NL FR EN
www.belgium.be

Wetenschap voor een duurzame ontwikkeling (SSD)

Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid: Igor Struyf, Sophie Verheyden,Bourgeois Emmanuèle, Cox David, Fierens Anne, Jamart Georges, Mathieu Christine, Vancauwenberghe Maaike, Vanderstraeten Martine, Van der Werf Aline, Van Heuckelom Marc
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 20/7/2011
  • Duur van het onderzoek: 1/1/2006 - 31/5/2016
  • Budget: 76,330,000.00 EUR
  • Onderzoeksprojecten: 172

Doelstellingen:

Op 4 maart 2005 keurde de Ministerraad het nieuwe onderzoeksprogramma ‘Wetenschap voor een Duurzame Ontwikkeling’ (2005-2009, Science for a Sustainable Development – SSD) goed. Dit programma bouwt voort op de vorige onderzoeksprogramma’s PODO I en II (eerst en tweede Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling). Bovendien werden de nieuwe thema’s ‘Gezondheid en milieu’ en ‘Normalisatie’ geïntegreerd.

De Ministerraad heeft de toestemming gegeven voor de verlenging van het programma voor de jaren 2010 en 2011 tijdens de vergadering van 9 juli 2010 en 20 juli 2011.

De doelstellingen van het SSD komen veelal overeen met die van PODO II, te weten:

- op verscheidene - voor een duurzame ontwikkeling - strategisch belangrijke domeinen het wetenschappelijke potentieel instandhouden en ontwikkelen, met als doel de wetenschappelijke onzekerheden te verminderen en op de toekomstige behoeften inzake kennis te kunnen anticiperen;
- de overheden van het land de wetenschappelijke steun bieden die nodig is voor de voorbereiding, de uitvoering en de follow-up van een supranationaal, federaal, regionaal of lokaal beleid in en tussen deze domeinen;
- de overheden van het land tevens de wetenschappelijke steun bieden die nodig is voor verticale (tussen verschillende bevoegdheidsniveau’s) en horizontale (tussen verschillende beleidsdomeinen) beleidsintegratie richting een duurzame ontwikkeling;
- het Belgisch onderzoekspotentieel in de betrokken domeinen de mogelijkheid bieden om zich te integreren in de diverse onderzoeksinitiatieven op Europees en internationaal vlak, in het bijzonder binnen de Europese Onderzoeksruimte;
- bijdragen tot de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis en instrumenten (modellen, concepten, indicatoren…) gericht op de analyse van processen, de studie van impacts, de ontwikkeling, opvolging en evaluatie van (bestaande en/of toekomstige) beleidsmaatregelen;
- het interdisciplinaire onderzoek stimuleren om een ondersteuning te kunnen bieden aan besluitvormingsprocessen op basis van een integratie van verschillende dimensies, invalshoeken… van de betreffende problemen;
- de dialoog en de informatie-uitwisseling tussen wetenschappers, beslissingnemers en de andere betrokken actoren op alle niveaus van het land en in het kader van de Europese en internationale context te bevorderen.

Beschrijving:

De prioritaire onderzoeksdomeinen van het Programma SSD sluiten aan bij de nationale en internationale context zoals hierboven beschreven. Het geheel van de prioritaire onderzoeksdomeinen werd gekozen omwille van de noodzaak om de complexe, globale, onderling gerelateerde problemen te behandelen die aan de basis liggen van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling. Die keuze beantwoordt aan de strategische behoeften, op verschillende bevoegdheidsniveaus, van beleidsondersteunend onderzoek en aan de uitdaging om een nationale wetenschappelijke expertise in stand te houden en te ontwikkelen in complexe en strategisch belangrijke domeinen.

De prioritaire onderzoeksdomeinen zijn de volgende:

- Energie - EN
- Transport en mobiliteit - TM
- Agro-voeding - AF
- Gezondheid en milieu - HE
- Klimaat (waaronder Antarctica) - CA - CP - CS
- Biodiversiteit (waaronder Antarctica en de Noordzee) - BD - BN
- Atmosfeer en terrestrische (waaronder zoetwater) en mariene ecosystemen (waaronder Antarctica en de Noordzee) - AT - NS
- Transversaal onderzoek: om het concept van de duurzame ontwikkeling beter te vertalen/operationaliseren, in en tussen de prioritaire domeinen, is transversaal en generiek onderzoek noodzakelijk - TA

Het doel van de onderzoeksacties is zowel de ondersteuning van de specifieke besluitvorming voor sectorgebonden problemen, als de besluitvorming die betrekking heeft op transsectorale problemen. Het onderzoek moet rekening houden met de interacties tussen de prioritaire onderzoeksdomeinen om te kunnen inspelen op gemeenschappelijke en complexe problemen

Binnen de prioritaire onderzoeksthema’s biedt het Programma ruimte voor het aspect normalisatie.


Contacten:

Emmanuèle Bourgeois: Gezondheid en milieu
David Cox: Mariene ecosystemen
Anne Fierens: Energie, Coördinatie SSD
Sophie Verheyden: Zoetwaterecosystemen
Georges Jamart: Klimaat, Mobiliteit, Transport
Christine Mathieu: Agro-voeding
Maaike Vancauwenberghe: Antarctica
Martine Vanderstraeten: Klimaat, Atmosfeer
Aline van der Werf: Biodiversiteit, Terrestrische ecosystemen
Marc Van Heuckelom: Agro-voeding, Transversaal onderzoek
Igor Struyf: Energie

Onderzoeksprojecten:

SD/AF/01A: Transmissiewegen van Norovirussen, opduikende humane pathogenen aanwezig in de voedselketen (NORISK)

SD/AF/01B: Transmissiewegen van Norovirussen, opduikende humane pathogenen aanwezig in de voedselketen (NORISK) (FASE II)

SD/AF/02A: Impact van troposferisch ozon op de voedsel- en voederkwaliteit van Brassicaceae (OFFQ)

SD/AF/02B: Impact van troposferisch ozon op de voedsel- en voederkwaliteit van Brassicaceae (OFFQ) (FASE II)

SD/AF/03A: Ontwikkeling van een geïntegreerde strategie voor de aanpak van de allergenenproblematiek in de Belgische voedsel- en cateringindustrie (ALLERRISK)

SD/AF/03B: Ontwikkeling van een geïntegreerde strategie voor de aanpak van de allergenenproblematiek in de Belgische voedsel- en cateringindustrie (ALLERRISK) (FASE II)

SD/AF/04A: Voedingsinteracties: gezondheidseffecten, consumentenperceptie en impact op de agroalimentaire industrie (FOODINTER)

SD/AF/04B: Voedingsinteracties: gezondheidseffecten, consumentenperceptie en impact op de agroalimentaire industrie (FOODINTER) (FASE II)

SD/AF/05A: Multifunctionaliteit en lokale identiteit als paradigma’s voor een duurzame en competitieve landbouw (MUSICAL)

SD/AF/05B: Multifunctionaliteit en lokale identiteit als paradigma’s voor een duurzame en competitieve landbouw (MUSICAL) (FASE II)

SD/AF/06A: Validatie van detectiemethoden voor nieuw opduikende ziekteverwekkende Escherichia coli (STECTRACK)

SD/AR/01A: Geïntegreerde monitoring van het Congo bekken voor koolstof mitigatie en biodiversiteit in bosbestanden (COBIMFO)

SD/AR/02A: East African Great Lake Ecosystem Sensitivity to changes (EAGLES)

SD/AR/03A: Duurzaamheid van de tropische bosbiodiversiteit en de diensten onder druk van klimaatsverandering en menselijke activiteiten (BIOSERF)

SD/AR/04A: Cholera epidemieën aan het Tanganyika meer: uitgelokt door klimaatverandering? (CHOLTIC)

SD/AR/05A: Congo Bekken: van carbon tot vissen (COBAFISH)

SD/AT/01A: Gevorderde exploitatie van Grondwaarnemingen voor toepassing in Atmosferische Chemie-en Klimaatstudies (AGACC)

SD/AT/01B: Gevorderde exploitatie van Grondwaarnemingen voor toepassing in Atmosferische Chemie-en Klimaatstudies (AGACC) (FASE II)

SD/AT/02A: Vormingsmechanismen, merkerverbindingen en brontoewijzing voor BIOgene atmosferische aëroSOLen (BIOSOL)

SD/AT/02B: Vormingsmechanismen, merkerverbindingen en brontoewijzing voor BIOgene atmosferische aëroSOLen (BIOSOL) (FASE II)

SD/AT/03A: Impact van Biogene emissies op Organische aerosolen en Oxidantia in deTroposfeer (IBOOT)

SD/AT/03B: Impact van Biogene emissies op Organische aerosolen en Oxidantia in deTroposfeer (IBOOT) (FASE II)

SD/BA/01A: Antarctische microbiële biodiversiteit: het belang van geografische en ecologische factoren (AMBIO)

SD/BA/01B: Antarctische microbiële biodiversiteit: het belang van geografische en ecologische factoren (AMBIO) (FASE II)

SD/BA/02A: Biodiversiteit van drie groepen representatief voor het Antarctische Zoobenthos - Respons op Verandering (BIANZO II)

SD/BA/02B: Biodiversiteit van drie groepen representatief voor het Antarctische Zoobenthos - Respons op Verandering (BIANZO II)

SD/BA/03A: Klimaatverandering en Antarctische microbiële biodiversiteit (CCAMBIO)

SD/BA/856: Bouwen van een specifieke informatiefaciliteit voor Antarctische Biodiversiteit

SD/BD/01A: Impact van sterk invasieve exotische planten op de biodiversiteit: mechanismen, amplificerende factoren, en risico-analyse (ALIEN IMPACT)

SD/BD/01B: Impact van sterk invasieve exotische planten op de biodiversiteit: mechanismen, amplificerende factoren, en risico-analyse (ALIEN IMPACT) (FASE II)

SD/BD/02A: Naar een duurzaam beheer van poelen op landschapsschaal (PONDSCAPE)

SD/BD/02B: Naar een duurzaam beheer van poelen op landschapsschaal (PONDSCAPE) (FASE II)

SD/BD/03A: Lange-termijn dynamiek van Afrikaanse ecosystemen onder invloed van klimaatverandering en historische antropogene impact (CLANIMAE)

SD/BD/03B: Lange-termijn dynamiek van Afrikaanse ecosystemen onder invloed van klimaatverandering en historische antropogene impact (CLANIMAE) (FASE II)

SD/BD/04A: Muggen, overdragers van ziekten: spatiale biodiversiteit, factoren die verandering sturen en risico (MODIRISK)

SD/BD/04B: Muggen, overdragers van ziekten: spatiale biodiversiteit, factoren die verandering sturen en risico (MODIRISK) (FASE II)

SD/BD/05A: Impact van mycorrhizae op de biodiversiteit en de koolstofbalans van graslandecosystemen onder gewijzigde klimaatscondities (MYCARBIO)

SD/BD/06A: Hoe zorgen dat Natura 2000 goed functioneert? Socio-economisch, juridisch en ecologisch management (SELNAT)

SD/BN/01A: Interacties tussen het benthische en pelagische ecosyteem in ondiepe kustzones en de effecten op de avifauna (WESTBANKS)

SD/BN/01B: Interacties tussen het benthische en pelagische ecosyteem in ondiepe kustzones en de effecten op de avifauna (WESTBANKS) (FASE II)

