoît - Lauro, Amandine ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2022 (SP3206)
[Om te downloaden

Equity, Environment, Energy, Economy: An investigation into the equity, efficiency and acceptability of carbon pricing in Belgium (E4BEL) : State of art Barrez, Jeroen - Bachus, Kris  Brussels : Belgian Science policy, 2023 (SP3239)
[Om te downloaden

A Holistic, Restorative and Gendered approach to Guide Returnees to their Home Country (REGUIDE) : State of art Lechkar, Iman - Fadil, Nadia - Detry, Isabelle ... et al  Brussels : Belgian Science policy, 2023 (SP3240)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Analysis techniques for quantifying nano- and microplastic particles and their degradation in the marine environment (ANDROMEDA) : final report Meyers, Nelle - De Witte, Bavo - Everaert, Gert  Brussels : Belgian Science policy, 2023 (SP3241)
[Om te downloaden

Analysis techniques for quantifying nano- and microplastic particles and their degradation in the marine environment (ANDROMEDA) : summary Meyers, Nelle - De Witte, Bavo - Everaert, Gert  Brussels : Belgian Science policy, 2023 (SP3242)
[Om te downloaden

Analysis techniques for quantifying nano- and microplastic particles and their degradation in the marine environment (ANDROMEDA) : samenvatting Meyers, Nelle - De Witte, Bavo - Everaert, Gert  Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2023 (SP3243)
[Om te downloaden

Analysis techniques for quantifying nano- and microplastic particles and their degradation in the marine environment (ANDROMEDA) : résumé Meyers, Nelle - De Witte, Bavo - Everaert, Gert  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2023 (SP3244)
[Om te downloaden

In support of the international travel of ethnographic collections: Identification of wood on Congolese objects using micro and sub micron Tomography TOCOWO (TOmography of COngolese Wooden Objects : final report Genbrugge, Siska - Van den Bulcke, Jan - Beeckman, Hans ... et al  Brussels : Belgian Science policy, 2023 (SP3245)
[Om te downloaden

In support of the international travel of ethnographic collections: Identification of wood on Congolese objects using micro and sub micron Tomography TOCOWO (TOmography of COngolese Wooden Objects : summary Genbrugge, Siska - Van den Bulcke, Jan - Beeckman, Hans ... et al  Brussels : Belgian Science policy, 2023 (SP3246)
[Om te downloaden

In support of the international travel of ethnographic collections: Identification of wood on Congolese objects using micro and sub micron Tomography TOCOWO (TOmography of COngolese Wooden Objects : samenvatting Genbrugge, Siska - Van den Bulcke, Jan - Beeckman, Hans ... et al  Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2023 (SP3247)
[Om te downloaden

In support of the international travel of ethnographic collections: Identification of wood on Congolese objects using micro and sub micron Tomography TOCOWO (TOmography of COngolese Wooden Objects : résumé Genbrugge, Siska - Van den Bulcke, Jan - Beeckman, Hans ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2023 (SP3248)
[Om te downloaden

Unlocking the Photographic Archives of the Pioneering Years of Egyptology at the Royal Museums of Art and History in Brussels (SURA) : final report Claes, Wouter - De Meyer, Marleen - Gräzer Ohara, Aude ... et al  Brussels : Belgian Science policy, 2023 (SP3249)
[Om te downloaden

Unlocking the Photographic Archives of the Pioneering Years of Egyptology at the Royal Museums of Art and History in Brussels (SURA) : summary Claes, Wouter - De Meyer, Marleen - Gräzer Ohara, Aude ... et al  Brussels : Belgian Science policy, 2023 (SP3250)
[Om te downloaden

Unlocking the Photographic Archives of the Pioneering Years of Egyptology at the Royal Museums of Art and History in Brussels (SURA) : samenvatting Claes, Wouter - De Meyer, Marleen - Gräzer Ohara, Aude ... et al  Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2023 (SP3251)
[Om te downloaden

Unlocking the Photographic Archives of the Pioneering Years of Egyptology at the Royal Museums of Art and History in Brussels (SURA) : résumé Claes, Wouter - De Meyer, Marleen - Gräzer Ohara, Aude ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2023 (SP3252)
[Om te downloaden

Interconnectivity of large Carnivores, Humans and Ice Age Environments (ICHIE) : final report Germonpré, Mietje - Jimenez, Elodie-Laure - Boudin, Mathieu  Brussels : Belgian Science policy, 2023 (SP3253)
[Om te downloaden

Towards a better appreciation of Central African Textile Masterpieces: understanding the craftwork and Preserving the collection of Textiles (CAPTex) : final report De Paepe, Anoek - Genbrugge, Siska - Stoffelen, Piet  Brussels : Belgian Science policy, 2023 (SP3254)
[Om te downloaden

How do aerosol-CLoud Interactions influence the surface Mass Balance in East Antarctica? (CLIMB) : final report Mangold, Alexander - Delcloo, Andy - van Lipzig, Nicole ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2023 (SP3255)
[Om te downloaden

How do aerosol-CLoud Interactions influence the surface Mass Balance in East Antarctica? (CLIMB) : summary Mangold, Alexander - Delcloo, Andy - van Lipzig, Nicole ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2023 (SP3256)
[Om te downloaden

Comment les interactions nuages-aérosols influencent-elles le bilan de masse en surface dans la partie orientale de l’Antarctique ? (CLIMB) : résumé Mangold, Alexander - Delcloo, Andy - van Lipzig, Nicole ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2023 (SP3257)
[Om te downloaden

Hoe beïnvloeden aerosol-wolken-interacties de massabalans van de oppervlakte in Oost Antarctica ? (CLIMB) : samenvatting Mangold, Alexander - Delcloo, Andy - van Lipzig, Nicole ... et al  Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2023 (SP3258)
[Om te downloaden

Criminal behaviour against biodiversity (CRIM-BIODIV) : final report Scheer, David - Danel, Anouk - Jonet, Florence ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2023 (SP3259)
[Om te downloaden

Criminal behaviour against biodiversity (CRIM-BIODIV) : summary Scheer, David - Danel, Anouk - Jonet, Florence ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2023 (SP3260)
[Om te downloaden

Criminal behaviour against biodiversity (CRIM-BIODIV) : résumé Scheer, David - Danel, Anouk - Jonet, Florence ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2023 (SP3261)
[Om te downloaden

Criminal behaviour against biodiversity (CRIM-BIODIV) : samenvatting Scheer, David - Danel, Anouk - Jonet, Florence ... et al  Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2023 (SP3262)
[Om te downloaden