SD/CA/01A: Holocene klimaatvariabiliteit en ecosysteemveranderingen in de kustzone van Oost en Maritiem Antarctica (HOLANT)

SD/CA/01B: Holocene klimaatvariabiliteit en ecosysteemveranderingen in de kustzone van Oost en Maritiem Antarctica (HOLANT) (FASE II)

SD/CA/02A: Antarctische Subglaciale Processen en Interacties: de rol van transitiezones in ijskapstabiliteit (ASPI)

SD/CA/02B: Antarctische Subglaciale Processen en Interacties: de rol van transitiezones in ijskapstabiliteit (ASPI) (FASE II)

SD/CA/03A: Geïntegreerde studie van de Zuidelijke Oceaan biogeochemie en klimaatinteracties in het Anthropoceen (BELCANTO III)

SD/CA/03B: Geïntegreerde studie van de Zuidelijke Oceaan biogeochemie en klimaatinteracties in het Anthropoceen (BELCANTO III) (FASE II)

SD/CA/04A: Begrip en voorspelling van de variabiliteit van de Antarctische zeeijsbedekking op decenniaschaal (PREDANTAR)

SD/CA/05A: BIoGeochemical cycles in the SOUTHern Ocean: Role within the Earth System (BIGSOUTH)

SD/CA/06A: Vermindering van de onzekerheden met betrekking tot massaveranderingen van de Antarctische ijskap in Dronning Maud Land (IceCoN)

SD/CL/001: FORBIO – Het belang van boomsoortenbiodiversiteit voor het functioneren van bosecosystemen

SD/CL/002: Partikels, Mobiliteit, Fysiek activiteit, Morbiditeit en Netwerk "milieu" (PM2-TEN)

SD/CL/003: Effect van klimaatverandering op rivierhydrologie en ecologie: een gevalsstudie voor interdisciplinair beleidsgericht onderzoek (SUDEM-CLI)

SD/CL/004: Integration of existing approaches toward (bio)surveillance in relation with indoor and outdoor air quality (Air Quality)

SD/CL/005: Belgium Ecossystem Services : a new vision for society-nature interaction (BEES)

SD/CL/006: Establishment of an hoc forum for the comparison of the TIMES-MARKAL an LEAP model as a support for Belgian Long-term energy policy (FORUM)

SD/CL/007: Accessibility to places and transport : social, economic and environmental interactions (INTERACT)

SD/CL/008: Cluster of the transport related projects PROMOCO, LIMOBEL, BIOSES, and CLEVER (PROLIBIC)

SD/CL/009: Risk of emergence of viral diseases driven by ecoclimatic changes and socio-economical situations (VIRORISK)

SD/CL/010: Development of Belgian REDD Information Systems - Be-REDD-I (Be-REDD-I)

SD/CP/01A: Luchtvaart en het Belgische klimaatbeleid: analyse van de integratiemogelijkheden en van hun gevolgen (ABC Impacts)

SD/CP/01B: Luchtvaart en het Belgische klimaatbeleid: analyse van de integratiemogelijkheden en van hun gevolgen (ABC Impacts) (FASE II)

SD/CP/02A: Naar een geïntegreerd beleidsinstrument voor aanpassingsmaatregelen – case study: overstromingen (ADAPT)

SD/CP/02B: Naar een geïntegreerd beleidsinstrument voor aanpassingsmaatregelen – case study: overstromingen (ADAPT) (FASE II)

SD/CP/03A: Impact van klimaatsverandering op hydrologische extremen langs rivieren en in rioleringen (CCI-HYDR)

SD/CP/03B: Impact van klimaatsverandering op hydrologische extremen langs rivieren en in rioleringen (CCI-HYDR) (FASE II)

SD/CP/04A: Beleidsondersteunend systeem voor het afvangen en opslaan van koolstofdioxide (PSS - CCS)

SD/CP/04B: Beleidsondersteunend systeem voor het afvangen en opslaan van koolstofdioxide (PSS - CCS) (FASE II)

SD/CP/05A: Klimaat, Coalities en Technologie (CLIMNEG III)

SD/CS/01A: Bepaling van onzekerheden in modelprojecties van het klimaat en het zeeniveau op lange termijn (ASTER)

SD/CS/01B: Bepaling van onzekerheden in modelprojecties van het klimaat en het zeeniveau op lange termijn (ASTER) (FASE II)

SD/CS/02A: Mariene biogene carbonaten als archieven van klimaatsverandering: een critische evaluatie (CALMARS II)

SD/CS/02B: Mariene biogene carbonaten als archieven van klimaatsverandering: een critische evaluatie (CALMARS II) (FASE II)

SD/CS/03A: De rol van pelagische calcificatie en export van carbonaatproductie in klimaatverandering (PEACE)

SD/CS/03B: De rol van pelagische calcificatie en export van carbonaatproductie in klimaatverandering (PEACE) (FASE II)

SD/CS/04A: De modellering van de samenstelling van de atmosfeer en het klimaat in België (MACCBET)

SD/CS/05A: Biogene Invloeden op Oxidanten en Secundair Organisch Aerosol: theoretisch, laboratorium- en modelleringsonderzoek (BIOSOA)

SD/CS/06A: Beperken van onzekerheden in lange termijn klimaat- en zeeniveauprojecties op basis van het Laatste Interglaciaal (iCLIPS)

SD/CS/07A: Gevorderde exploitatie van grondwaarnemingen voor toepassing in atmosferische chemie-en klimaatstudies – II (AGACC II)

SD/DA/01A: Belgische Antarctica Meteorieten: Curatie en onderzoek (BELAM)

SD/EN/01A: Landschapscapaciteit en sociale attitudes met betrekking tot windenergieparken in België (LACSAWEP)

SD/EN/02A: Balancing met windenergie in het elektriciteitsnet: een globale technisch-economische en gecoördineerde aanpak (WINDBALANCE)

SD/EN/02B: Balancing met windenergie in het elektriciteitsnet: een globale technisch-economische en gecoördineerde aanpak (WINDBALANCE) (FASE II)

SD/EN/03A: Duurzaam eindgebruik van biobrandstoffen (BIOSES)

SD/EN/03B: Duurzaam eindgebruik van biobrandstoffen (BIOSES) (FASE II)

SD/EN/04A: Ontwikkeling van richtlijnen voor Belgische kwaliteitssystemen voor kleinschalige hernieuwbare energiesystemen (Q-DIRECT)

SD/EN/04B: Ontwikkeling van richtlijnen voor Belgische kwaliteitssystemen voor kleinschalige hernieuwbare energiesystemen (Q-DIRECT)

SD/EN/05A: Beslissingstools ter ondersteuning van de ontwikkeling van bioenergie in de landbouw (TEXBIAG)

SD/EN/05B: Beslissingstools ter ondersteuning van de ontwikkeling van bioenergie in de landbouw (TEXBIAG) (FASE II)

SD/EN/06A: TUMATIM, Treating Uncertainty and risk in energy systems with MARKAL/TIMES

SD/EN/07A: SEPIA, Sustainable Energy Policy Integrated Assessment – A normative contribution to decision support

SD/EN/08A: Huishoudelijk energiegebruik en terugslageffecten (HECORE)

SD/EN/09A: Innovative instruments for Energy Saving Policies:White Certificates and Complementary Currencies (INESPO)

SD/EN/10A: Transition pathways to efficient (electrified) transport for households (TRANS2HOUSE)

SD/HE/01A: Gezondheidseffecten van fijn stof in relatie met fysisch-chemische karakteristieken en meteorologie (PARHEALTH)

SD/HE/01B: Gezondheidseffecten van fijn stof in relatie met fysisch-chemische karakteristieken en meteorologie (PARHEALTH) (FASE II)

SD/HE/02A: Fysico-chemische determinanten van toxiciteit: Rationele benadering voor veiliger nanomaterialen (S²NANO)

SD/HE/02B: Fysico-chemische determinanten van toxiciteit: Rationele benadering voor veiliger nanomaterialen (S²NANO) (FASE II)

SD/HE/03A: Fysieke activiteit en gezondheidsrisico’s van fietsen in verschillende geografische omstandigheden (SHAPES)

SD/HE/03B: Fysieke activiteit en gezondheidsrisico’s van fietsen in verschillende geografische omstandigheden (SHAPES) (FASE II)

SD/HE/04A: Ontwikkeling van een nieuw detectiesysteem met sensor, regenereerbaar en goedkoop, met microbiologische bestanddelen (MIC-ATR)

SD/HE/04B: Ontwikkeling van een nieuw detectiesysteem met sensor, regenereerbaar en goedkoop, met microbiologische bestanddelen (MIC-ATR) (FASE II)

SD/HE/05A: Binnenhuis risico factoren voor respiratoire aandoeningen bij kinderen: ontwikkeling en toepassing van niet-invasieve biomarkers (ANIMO)

SD/HE/05B: Binnenhuis risico factoren voor respiratoire aandoeningen bij kinderen: ontwikkeling en toepassing van niet-invasieve biomarkers (ANIMO) (FASE II)

SD/NS/01A: Evaluatie van de impact van globale klimaatsveranderingen en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten (CLIMAR)

SD/NS/01B: Evaluatie van de impact van globale klimaatsveranderingen en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten (CLIMAR) (FASE II)

SD/NS/02A: Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in belgische kustwateren (INRAM)

SD/NS/02B: Geïntegreerde risicoanalyse en monitoring van micropolluenten in belgische kustwateren (INRAM) (FASE II)

SD/NS/03A: Gecombineerde effecten van hydroklimaatsveranderingen en menselijke activiteiten op het kustecosysteem (AMORE III)

SD/NS/03B: Gecombineerde effecten van hydroklimaatsveranderingen en menselijke activiteiten op het kustecosysteem (AMORE III) (FASE II)

SD/NS/04A: Microbiële diversiteit en metaalfluxen in gecontamineerde Noordzeesedimenten (MICROMET)

SD/NS/04B: Microbiële diversiteit en metaalfluxen in gecontamineerde Noordzeesedimenten (MICROMET) (FASE II)

SD/NS/05A: Landgebruik en het transport van silicium doorheen het Scheldebekken (LUSI)

SD/NS/05B: Landgebruik en het transport van silicium doorheen het Scheldebekken (LUSI)

SD/NS/06A: Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden (QUEST4D)

SD/NS/06B: Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden (QUEST4D) (FASE II)

SD/NS/07A: Atmosferische depositie van scheepsemissies in de Belgische maritieme wateren (SHIIPFLUX)

SD/NS/08A: Geïntegreerde evaluatie van de impact van warrelnet- en boomkorvisserij (WAKO II)

SD/NS/09A: Gevoeligheid van het ecosysteem ten aanzien van invasieve soorten (EnSIS)

SD/NS/10A: Ontwikkeling van een geïntegreerde software voor de voorspelling van de impacts van olievervuiling (OSERIT)

SD/NS/11A: Het gebruik van locale ecologische kennis als bijdrage tot een ecosysteembenadering in een duurzaam visserijbeheer (LECOFISH)

SD/NS/12A: Evaluatie van Marien afval in het zone van het Belgisch Continentaal Plat: voorkomen en effecten (AS-MADE)

SD/NS/13A: Evaluatie van de Belgische oceaanenergie (BOREAS)

SD/NS/14A: Revitalisatie van de metingen die werden verzameld in de eerste jaren van de moderne oceanografie in België (PMZ-DBII)

SD/RI/01A: Voorspelling en beheer van risico’s geïnduceerd door extreme neerslag boven de stedelijke omgeving (PLURISK)

SD/RI/02A: Geo-risk in Central Africa: integrating multi-hazards and vulnerability to support risk management (GeoRisCA)

SD/RI/03A: Meteorologische risico’s als drijfveer voor milieukundige innovatie in agro-ecosysteembeheer (MERINOVA)

SD/RI/04A: Rol en evolutie op lange termijn van metaal sulfiden in schilderijen (S2-ART)

SD/RI/05A: Drought-related vulnerability and risk assessment of groundwater resources in Belgium (GroWaDRISK)

SD/RI/06A: Een beleidsondersteunend beslissingssysteem voor het beheer van de risico’s van klimaatveranderingen voor bosecosystemen (EcoRisk)

SD/TA/01A: Een Multischaal-Multiagent modelleerraamwerk voor de afweging van Duurzame toekomstvisies in een Geglobalseerde Leefomgeving (MULTIMODE)

SD/TA/01B: Een Multischaal-Multiagent modelleerraamwerk voor de afweging van Duurzame toekomstvisies in een Geglobalseerde Leefomgeving (MULTIMODE) (FASE II)

SD/TA/02A: Beleidsinstrument voor beleidsmakers en burgers met betrekking tot het beheer van publieke plaatsen volgens de principes van duurzame ontwikkeling (TOPOZYM)

SD/TA/03A: Uitwerking van scenario’s en verkenning van transitiepaden voor duurzame consumptiepatronen (CONSENTSUS)

SD/TA/03B: Uitwerking van scenario’s en verkenning van transitiepaden voor duurzame consumptiepatronen (CONSENTSUS) (FASE II)

SD/TA/04A: Mobiliteit en keuze voor woonplaats op lange termijn in België (MOBLOC)

SD/TA/04B: Mobiliteit en keuze voor woonplaats op lange termijn in België (MOBLOC) (FASE II)

SD/TA/05A: Ontwerp en renovatie van publieke stedelijke ruimten voor een duurzame stadsontwikkeling (DRUPSSuC)

SD/TA/05B: Ontwerp en renovatie van publieke stedelijke ruimten voor een duurzame stadsontwikkeling (DRUPSSuC) (FASE II)

SD/TA/06A: Mobiliteit en Ouderen: Succesvol ouder worden binnen een duurzaam mobiliteitssysteem (MESsAGE)

SD/TA/07A: Integratie van de normalisering, het eco-ontwerp en het gedrag van de gebruikers voor de ontwikkeling van elektrische toestellen (ISEU)

SD/TA/07B: Integratie van de normalisering, het eco-ontwerp en het gedrag van de gebruikers voor de ontwikkeling van elektrische toestellen (ISEU) (FASE II)

SD/TA/08A: Ontwikkeling van een geïntegreerd ruimtelijk-economisch-ecologisch modelkader voor de analyse van de invloed van beleidsmaatregelen rond duurzaamheid (ISEEM)

SD/TA/09A: Naar theoretisch gefundeerde en democratisch gelegitimeerde indicatoren voor de meting van welzijn in België (WELLBEBE)

SD/TA/09B: Naar theoretisch gefundeerde en democratisch gelegitimeerde indicatoren voor de meting van welzijn in België (WELLBEBE) (FASE II)

SD/TA/10A: Een kader voor een geïntegreerde evaluatie van milieugerelateerde risico's om beleidsbeslissingen wetenschappelijk te onderbouwen (SCOPE)

SD/TA/10B: Een kader voor een geïntegreerde evaluatie van milieugerelateerde risico's om beleidsbeslissingen wetenschappelijk te onderbouwen (SCOPE) (FASE II)

SD/TA/11A: Bevorderen van Duurzaam Gedrag: Community-Based Social Marketing (FSB-CBSM)

SD/TA/11B: Bevorderen van Duurzaam Gedrag: Community-Based Social Marketing (FSB-CBSM) (FASE II)

SD/TA/12A: Duurzaamheid, Financiële en Kwaliteitsevaluatie van woontypes (SuFiQuaD)

SD/TA/12B: Duurzaamheid, Financiële en Kwaliteitsevaluatie van woontypes (SuFiQuaD) (FASE II)

SD/TE/01A: Cyanobacteriële bloeien: toxiciteit, diversiteit, modelleren en beheer (BBLOOMS 2)

SD/TE/01B: Cyanobacteriële bloeien: toxiciteit, diversiteit, modelleren en beheer (BBLOOMS 2) (FASE II)

SD/TE/02A: Flux-gebaseerde Risico beoordeling van de impact van Contaminanten op Waterlichamen en ECOsystemen (FRAC-WECO)

SD/TE/02B: Flux-gebaseerde Risico beoordeling van de impact van Contaminanten op Waterlichamen en ECOsystemen (FRAC-WECO) (FASE II)

SD/TE/03A: Impact van fenologie en omgevingscondities op de emissie van BVOS door bosecosystemen (IMPECVOC)

SD/TE/03B: Impact van fenologie en omgevingscondities op de emissie van BVOS door bosecosystemen (IMPECVOC) (FASE II)

SD/TE/04A: Macrophyten en nutriënt dynamiek: proces en veldstudies in de bovenlopen van rivieren (MANUDYN II)

SD/TE/04B: Macrophyten en nutriënt dynamiek: proces en veldstudies in de bovenlopen van rivieren (MANUDYN II) (FASE II)

SD/TE/05A: Valuation of Terrestrial Ecosystem Services in a multifunctional peri-urban space (VOTES)

SD/TE/06A: ECOsystem services of FRESHwater systems (ECOFRESH)

SD/TM/01A: De lange termijn effecten van beleidsmaatregelen op de mobiliteit in België (LIMOBEL)

SD/TM/01B: De lange termijn effecten van beleidsmaatregelen op de mobiliteit in België (LIMOBEL) (FASE II)

SD/TM/02A: Evaluatie en ontwikkeling van bedrijfsinitiatieven inzake de controle en vermindering van woon-werkverplaatsingen (ADICCT)

SD/TM/02B: Evaluatie en ontwikkeling van bedrijfsinitiatieven inzake de controle en vermindering van woon-werkverplaatsingen (ADICCT)

SD/TM/03A: Weekpatronen in Mobiliteitsgedrag (BMW)

SD/TM/04A: Onderzoek naar milieuvriendelijke voertuigen: LCA (LevensCyclus Analyse) en beleidsmaatregelen (CLEVER)

SD/TM/04B: Onderzoek naar milieuvriendelijke voertuigen: LCA (LevensCyclus Analyse) en beleidsmaatregelen (CLEVER) (FASE II)

SD/TM/05A: Een gedragsanalyse en evaluatie van de impact op het milieu bij een multimodale transportkeuze (ESTIMATE)

SD/TM/06A: Professionele verplaatsingen en bedrijfswagens (PROMOCO)

SD/TM/07A: Optimalisatie van prijs en locatie van duurzaam stedelijk parkeren (SUSTAPARK)

SD/TM/08A: Beslissingsondersteunend systeem voor intermodaal transportbeleid (DSSITP)

SD/TM/801: Belgian Mobility Research network (BeMoR net)

Documentatie:

Towards theoretically sound and democratically legitimate indicators of well being in Belgium : final report (fase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2018)
[Om te downloaden

Naar theoretisch gefundeerde en democratisch gelegitimeerde indicatoren voor de meting van welzijn in België : summary (fase 1)   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2019)
[Om te downloaden

Vers des indicateurs théoriquement fondés et démocratiquement légitimes du bien-etre en Belgique : résumé (phase 1)   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP2020)
[Om te downloaden

Towards theoretically sound and democratically legitimate indicators of well being in Belgium : summary (fase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2021)
[Om te downloaden

Tableau de bord de la gestion des espaces pour décideurs et citoyens selon les principes du DD : résumé (phase 1)   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP2022)
[Om te downloaden

Beleidsinstrument voor beleidsmakers en burgers voor ruimtebeheer volgens de principes van DO : samenvatting (fase 1)   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2023)
[Om te downloaden

Dashboard aimed at decision-makers and citizens in place management, within SD principles : summary (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2024)
[Om te downloaden

Balancing met windenergie in het elektriciteitsnet: een globale technisch-economische en gecoördineerde aanpak : samenvatting (fase 1)   Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2187)
[Om te downloaden

Equilibrage de l’énergie éolienne dans le reseau électrique : une approche intégrée, technico-économique et coordonnée : résumé (phase 1)    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2010 (SP2188)
[Om te downloaden

Balancing wind energy in the grid: an overall, techno-economic and coordinated approach : summary (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2189)
[Om te downloaden

Integrated risk assessment and monitoring of micropollutants in the belgian coastal zone : final report (INRAM) Janssen, Colin R. - Vincx, Magda - Roose, Patrick ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2557)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Development of an integrated software for forecasting the impacts of accidental oil pollution : final report (OSERIT) Legrand, Sébastien - Dulière, Valérie - Ovidio, Fabrice  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2558)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Assessment of Marine Debris on the Belgian Continental Shelf: occurrence and effects : final report (AS-MADE) Janssen, Colin - Mees, Jan - Stienen, Eric ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2559)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

ADAPT - Towards an integrated decision tool for adaptation measures - Case study: floods : final report (phase I) Hecq, W. - Bachus, K. - Pirotton, M. ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1905)
[Om te downloaden

Climate change impact on hydrological extremes along rivers and urban drainage systems in Belgium : final report (phase I) Willems, P. - Roulin, E.  Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1906)
[Om te downloaden

ABC Impacts - Aviation and the Belgian Climate Policy: Integration Options and Impacts : final report (phase I) Hecq, W. - Van Mierlo, J. - Macharis, C ... et al  Brussels: Federal Science Policy, 2008 (SP1907)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Advanced exploitation of ground-based measurements for atmospheric chemistry and climate applications (AGACC) : final report (phase I)   Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1923)
[Om te downloaden

Impact of biogenic emissions on organic aerosols and oxidants in the troposphere (IBOOT) : final report (phase 1)   Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1924)
[Om te downloaden

Assessment of modelling uncertainties in long-TERm climate and sea level change projections"Aster" : final report (Phase I)   Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1925)
[Om te downloaden

Holocene climate variability and ecosystem changes in coastal East and Maritime Antarctica HOLANT : final report Vyverman, Wim - Wilmotte, Annick - De Batist, Marc ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2012 (SP1926)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Formation mechanisms, marker compounds and source apportionment for biogenic atmospheric aerosols (BIOSOL) : final report (phase 1)   Brussels : Belgian Science Policy, 2008 (SP1929)
[Om te downloaden

Sustainability, Financial and Quality evaluation of Dwelling types : final report (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1943)
[Om te downloaden

Climate change impact on hydrological extremes along rivers and urban drainage systems in Belgium : summary (fase I)   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP1944)
[Om te downloaden

Policy Support System for Carbon Capture and Storage : final report (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1945)
[Om te downloaden

Climate, coalitions and technology : final report (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1946)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Advanced exploitation of ground-based measurements for atmospheric chemistry and climate applications (AGACC) : summary (fase I)   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP1947)
[Om te downloaden

Duurzaamheid, financiële en kwaliteitsevaluatie van woontypes : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP1948)
[Om te downloaden

Long-run impacts of policy packages on mobility in Belgium : final report (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1949)
[Om te downloaden

Long-run impacts of policy packages on mobility in Belgium : annex (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1950)
[Om te downloaden

De lange termijn effecten van beleidsmaatregelen op de mobiliteit in België : samenvatting (fase I)   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP1951)
[Om te downloaden

Assessing and Developing Initiatives of Companies to control and reduce Commuter Traffic (phase 1) : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1952)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Evaluatie en ontwikkeling van bedrijfsinitiatieven inzake de controle en vermindering van woon-werkverplaatsingen : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP1953)
[Om te downloaden

Decision support system for intermodal transport policy : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1954)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Decision support system for intermodal transport policy : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1955)
[Om te downloaden

Development of an integrated spatio-economic-ecological modeling framework for the analysis of overall impacts of sustainability policy measures : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1956)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Ontwikkeling van een geïntegreerd ruimtelijk-economisch-ecologisch modelkader voor de analyse van de invloed van beleidsmaatregelen rond duurzaamheid : samenvatting   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1957)
[Om te downloaden

Haalbaarheidsstudie naar een platform voor wetenschappelijk overleg over het Belgische transport- en mobiliteitsonderzoek Opvolgingscomité : BeMoR net Belgian Mobility Research network : eindrapport   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2008 (SP1962)
[Om te downloaden

Optimising price and location of parking in cities under a sustainability constraint : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1966)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

WestBanks: understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas (fase 1) : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1967)
[Om te downloaden

Interacties tussen het benthische en pelagische ecosyteem in ondiepe kustzones en de effecten op de avifauna (fase 1) : samenvatting   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP1968)
[Om te downloaden

An Integrated Assessment Frame as Science Policy Interface for Decisions on (Environment-Related) Risks (fase 1) : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1969)
[Om te downloaden

An Integrated Assessment Frame as Science Policy Interface for Decisions on (Environment-Related) Risks (fase 1) : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1970)
[Om te downloaden

Fostering Sustainable Behaviors: Community-Based Social Marketing (fase 1) : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1971)
[Om te downloaden

Bevorderen van duurzaam gedrag: community-based social marketing (fase 1) : samenvatting   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP1972)
[Om te downloaden

Design and renovation of urban public spaces for sustainable cities (fase 1) : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1973)
[Om te downloaden

Design and renovation of urban public spaces for sustainable cities (fase 1) : samenvatting   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP1974)
[Om te downloaden

Dashboard aimed at decision-makers and citizens in place management, within SD principles (fase 1) : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1975)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Construction of Scenarios and exploration of Transition pathways for SUStainable consumption patterns (fase 1) : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1976)
[Om te downloaden

Uitwerking van scenario’s en verkenning van transitiepaden voor duurzame consumptiepatronen (fase 1) : samenvatting   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP1977)
[Om te downloaden

Construction of Scenarios and exploration of Transition pathways for SUStainable consumption patterns (fase 1) : annexes   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1978)
[Om te downloaden

Interactions entre l’ecosysteme benthique et pelagique dans les zones cotieres peu profondes et les effets sur l’avifaune (fase 1) : résumé   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP1979)
[Om te downloaden

WestBanks: understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas (fase 1) : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1980)
[Om te downloaden

Construction de Scenarios et exploration de Transitions pour le développement de modes de consommation Soutenables (phase 1) : résumé   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP1981)
[Om te downloaden

Construction of Scenarios and exploration of Transition pathways for Sustainable consumption patterns (fase 1) : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1982)
[Om te downloaden

Design and renovation of urban public spaces toward sustainable cities (phase 1) : résumé   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP1983)
[Om te downloaden

Design and renovation of urban public spaces toward sustainable cities (phase 1) : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1984)
[Om te downloaden

Encourager la consommation durable: community-based social marketing (phase 1) : résumé   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP1985)
[Om te downloaden

Fostering Sustainable Behaviors: Community-Based Social Marketing (phase 1) : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1986)
[Om te downloaden

Bepaling van onzekerheden in modelprojecties van het klimaat en het zeeniveau op lange termijn (fase I) : samenvatting   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP1987)
[Om te downloaden

Evaluation des incertitudes liées aux modèles dans les projections à long terme des changements de climat et du niveau de la mer (phase 1) : résumé   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP1988)
[Om te downloaden

ASsessment of modelling uncertainties in long-TERm climate and sea level change projections "Aster" (phase I) : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1989)
[Om te downloaden

ABC Impacts - Aviation and the Belgian Climate Policy: Integration Options and Impacts (phase 1) : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1990)
[Om te downloaden

ADAPT - Naar een geïntegreerd beleidsinstrument voor aanpassingsmaatregelen – case study: overstromingen (fase 1) : samenvatting   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP1991)
[Om te downloaden

ADAPT - Vers un instrument décisionnel intégré pour les mesures d’adaptation – Etude de cas : les inondations (phase 1) : résumé   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP1992)
[Om te downloaden

ADAPT - Towards an integrated decision tool for adaptation measures - Case study: floods (phase 1) : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1993)
[Om te downloaden

Climate change impact on hydrological extremes along rivers and urban drainage systems in Belgium (phase 1) : résumé   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP1994)
[Om te downloaden

Climate change impact on hydrological extremes along rivers and urban drainage systems in Belgium (fase 1) : samenvatting   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP1995)
[Om te downloaden

Beleidsondersteunend systeem voor het afvangen en opslaan van koolstofdioxide (fase 1) : samenvatting   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP1996)
[Om te downloaden

Système en Appui à la Décision pour le Captage et le Stockage du Carbone "PSS-CCS" (phase 1) : résumé   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP1997)
[Om te downloaden

Policy Support System for Carbon Capture and Storage (phase 1) : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1998)
[Om te downloaden

Effets à long terme de politiques et mesures sur la mobilité en Belgique : résumé (phase I)   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP1999)
[Om te downloaden

Long-run impacts of policy packages on mobility in Belgium : summary (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2000)
[Om te downloaden

Initiatives en matière de déplacements domicile travail dans les entreprises: analyse et développements possibles : résumé   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP2001)
[Om te downloaden

Assessing and Developing Initiatives of Companies to control and reduce Commuter Traffic : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2002)
[Om te downloaden

Développement d'un cadre de modélisation spatio-economico-environnemental pour l'analyse de politiques et mesures durables : résumé   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP2003)
[Om te downloaden

Development of an integrated spatio-economic-ecological modeling framework
for the analysis of overall impacts of sustainability policy measures : summary
  Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2004)
[Om te downloaden

Integration of Standardisation, Ecodesign and Users in Energy Using Products (fase 1) : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2005)
[Om te downloaden

Exploitation avancée de mesures au sol pour l’étude de la chimie atmosphérique et du climat (AGACC) phase 1 : résumé   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP2006)
[Om te downloaden

Gevorderde exploitatie van grondwaarnemingen voor toepassing in atmosferische chemie-en klimaatstudies (AGACC) fase 1 : samenvatting   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2007)
[Om te downloaden

Vormingsmechanismen, merkerverbindingen en brontoewijzing voor Biogene atmosferische aërosolen (fase 1) : samenvatting   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2008)
[Om te downloaden

Mécanismes de formation, composés marqueurs et attribution des sources des aerSOLs atmosphériques d'origine BIOgène (phase 1) : résumé   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP2009)
[Om te downloaden

Formation mechanisms, marker compounds and source apportionment for biogenic atmospheric aerosols (BIOSOL) phase 1 : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2010)
[Om te downloaden

Impact van Biogene emissies op Organische aerosolen en Oxidantia in deTroposfeer (fase 1) : samenvatting   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2011)
[Om te downloaden

Impact des émissions Biogéniques sur les aérosols Organiques et les Oxydants dans la Troposphère (IBOOT) phase 1 : résumé   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP2012)
[Om te downloaden

Impact of biogenic emissions on organic aerosols and oxidants in the troposphere (IBOOT) phase 1 : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2013)
[Om te downloaden

Multifunctionality and local identity as paradigms for sustainable and competitive agriculture (phase 1) : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2014)
[Om te downloaden

Multifonctionalite et identite locale en tant que paradigmes pour une agriculture durable et competitive (phase 1) : résumé   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP2015)
[Om te downloaden

Multifunctionaliteit en lokale identiteit als paradigmas voor een duurzame en competitieve landbouw (fase 1) : samenvatting   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2016)
[Om te downloaden

Multifunctionality and local identity as paradigms for sustainable and competitive agriculture (phase 1) : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2017)
[Om te downloaden

Participation et espaces publics" - Pour un développement et une gestion concertée des espaces publics : tableau de bord   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP2025)
[Om te downloaden

Biofuels Sustainable End use : final report (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2026)
[Om te downloaden

Decision-making tools to support the development of bioenergy in agriculture : final report (fase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2027)
[Om te downloaden

Health effects of particulate matter in relation to physical-chemical characteristics and meteorology : final report ( phase 1) Nemery, B. - Nawrot, T. - Bernard A. ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2029)
[Om te downloaden

Macrophytes and nutrient dynamics: process and field studies in the upper reaches of river basins : final report (phase I) MANUDYN II Meire, Patrick - Dehairs, Frank - Vasel, Jean-Luc ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2039)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Macrophytes and nutrient dynamics: process and field studies in the upper reaches of river basins : summary (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2040)
[Om te downloaden

Physico-chemical determinants of toxicity: A rational approach towards safer nanostructured materials : final report (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2041)
[Om te downloaden

Une démarche d'évaluation intégrée comme outil d'interface entre science et politique pour la gestion des risques environnementaux : résumé (phase 1)   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP2043)
[Om te downloaden

Een kader voor een geïntegreerde evaluatie van milieugerelateerde risico's om beleidsbeslissingen wetenschappelijk te onderbouwen : samenvatting (fase 1)   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2044)
[Om te downloaden

Mobility and the Elderly: Successful Ageing in a Sustainable Transport System : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2045)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Mobiliteit en senioren: ouder worden en een duurzaam transportsysteem : samenvatting   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2046)
[Om te downloaden

Mobilité et seniors: montée en age et Système durable de transport : résumé   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP2047)
[Om te downloaden

Mobility and the Elderly: Successful Ageing in a Sustainable Transport System : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2048)
[Om te downloaden

Balancing wind energy in the grid: an overall, techno-economic and coordinated approach : final report (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2049)
[Om te downloaden

Transmission routes of Noroviruses, emerging human pathogens present in the food chain : final report (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2050)
[Om te downloaden

Voies de transmission des norovirus, agents pathogenes humains emergents présents dans la chaine alimentaire : résumé   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP2051)
[Om te downloaden

Transmissieroutes van norovirussen, opduikende humane pathogenen aanwezig in de voedselketen : samenvatting (fase I)   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2052)
[Om te downloaden

Transmission routes of Noroviruses, emerging human pathogens present in the food chain : summary (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2053)
[Om te downloaden

Cyanobacterial blooms: toxicity, diversity, modelling and management : final report (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2054)
[Om te downloaden

Cyanobacterial blooms: toxicity, diversity, modelling and management : summary (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2055)
[Om te downloaden

Cyanobacteriële bloeien: toxiciteit, diversiteit, modelleren en beheer : samenvatting (fase I)   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2056)
[Om te downloaden

Proliférations cyanobactériennes : toxicité, diversité, modélisation et gestion : résumé (phase I)   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP2057)
[Om te downloaden

A Multiscalar and Multiagent Modelling Framework for Assessing Sustainable Futures in a Globalised Environment : final report (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2058)
[Om te downloaden

Professional mobility and car ownership : final report Cornelis, Eric - Wets, Geert - Macharis, Cathy ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2059)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Mobilities and long term location choices in Belgium : final report Toint, Philippe - Eggerickx, Thierry - Gerber, Philippe ... et al.  Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2060)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Mobilities and long term location choices in Belgium : summary (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2061)
[Om te downloaden

Mobiliteit en keuze van localisatie op lange termijn in Belgie : samenvatting   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2062)
[Om te downloaden

Mobilité et seniors: montée en age et Système durable de transport : résumé   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP2063)
[Om te downloaden

Integration de la normalisation, de l’ecoconception et des comportements des utilisateurs pour le developpement des appareils consommateurs d’energie : résumé (phase I)   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP2064)
[Om te downloaden

Integratie van normalisatie, ecodesign en het gedrag van gebruikers voor de ontwikkeling van energieverbruikende apparaten : samenvatting (fase 1)   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2065)
[Om te downloaden

Integration of Standardisation, Ecodesign and Users in Energy Using Products : summary (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2066)
[Om te downloaden

Systematic analysis of Health risks and physical Activity associated with cycling Policies : final report (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2067)
[Om te downloaden

Fysieke activiteit en gezondheidsrisico's van fietsen in verschillende geografische omstandigheden : samenvatting   Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2068)
[Om te downloaden

Activité physique et risque en matière de santé de la pratique du vélo pour différents milieux géographiques : résumé (phase I)   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP2069)
[Om te downloaden

Systematic analysis of Health risks and physical Activity associated with cycling Policies : summary (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2070)
[Om te downloaden

Food interactions : effects on health, consumer perception and impact on agro-food industries : final report (phase I) + annexes Maghuin-Rogister, Guy - Mormont, Marc - Muller, Marc ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2071)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Interactions alimentaires: effets sur la santé, la perception du consommateur et l’impact sur les industries agroalimentaires : résumé (phase I)   Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP2072)
[Om te downloaden

Food interactions : effects on health, consumer perception and impact on agro-food industries : summary (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2073)
[Om te downloaden

Indoor risk factors for childhood respiratory diseases: development and application of non-invasive biomarkers : final report (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2076)
[Om te downloaden

Indoor risk factors for childhood respiratory diseases: development and application of non-invasive biomarkers : summary (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2077)
[Om te downloaden

Binnenhuis risico factoren voor respiratoire aandoeningen bij kinderen: ontwikkeling en toepassing van niet-invasieve biomarkers : samenvatting (fase I)   Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2078)
[Om te downloaden

Risques d'affections respiratoires chez l'enfant liés a la qualité de l'air intérieur : développement et application de biomarqueurs non-invasifs : résumé (phase I)   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2079)
[Om te downloaden

Impact of troposheric Ozone on Food and Feed Quality of Brassica species : final report (phase I) Vandermeiren, Karine - Ceulemans, Reinhart - Guisez, Yves  Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2080)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Development of an integrated strategy for controlling the allergen issue in the Belgian food and catering industry : final report (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2081)
[Om te downloaden

Development of an integrated strategy for controlling the allergen issue in the Belgian food and catering industry : summary (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2082)
[Om te downloaden

Développement d’une stratégie intégrée pour le contrôle des allergènes dans l’alimentation belge et l’industrie de la restauration collective : résumé (phase I)   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2083)
[Om te downloaden

Ontwikkeling van een geïntegreerde strategie voor de beheersing van de allergenenproblematiek in de Belgische voedings- en catering industrie : samenvatting (fase I)   Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2084)
[Om te downloaden

Voedingsinteracties: gezondheidseffecten, consumentenperceptie en impact op de agroalimentaire industrie : samenvatting (fase I)   Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2085)
[Om te downloaden

Impact of phenology and environmental conditions on BVOC emissions from forest ecosystems : final report (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2086)
[Om te downloaden

Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities : final report (phase I) Van den Eynde, Dries - Volkaert, Annemie - Verwaest, Toon ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2087)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Microbial diversity and metal fluxes in contaminated North Sea sediments : final report (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2088)
[Om te downloaden

QUantification of Erosion/Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics : final report (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2089)
[Om te downloaden

Impact de l’ozone tropospherique sur la qualité nutritionnelle et fourragère de brassicaceae : résumé (phase I)   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2090)
[Om te downloaden

Impact van troposferisch ozon op de voedsel- en voederkwaliteit van brassicaceae : samenvatting (fase 1)   Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2091)
[Om te downloaden

Impact of troposheric Ozone on Food and Feed Quality of Brassica species : summary (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2092)
[Om te downloaden

Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities : résumé (phase 1)   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2093)
[Om te downloaden

Evaluatie van de impact van globale klimaatsveranderingen en aanpassingsmaatregelen voor mariene activiteiten : samenvatting (fase 1)   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2094)
[Om te downloaden

Utilisation durable des biocarburants : résumé (phase 1)   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2095)
[Om te downloaden

Duurzaam eindgebruik van biobrandstoffen : samenvatting (fase 1)   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2096)
[Om te downloaden

Biofuels Sustainable End uSe : summary (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2097)
[Om te downloaden

Outils d'aide a la décision pour le développement de la bioénergie en agriculture : résumé (phase 1)   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2098)
[Om te downloaden

Beleidsinstrumenten ter ondersteuning van bio-energie in de landbouw : samenvatting (fase 1)   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2099)
[Om te downloaden

Decision-making tools to support the development of bioenergy in agriculture : summary (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2100)
[Om te downloaden

Sustainability, Financial and Quality evaluation of Dwelling types : summary (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2101)
[Om te downloaden

Durabilité et Evaluation Financière et Qualitative de Types d’habitation : résumé (phase 1)   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2102)
[Om te downloaden

Ouderen werken aan Duurzame mobiliteit: succesvol ouder worden in een duurzaam transportsysteem : brochure   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2104)
[Om te downloaden

Les aînés travaillent à la mobilité durable: vieillir décemment dans un système de transport durable : brochure   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2105)
[Om te downloaden

Déterminants physico-chimiques de la toxicité: Une approche rationnelle pour des nanomateriaux plus surs : résumé (phase 1)   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2115)
[Om te downloaden

Fysico-chemische determinanten van toxiciteit: rationele benadering voor veiliger nanomaterialen : samenvatting (fase 1)   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2116)
[Om te downloaden

Physico-chemical determinants of toxicity: A rational approach towards safer nanostructured materials : summary (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2117)
[Om te downloaden

Antarctic microbial biodiversity: the importance of geographical and ecological factors (+ Annexes) : final report (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2121)
[Om te downloaden

Antarctic microbial biodiversity: the importance of geographical and ecological factors : summary (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2122)
[Om te downloaden

Biodiversity of three representative groups of the Antarctic Zoobenthos Coping with change : final report (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2123)
[Om te downloaden

Antarctic Subglacial Processes and Interactions: role of transition zones in ice sheet stability : final report (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2124)
[Om te downloaden

Antarctic Subglacial Processes and Interactions: role of transition zones in ice sheet stability : summary (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2125)
[Om te downloaden

Biodiversité de trois groupes représentatifs du zoobenthos antarctique : réponse au changement : résumé (phase 1)    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2128)
[Om te downloaden

Biodiversiteit van drie groepen representatief voor het antarctisch zoobenthos : respons op veranderingen : samenvatting (fase 1)   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2129)
[Om te downloaden

Biodiversity of three representative groups of the Antarctic Zoobenthos : coping with change : summary (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2130)
[Om te downloaden

Development of a new regenerable and low-cost biosensor to indoor microbial compounds detection : final report (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2131)
[Om te downloaden

How to make Natura 2000 work properly? Socio-economic, legal & ecological
management : final report + annexes
Vincke, Jan - Hermy, Martin - Haumont, Francis ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2136)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Development of a new regenerable and low-cost biosensor to indoor microbial compounds detection : summary (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2144)
[Om te downloaden

Ontwikkeling van een nieuwe detectie systeem door recycleerbaar en niet kostbaar biosensors voor de meting van microbiologische componenten : samenvatting (phase 1)   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2145)
[Om te downloaden

Développement d’un nouveau système de détection par capteur, régénérable et de faible coût, de composés microbiologiques : résumé (phase 1)    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2146)
[Om te downloaden

Climatic and Anthropogenic Impacts on African Ecosystems : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2148)
[Om te downloaden

Impacts climatiques et anthropiques sur les ecosystèmes africains : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2149)
[Om te downloaden

Antropogene en klimatologische impacts Op de afrikaanse ecosystemen : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2150)
[Om te downloaden

Climatic and Anthropogenic Impacts on African Ecosystems : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2151)
[Om te downloaden

Flux-based Risk Assessment of the impact of Contaminants on Water resources and ECOsystems : final report (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2152)
[Om te downloaden

Evaluation du Risque basée sur les Flux de Contaminants pour déterminer l’impact sur les ressources en Eau et les ECOsystèmes : résumé (phase 1)    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2153)
[Om te downloaden

Flux-gebaseerde Risico beoordeling van de impact van Contaminanten op Waterlichamen en ECOsystemen : samenvatting (fase 1)   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2154)
[Om te downloaden

Flux-based Risk Assessment of the impact of Contaminants on Water resources and ECOsystems : summary (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2155)
[Om te downloaden

Clean Vehicle Research: LCA And Policy Measures : final report (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2170)
[Om te downloaden

Combined Effect of Changing Hydroclimate and human activity on Coastal Ecosystem Health : final report (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2174)
[Om te downloaden

Effets combinés des changements hydroclimatiques et des activités humaines sur l’ecosystème côtier : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2010 (SP2175)
[Om te downloaden

Gecombineerde effecten van hydroklimaatsveranderingen en menselijke activiteiten op het kustecosysteem : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2176)
[Om te downloaden

Combined Effect of Changing Hydroclimate and human activity on Coastal Ecosystem Health : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2177)
[Om te downloaden

Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2178)
[Om te downloaden

Diversité microbienne et flux de métaux dans les sédiments contaminés de la mer du Nord : résumé (phase 1)    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2010 (SP2179)
[Om te downloaden

Microbial diversity and metal fluxes in contaminated North Sea sediments : summary (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2180)
[Om te downloaden

Microbiële diversiteit en metaalfluxen in gecontamineerde Noordzeesedimenten : samenvatting (fase 1)   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2181)
[Om te downloaden

Quantification des schemas d’erosion et de sedimentation en vue de tracer la dynamique naturelle et anthropogenique des sediments : résumé (phase 1)    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2010 (SP2182)
[Om te downloaden

Kwantificeren van erosie/sedimentatiepatronen om de natuurlijke van de antropogeen geïnduceerde sedimentdynamiek te onderscheiden : samenvatting (phase 1)   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2183)
[Om te downloaden

QUantification of Erosion/Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics : summary (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2184)
[Om te downloaden

Mosquito vectors of disease: spatial biodiversity, drivers of change, and risk : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2209)
[Om te downloaden

Mycorrhizae impact on biodiversity and C-balance of grassland ecosystems under changing climate : final report Declerck, Stéphane - Ceulemans, Reinhart - Nijs, Ivan ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2210)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Role of pelagic calcification and export of carbonate production in climate change : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2211)
[Om te downloaden

Role of pelagic calcification and export of carbonate production in climate change : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2212)
[Om te downloaden

ADAPT - Towards an integrated decision tool for adaptation measures - Case study: floods (phase 2) : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2213)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Critical evaluation of MARine CALcareous Skeletons as recorders of global climate change : final report (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2216)
[Om te downloaden

Valorization of isolation method for normalization and control of emerging pathogenic Escherichia coli : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2217)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Integrated risk assessment and monitoring of micropollutants in the belgian coastal zone : final report (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2218)
[Om te downloaden

Biodiversity impacts of highly invasive alien plants: mechanisms, enhancing factors and risk assessment : final Report (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2219)
[Om te downloaden

Land use and silica fluxes through the Scheldt river basin : final report (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2220)
[Om te downloaden

Landscape capacity and social attitudes towards wind energy projects in Belgium : final report (phase I) Van Rompaey, A. - Schmitz, S. - Kesteloot, C. ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2223)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Capacité paysagère et attitudes sociales face à l’implantation de parcs éoliens en Belgique : résumé (phase I)    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2010 (SP2224)
[Om te downloaden

Landschapscapaciteit en sociale attitudes met betrekking tot windenergieparken in België : samenvatting (phase I)   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2225)
[Om te downloaden

Development of quality references in distributed renewable energy concepts : final report (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2226)
[Om te downloaden

Ontwikkeling van richtlijnen voor Belgische kwaliteitssystemen voor kleinschalige hernieuwbare energiesystemen : samenvatting (fase 1)   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2010 (SP2227)
[Om te downloaden

Développement de lignes directrices pour des systèmes qualité belges applicables aux installations d'énergies renouvelables de petites dimensions : résumé (phase 1)    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2010 (SP2228)
[Om te downloaden

Towards a sustainable management of pond diversity at the landscape level : final report + annexes   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2236)
[Om te downloaden

Macrophyten en nutriënt dynamiek: proces en Veldstudies in de bovenlopen van rivieren : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapbeleid, 2011 (SP2237)
[Om te downloaden

Macrophytes et dynamique des nutriments : processus et études de terrain dans l’amont des bassins de rivières : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2238)
[Om te downloaden

Particules, mobility, physical activity, morbitity and the environment network : final report (phase 1) Int Panis, Luc - Nemery, Benoit - Nawrot, Tim ... et al  Brussels : Scientific Policy, 2011 (SP2245)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Clean Vehicle Research: LCA And Policy Measures : summary (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2262)
[Om te downloaden

Behaviour and Mobility within the Week : final report Toint, Philippe - Immers, Ben - Axhausen, Kay W. ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2264)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Clean Vehicle Research: LCA And Policy Measures : final report + annexes Van Mierlo, Joeri - Govaerts, Leen - Macharis, Cathy ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2265)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Impact of biogenic emissions on organic aerosols and oxidants in the troposphere (IBOOT) : final report   Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2266)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Assessment of the effects of tree species BIOdiversity on FORest ecosystem functioning (FORBIO) : final report + annexes   Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2268)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Climate change impact on hydrological extremes along rivers and urban drainage systems in Belgium : final report Willems, Patrick - Roulin, Emmanuel  Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2269)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Climate change impact on hydrological extremes along rivers and urban drainage systems (CCI-HYDR ) : summary of the results   Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2270)
[Om te downloaden

Incidences des changements climatiques sur les événements extrêmes dans les rivières et les installations de collecte des eaux usées (CCI-HYDR) : résumé des résultats   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2271)
[Om te downloaden

Impact van klimaatsverandering op hydrologische extremen langs rivieren en rioleringen (CCI-HYDR) : samenvatting van de resultaten   Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2011 (SP2272)
[Om te downloaden

Impact of biogenic emissions on organic aerosols and oxidants in the troposphere (IBOOT) : summary of results   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2273)
[Om te downloaden

Impact of biogenic emissions on organic aerosols and oxidants in the troposphere (IBOOT) : résumé des résultats   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2274)
[Om te downloaden

Impact van Biogene emissies op Organische aerosolen en Oxidantia in deTroposfeer (IBOOT) : samenvatting van de resultaten   Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2011 (SP2275)
[Om te downloaden

Clean Vehicle Research: LCA And Policy Measures (CLEVER) : summary of results   Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2276)
[Om te downloaden

Recherche sur des Véhicules Propres : LCA (Analyse de Cycle de Vie) et Mesures Politiques (CLEVER) : résumé des résultats   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2277)
[Om te downloaden

Onderzoek naar milieuvriendelijke voertuigen: LCA (LevensCyclus Analyse) en beleidsmaatregelen (CLEVER) : samenvatting van de resultaten   Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2011 (SP2278)
[Om te downloaden

Assessment of the effects of tree species BIOdiversity on FORest ecosystem functioning (FORBIO) : summary of the results   Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2279)
[Om te downloaden

Impact de la diversité ligneuse sur le fonctionnement des écosystèmes (FORBIO) : résumé des résultats   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2280)
[Om te downloaden

Het belang van boomsoortenbiodiversiteit voor het functioneren van bosecosystemen (FORBIO) : samenvatting van de resultaten   Brussel : Federaal wetenschapsbeleid, 2011 (SP2281)
[Om te downloaden

Integrated Study of Southern Ocean Biogeochemistry & Climate Interactions in the Anthropocene : report (phase 1)   Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2282)
[Om te downloaden

EurOcean 2010 : conference report & Ostend declaration (Oostende, Belgium, 12-13 october 2010   Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2283)
[Om te downloaden

ADAPT - Towards an integrated decision tool for adaptation measures - Case study: floods : summary of the results   Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2288)
[Om te downloaden

ADAPT - Vers un instrument intégré de décision pour les mesures d'adaptation - Etude de cas : les crues : synthèse des résultats   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2289)
[Om te downloaden

ADAPT - Op weg naar een geïntegreerd beslissingsinstrument voor aanpassingsmaatregelen – Gevalstudie : overstromingen : samenvatting van de resultaten   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2290)
[Om te downloaden

Fostering Sustainable Behaviors: Community-Based Social Marketing : final report + annexes Dardenne, Benoit - Warlop, Luk - Sohet, Xavier ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2292)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Fostering Sustainable Behaviors: Community- Based Social Marketing : summary of the results   Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2293)
[Om te downloaden

Encourager la Consommation Durable: Community-Based Social Marketing : résumé des résultats   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2294)
[Om te downloaden

Bevorderen van Duurzaam Gedrag: Community- Based Social Marketing : samenvatting van de resultaten   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2295)
[Om te downloaden

Formation mechanisms, marker compounds and source apportionment for biogenic atmospheric aerosols (BIOSOL) : final report Maenhaut, Willy - Claeys, Magda - Janssens, Ivan ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2299)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Multifunctionality and local identity as paradigms for sustainable and competitive agriculture : final report Van Huylenbroeck, Guido - Allaert, Georges - Van Hecke, Etienne ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2300)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Handling complex risks, issues in the domain of environment and health - "Scope" : final report Torfs, R. - Zwetkoff, C.  Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2301)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Transmission routes of Noroviruses, emerging human pathogens present in the food chain : final report + annex Thiry, Etienne - Daube, Georges - Uyttendaele, Mieke ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2302)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Transmissieroutes van norovirussen, opduikende humane pathogenen aanwezig in de voedselketen : samenvatting van de resultaten   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2303)
[Om te downloaden

Voies de transmission des norovirus, agents pathogenes humains emergents présents dans la chaine alimentaire : résumé des résultats   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2304)
[Om te downloaden

Transmission routes of Noroviruses, emerging human pathogens present in the food chain : summary of the results   Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2305)
[Om te downloaden

Development of an integrated strategy for controlling the allergen issue in the Belgian food and catering industry (Annexes available upon request (ALLERRISK) : final report De Loose, Marc - De Meulenaer, Bruno - De Pauw, Edwin ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2306)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Ontwikkeling van een geïntegreerde strategie voor de beheersing van de allergenen-problematiek in de Belgische voedings- en catering industrie : samenvatting van de resultaten   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2307)
[Om te downloaden

Development of an integrated strategy for controlling the allergen issue in the Belgian food and catering industry : résumé des résultats   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2308)
[Om te downloaden

Development of an integrated strategy for controlling the allergen issue in the Belgian food and catering industry : summary of the results   Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2309)
[Om te downloaden

Een kader voor een geïntegreerde evaluatie van milieugerelateerde risico's om beleidsbeslissingen wetenschappelijk te onderbouwen : samanvatting van de resultaten   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2310)
[Om te downloaden

Une démarche d'évaluation intégrée comme outil d'interface entre science et politique pour la gestion des risques (environnementaux) : résumé des résultats   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2311)
[Om te downloaden

SCoPE (seriousness, corroboration, perception, and economy): an integrated assessment frame as science policy interface for decisions on (environment-related) risks : summary of the results   Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2312)
[Om te downloaden

Advanced exploitation of ground-based measurements for atmospheric chemistry and climate applications (AGACC) : final report De Maziere, Martine - De Baker, Hugo - Carleer, Michel .. et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2313)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Indoor risk factors for childhood respiratory diseases: development and application of non-invasive biomarkers : final report Schoeters, Greet - Bernard, Alfred - Desager, Kristine ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2314)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Long-run impacts of policy packages on mobility in Belgium (LIMOBEL) : final report + annexes De Vlieger, Ina - Mayeres, Inge - Vandresse, Marie ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2315)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Development of quality references in distributed renewable energy concepts (Q-DIRECT) : final report Huberlant, Gérard - Vandaele, Luk - De Ruyck, Jacques ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2316)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Physico-chemical determinants of toxicity : a rational approach towards safer nanostructured materials : final report Lison, Dominique - Kirsch-Volders, Micheline - Hoet, Peter ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2318)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Ontwikkeling van referentiedocumenten voor Belgische kwaliteitssystemen voor kleinschalige hernieuwbare energiesystemen : samenvatting van de resultaten   Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2319)
[Om te downloaden

Dévelopement de référentiels qualité pour la production décentralisée d’énergies renouvelables en Belgique : résumés des résultats   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2320)
[Om te downloaden

Development of quality references in distributed renewable energy concepts : summary of results   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2321)
[Om te downloaden

Land Use Changes and Si Transport through the Scheldt River Basin : summary (phase I)   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2322)
[Om te downloaden

Landgebruik en het transport van silicium doorheen het Scheldebekken : samenvatting (phase I)   Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2323)
[Om te downloaden

Changements d’affectation de sol et le transport de Si à travers le basin de l’Escaut : résumé (phase I)   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2324)
[Om te downloaden

Onderzoek naar milieuvriendelijke voertuigen: LCA (LevensCyclus Analyse) en beleidsmaatregelen : samenvatting (fase1)   Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2325)
[Om te downloaden

Recherche sur des Véhicules Propres : LCA (Analyse de Cycle de Vie) et Mesures Politiques : résumé (phase I)   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2326)
[Om te downloaden

Mosquito vectors of disease: spatial biodiversity, drivers of change, and risk : summary (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2327)
[Om te downloaden

Muggen, Overdragers van Ziekten: Spatiale Biodiversiteit, Factoren die Verandering Sturen en Risico : samanvatting (fase 1)   Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2328)
[Om te downloaden

Moustiques, vecteurs de maladies: biodiversité spatiale, facteurs de changement et risques : résumé (phase 1)   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2329)
[Om te downloaden

Impact de plantes exotiques fortement invasives sur la biodiversité: mécanismes, facteurs d’amplification, et analyse des risques : résumé (phase 1)   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2330)
[Om te downloaden

Impact van sterk invasieve exotische planten op de biodiversiteit: mechanismen, amplificerende factoren, en risico-analyse : samenvatting (fase 1)   Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2331)
[Om te downloaden

Biodiversity impacts of highly invasive alien plants: mechanisms, enhancing factors and risk assessment : summary (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2332)
[Om te downloaden

Development of quality references in distributed renewable energy concepts : summary (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2333)
[Om te downloaden

Impact van mycorrhizae op de biodiversiteit en de koolstofbalans van graslandecosystemen onder gewijzigde klimaatscondities : samenvatting   Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2335)
[Om te downloaden

Impact des champignons mycorrhiziens à arbuscules sur la biodiversité et le cycle du carbone dans les écosystèmes prairie sous la pression de changements climatiques : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2336)
[Om te downloaden

Mécanismes de formation, composés marqueurs et attribution des sources des aerSOLs atmosphériques d'origine BIOgène : résumé des résultats   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2337)
[Om te downloaden

Vormingsmechanismen, merkerverbindingen en brontoewijzing voor BIOgene atmosferische aëroSOLen : samenvatting van de resultaten   Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2338)
[Om te downloaden

Formation mechanisms, marker compounds and source apportionment for biogenic atmospheric aerosols (BIOSOL) : summary of the results   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2339)
[Om te downloaden

Treating Uncertainty and risk in energy systems with MARKAL/TIMES : final report Proost, S. - Duerinck, J. - Benoot, W. ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2343)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

ABC Impacts - Aviation et politique climatique belge : analyse des options d'intégration et de leurs conséquences : résumé (phase 1)   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2344)
[Om te downloaden

Evaluation critique des squelettes calcaires comme enregistreurs du changement climatique global : résumé (phase 1)   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2345)
[Om te downloaden

Critical evaluation of MARine CALcareous Skeletons as recorders of global climate change : summary (fase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2346)
[Om te downloaden

Beslissingsondersteunend systeem voor intermodaal transportbeleid DSSITP : samenvatting van de resultaten   Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2347)
[Om te downloaden

Professional mobility and car ownership : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2348)
[Om te downloaden

Mobilité professionnelle et voitures de societé : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2349)
[Om te downloaden

Sustainability, Financial and Quality evaluation of Dwelling types (SUFIQUAD) : final report + Annex 1: Copy of the publications - Annex 2: Minutes of the follow-up committee meetings De Troyer, Frank - Van Dessel, Johan - Geerken, Theo  Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2350)
[Om te downloaden

Processus et interactions sous-glaciaires en Antarctique: le rôle des zones de transition dans sa stabilité de la calotte glaciaire : résumé (phase 1)   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2351)
[Om te downloaden

Biodiversité microbienne antarctique: l'importance des facteurs géographiques et écologiques : résumé (phase 1)   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2352)
[Om te downloaden

Gevorderde exploitatie van Grondwaarnemingen voor toepassing in Atmosferische Chemie-en Klimaatstudies : samenvatting van de resultaten   Brussel: Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2353)
[Om te downloaden

Exploitation avancée de mesures au sol pour l’étude de la chimie atmosphérique et du climat (AGACC) : résumé des résultats   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2354)
[Om te downloaden

Advanced exploitation of ground-based measurements for atmospheric chemistry and climate applications (AGACC) : summary of the results   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2355)
[Om te downloaden

Duurzaamheid, Financiële en Kwaliteits-evaluatie van woontypes : samenvatting van de resultaten   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2356)
[Om te downloaden

Durabilité et évaluation financière et qualitative de types d’habitation : résumé des résultats   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2357)
[Om te downloaden

Sustainability, Financial and Quality evaluation of Dwelling types : summary of the results   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2358)
[Om te downloaden

Een Multischaal-Multiagent modelleerraamwerk voor de afweging van Duurzame toekomstvisies in een Geglobaliseerde Leefomgeving MULTIMODE : samenvatting (fase 1)   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2359)
[Om te downloaden

A Multiscalar and Multiagent Modelling Framework for Assessing Sustainable Futures in a Globalised Environment : summary (phase 1)   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2360)
[Om te downloaden

Systematic analysis of Health risks and physical Activity associated with cycling PoliciES : final report Panis, Luc - Meeusen, Romain - Thomas, Isabelle ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2362)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Sustainable Energy Policy Integrated Assessment – A normative contribution to decision support : final report Verbruggen, Aviel - Eggermont, Gilbert - Jacquemain, Marc  Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2363)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Integrale benadering van duurzaam energiebeleid Een normatieve bijdrage tot beleidsondersteuning : samenvatting van de resultaten   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2364)
[Om te downloaden

Une approche intégrale d’une politique de l’énergie durable - Contribution à un outil d’aide à la décision politique : résumé des résultats   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2365)
[Om te downloaden

Sustainable Energy Policy Integrated Assessment - A normative contribution to decision support : summary of the results   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2366)
[Om te downloaden

Les belges aux pôles
La quatrième Année Polaire Internationale
  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2368)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Belgen op de polen
Het vierde Internationaal Pooljaar
  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2369)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Belgians at the World’s Poles
The fourth International Polar Year
  Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2370)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Construction of Scenarios and exploration of Transition pathways for Sustainable consumption patterns + Annexes : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2372)
[Om te downloaden

Uitwerking van scenario‟s en verkenning van transitiepaden voor duurzame consumptiepatronen : samenvatting van de resultaten   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2373)
[Om te downloaden

Construction de Scenarios et exploration de Transitions pour le développement de modes de consommation Soutenables : résumés des résultats   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2374)
[Om te downloaden

Construction of Scenarios and exploration of Transition pathways for Sustainable consumption patterns : summary of the results   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2375)
[Om te downloaden

Towards theoretically sound and democratically legitimate indicators of well being in Belgium : final report + annexes Boulanger, Paul-Marie - Zaccaï, Edwin - Van Ootegem, Luc ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2376)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Valorization of isolation method for normalization and control of emerging pathogenic Escherichia coli : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2377)
[Om te downloaden

Validatie van detectiemethoden voor nieuw opduikende ziekteverwekkende Escherichia coli : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2378)
[Om te downloaden

Design and renovation of urban public spaces toward sustainable cities : final report + annexes De Herde, André - Vermeir, Gerrit - Godart, Marie-Françoise ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2379)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

A behavioural analysis and examination of environmental implications of multimodal transportation choice : final report Wets, Geert - Macharis, Cathy - Van Mierlo, Joeri ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2386)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Assessing and Developing Initiatives of Companies to control and reduce Commuter Traffic + Annexes : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2387)
[Om te downloaden

Evaluation of climate change impacts and adaptation responses for marine activities : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2388)
[Om te downloaden

Food interactions : effects on health, consumer perception and impact on agro-food industries + Annexes : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2392)
[Om te downloaden

Food interactions : effects on health, consumer perception and impact on agro-food industries : summary of the results   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2393)
[Om te downloaden

Voedingsinteracties: gezondheidseffecten, consumentenperceptie en impact op de agroalimentaire industrie : samenvatting van de resultaten   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2394)
[Om te downloaden

Interactions alimentaires: effets sur la santé, la perception du consommateur et l’impact sur les industries agroalimentaires : résumé des résultats   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2395)
[Om te downloaden

Impact of tropospheric Ozone on Food and Feed Quality of Brassica species : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2396)
[Om te downloaden

Impact van troposferisch ozon op de voedsel- en voederkwaliteit van Brassicaceae : samenvatting van de resultaten   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2397)
[Om te downloaden

Impact de l’ozone troposphérique sur la qualité nutritionnnelle et fourragère de Brassicaceae : résumé des résultats   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2398)
[Om te downloaden

Impact of troposheric Ozone on Food and Feed Quality of Brassica species : summary of the results   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2399)
[Om te downloaden

Conception et rénovation des espaces publics urbains pour des villes durables : résumé des résultats   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2400)
[Om te downloaden

Ontwerp en renovatie van publieke stedelijke ruimten voor een duurzame stadsontwikkeling : samenvatting van resultaten   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2401)
[Om te downloaden

Design and renovation of urban public spaces toward sustainable cities : summary of the results   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2402)
[Om te downloaden

Health effects of particulate matter in relation to physical-chemical characteristics and meteorology "PARHEALTH" : final report Nemery, Benoit - Bernard, Alfred - Van Langenhove, Herman ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2433)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Integrated Study of Southern Ocean Biogeochemistry & Climate Interactions in the Anthropocene "BELCANTO III" : final report Dehairs, Frank - Lancelot, Christiane - André, Luc ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2434)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Land Use and silica fluxes through the Scheldt River Basin (LUSI): final report Meire, Patrick - Govers, Gerard - Van Wesemael, Bas  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2441)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Cyanobacterial blooms: toxicity, diversity, modelling and management : final report Descy, Jean-Pierre - Vyveman, Wim - Wilmotte, Annick ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2442)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

WestBanks: understanding benthic, pelagic and air-borne ecosystem interactions in shallow coastal seas : final report Vincx, Magda - Volckaert, Filip - Stienen, Eric ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2443)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Integration of Standards, Ecodesign and Users in Energy-Using Products (ISEU) : final report Wallenborn, Grégoire - Orsini, Marco - Vanhaverbeke, Jérémie. ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2445)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Integratie van de normalisering, het eco-ontwerp en het gedrag van de gebruikers voor de ontwikkeling van elektrische toestellen : samenvatting van de resultaten Wallenborn, Grégoire - Orsini, Marco - Vanhaverbeke, Jérémie. ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2446)
[Om te downloaden

Integration de la Normalisation, de l’Ecoconception et des comportements des Utilisateurs pour le développement des appareils consommateurs d’énergie : résumé des résultats Wallenborn, Grégoire - Orsini, Marco - Vanhaverbeke, Jérémie. ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2012 (SP2447)
[Om te downloaden

Household energy consumption, design, energy-using products, practice theory, ecodesign directive, standards, efficiency, sufficiency, electricity monitor, learning process, appropriation, experimental strategy : summary of results Wallenborn, Grégoire - Orsini, Marco - Vanhaverbeke, Jérémie. ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2448)
[Om te downloaden

A Multiscalar and Multiagent Modelling Framework for Assessing Sustainable Futures in a Globalised Environment : final report (MULTIMODE) Acosta-Michlik, L. - Engelen, G. - Van Herzele ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2457)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Un cadre de modélisation multi-échelle et multi-agent pour évaluer des futures durables dans un environnement globalisé : résumé des résultats Acosta-Michlik, L. - Engelen, G. - Van Herzele ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2012 (SP2458)
[Om te downloaden

Een Multischaal-Multiagent modelleerraamwerk voor de afweging van Duurzame toekomstvisies in een Geglobaliseerde Leefomgeving : samenvatting van de resultaten Acosta-Michlik, L. - Engelen, G. - Van Herzele ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2459)
[Om te downloaden

A Multiscalar and Multiagent Modelling Framework for Assessing Sustainable Futures in a Globalised Environment : summary of the results Acosta-Michlik, L. - Engelen, G. - Van Herzele ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2460)
[Om te downloaden

An integrated impact assessment of trammel net and beam trawl fisheries : final report Depestele, J. - Hostens, Kris - Polet, Hans ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2466)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Climatic and Anthropogenic Impacts on African Ecosystems + Annexes : final report (CLANIMAE) Verschuren, Dirk - André, Luc - Bock, Laurent ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2467)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Development of a new regenerable and low-cost biosensor to indoor microbial compounds detection : final report Van Cauwenberge, A. - Noêl, E. - De Coninck, J. ... et al.  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2468)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Ecosystem sensitivity to invasive species : final report Degraer, Steven - Merckx, Béa - Stienen, Eric ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2469)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Combined Effect of Changing Hydroclimate and human activity on Coastal Ecosystem Health : final report (AMORE) Lancelot, L. - Ruddick, L. - Delbare, D.  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2470)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

QUantification of Erosion/Sedimentation patterns to Trace the natural versus anthropogenic sediment dynamics : final report + annexes Van Lancker, V. - Baeye, M. - Du Four, I .... et al.  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2471)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Assessment of modelling uncertainties in long-TERm climate and sea level change projections"Aster" : final report (ASTER) Fichefet, Thierry - Huybrechts, Philippe - Mouchet Anne  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2472)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Balancing wind energy in the grid: an overall, techno-economic and coordinated approach : final report Belmans, Ronnie - D'haeseleer, William - Palmers, Geert ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2476)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Balancing wind energy in the grid: an overall, techno-economic and coordinated approach : summary of the results Belmans, Ronnie - D'haeseleer, William - Palmers, Geert ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2477)
[Om te downloaden

Equilibrage de l’énergie éolienne dans le reseau électrique : une approche intégrée, technico-économique et coordonnée : résumé des résultats Belmans, Ronnie - D'haeseleer, William - Palmers, Geert ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2012 (SP2478)
[Om te downloaden

Balancing met windenergie in het elektriciteitsnet: een globale technisch-economische en gecoördineerde aanpak : samenvatting van de resultaten Belmans, Ronnie - D'haeseleer, William - Palmers, Geert ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2479)
[Om te downloaden

Flux-based Risk Assessment of the impact of Contaminants on Water resources and ECOsystems + Annexes : final report Brouyère, Serge - Thome, Jean-Pierre - Diels, Ludo ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2480)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Integration of existing approaches toward (bio)surveillance in relation with indoor and outdoor air quality : final report Gérard, Christian - Van Den Heuvel, Rosette - Int Panis, Luc ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2481)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Integration of existing approaches toward (bio)surveillance in relation with indoor and outdoor air quality : samenvatting van de resultaten Gérard, Christian - Van Den Heuvel, Rosette - Int Panis, Luc ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2482)
[Om te downloaden

Integration of existing approaches toward (bio)surveillance in relation with indoor and outdoor air quality : résumé des résultats Gérard, Christian - Van Den Heuvel, Rosette - Int Panis, Luc ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2012 (SP2483)
[Om te downloaden

Integration of existing approaches toward (bio)surveillance in relation with indoor and outdoor air quality : summary of results Gérard, Christian - Van Den Heuvel, Rosette - Int Panis, Luc ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2484)
[Om te downloaden

Belgian Ocean Energy Assessment BOREAS : final report De Rouck, Julien - Monbalui, Jaak - Van den Eynde, Dries ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2485)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Decision-making tools to support the development of bioenergy in agriculture : final report Schenkel, Yves - De ruyck, Jacques - Castiaux, Annick ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2486)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Beleidsinstrumenten ter ondersteuning van bio-energie in de landbouw : samenvatting van de resultaten Schenkel, Yves - De ruyck, Jacques - Castiaux, Annick ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2487)
[Om te downloaden

Outils d'aide a la décision pour le développement de la bioénergie en agriculture : résumé des résultats Schenkel, Yves - De ruyck, Jacques - Castiaux, Annick ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2012 (SP2488)
[Om te downloaden

Decision-making tools to support the development of bioenergy in agriculture : summary of results Schenkel, Yves - De ruyck, Jacques - Castiaux, Annick ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2489)
[Om te downloaden

Biofuels Sustainable End use : final report Pelkmans, Luc - Van Mierlo, Joeri - De ruyck, Jacques ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2490)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Duurzaam eindgebruik van biobrandstoffen : samenvatting van de resultaten Pelkmans, Luc - Van Mierlo, Joeri - De ruyck, Jacques ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2491)
[Om te downloaden

Utilisation durable des biocarburants : résumé des résultats Pelkmans, Luc - Van Mierlo, Joeri - De ruyck, Jacques ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2012 (SP2492)
[Om te downloaden

Biofuels Sustainable End uSe : summary of the results Pelkmans, Luc - Van Mierlo, Joeri - De ruyck, Jacques ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2493)
[Om te downloaden

Antarctic microbial biodiversity: the importance of geographical and ecological factors : final report Wilmotte, Annick - Vyverman, Wim - Willems, Anne  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2494)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Antarctic microbial biodiversity: the importance of geographical and ecological factors : samenvatting van de resultaten Wilmotte, Annick - Vyverman, Wim - Willems, Anne  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2495)
[Om te downloaden

Antarctic microbial biodiversity: the importance of geographical and ecological factors : résumé des résultats Wilmotte, Annick - Vyverman, Wim - Willems, Anne  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2012 (SP2496)
[Om te downloaden

Antarctic microbial biodiversity: the importance of geographical and ecological factors : summary of the results Wilmotte, Annick - Vyverman, Wim - Willems, Anne  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2497)
[Om te downloaden

Biodiversity of three representative groups of the Antarctic Zoobenthos Coping with change : final report Van reusel, An - Martin, Patrick - De Ridder, Chantal ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2498)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Biodiversiteit van drie groepen representatief voor het Antarctische Zoobenthos - Respons op Verandering : samenvatting van de resultaten Van reusel, An - Martin, Patrick - De Ridder, Chantal ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2499)
[Om te downloaden

Biodiversité de trois groupes représentatifs du Zoobenthos Antarctique - Réponse au Changement : résumé des résultats Van reusel, An - Martin, Patrick - De Ridder, Chantal ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2012 (SP2500)
[Om te downloaden

Biodiversity of three representative groups of the Antarctic Zoobenthos Coping with change : summary of the results Van reusel, An - Martin, Patrick - De Ridder, Chantal ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2501)
[Om te downloaden

Microbial diversity and metal fluxes in contaminated North Sea sediments : final report Gillan, David - Dubois, Philippe - Sabbe, Koen ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2502)
[Om te downloaden

Antarctic Subglacial Processes and Interactions: role of transition zones
in ice sheet stability : final report
Pattyn, Frank - Tison, Jean-Louis - Huybrechts, Philippe  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2503)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Antarctische subglaciale processen en interacties: rol van transitiezones in ijskapstabiliteit : samenvatting van de resultaten Pattyn, Frank - Tison, Jean-Louis - Huybrechts, Philippe  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2504)
[Om te downloaden

Processus et interactions sous-glaciaires en Antarctique: rôle des zones de transition dans la stabilité de la calotte glaciaire : résumé des résultats Pattyn, Frank - Tison, Jean-Louis - Huybrechts, Philippe  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2012 (SP2505)
[Om te downloaden

Antarctic Subglacial Processes and Interactions: role of transition zones in ice sheet stability : summary of the results Pattyn, Frank - Tison, Jean-Louis - Huybrechts, Philippe  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2506)
[Om te downloaden

ABC Impacts - Aviation and the Belgian Climate Policy: Integration Options and Impacts : final report Hecq, Walter - Van Mierlo, Joeri - Macharis, Cathy .... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2507)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Luchtvaart en het Belgisch klimaatbeleid: analyse van de integratieopties en van hun gevolgen : samenvatting van de resultaten Hecq, Walter - Van Mierlo, Joeri - Macharis, Cathy .... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2508)
[Om te downloaden

Aviation et politique climatique belge : analyse des options d’intégration et de leurs conséquences : résumé des résultats Hecq, Walter - Van Mierlo, Joeri - Macharis, Cathy .... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2012 (SP2509)
[Om te downloaden

Aviation and the Belgian Climate Policy : Analysis of Integration Options and Impacts : summary of the results Hecq, Walter - Van Mierlo, Joeri - Macharis, Cathy .... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2510)
[Om te downloaden

Critical evaluation of MARine CALcareous Skeletons as recorders of global climate change : final report André, Luc - Blust, Ronny - Dehairs, Frank ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2511)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Biodiversity impacts of highly invasive alien plants: mechanisms, enhancing factors and risk assessment : final report Nijs, Ivan - Meerts, Pierre - Triest, Ludwig ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2012 (SP25118)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Mosquito vectors of disease: spatial biodiversity, drivers of change, and risk : final report MODIRISK Coosemens, Marc - Hendrickx, Guy - Grootaert, Patrick ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2012 (SP2517)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

BElgium Ecosystem Services : a new vision for society-nature interactions : final report Meire, Patrick - Liekens, Inge - Turkelboom, Francis ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2012 (SP2526)
[Om te downloaden

Atmospheric deposition fluxes to the Belgian marine waters originating from ship emissions : final report (SHIPFLUX) Van Grieken, René - Mensink, Clemens  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2532)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Resuscitation of the data collected during the first years of modern oceanography in Belgium (PMPZ-DBII) : final report Scory, Serge - Lagring, Ruth - De Cauwer, Karien  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2533)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Policy Support System for Carbon Capture and Storage (PSS CSS) : final report Piessens, Kris - Laenen, Ben - Nijs, Wouter ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2534)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Accessibility to places and transport : social, economic and environmental interactions (INTERACT) : final report Steenberghen, Thérèse - Thomas, Isabelle - Verhetsel, Ann ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2535)
[Om te downloaden

Impact of climate change on river hydrology and ecology: A case study for interdisciplinary policy oriented research (SUDEM-CLI) : final report Meire, P. - Willems, P. - van Yperseele, J.P.  Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2536)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Innovative Instruments for Energy Saving Policies: White Certificates and Complementary Currencies : final report (INESPO) Hudon, A. - Hecq, Walter - Deconinck, G. ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2539)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Transition pathways to efficient (electrified) transport for households : final report (TRANS2HOUSE) Van Mierlo, Joeri - Six, Daan - Macharis, Cathy ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2540)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Cluster of the transport related projects PROMOCO, LIMOBEL, BIOSES and CLEVER : final report (PROLOBIC) De Vlieger, Ina - Vandresse, Marie - Macharis, Cathy  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2541)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Household energy consumption and rebound effect : final report (HECORE) Zaccaï, Edwin - Verbruggen, Aviel - Goetghebuer, Didier  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2542)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Impact van fenologie en omgevingscondities op de emissie van BVOS door bosecosystemen : samenvatting van de resultaten Belspo  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2013 (SP2543)
[Om te downloaden

Impact de la phénologie et des conditions environnementales sur l’émission de Composés organiques volatils par les écosystèmes forestiers : résumé des résultats Belspo  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2013 (SP2544)
[Om te downloaden

Impact of phenology and environmental conditions on BVOC emissions from forest ecosystems : summary of the results Belspo  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2545)
[Om te downloaden

Impact of phenology and environmental conditions on BVOC emissions from forest ecosystems : final report (IMPECVOC) Dewulf, J. - Joo, E. - Pokorska, O. ... et al.  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2546)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

An ecosystem approach in sustainable fisheries management through local ecological knowledge : final report Maes, Frank - Coppens, Jessica - Vanhulle, An  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2548)
[Om te downloaden

Valuation of Terrestrial Ecosystem Services in a multifunctional peri-urban space (VOTES° : final report Fontaine, Corentin - De Vreese, Rik - Jacquemin, Ingrid ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2554)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Risk of emergence of viral diseases driven by eco-climatic changes and socio-economical situations (VIRORISK) : final report Thiry, Etienne - Zwetkoff, Catherine - Coosemans, Marc ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2555)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

ECOsystem services of FRESHwater systems (ECOFRESH) : final report Van der Biest, Katrien - Jacobs,Sander - Staes, Jan ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2566)
[Om te downloaden

Role of pelagic calcification and export of carbonate production in climate change (PEACE) : final report Chou, Lei - Borges, Alberto V. - Sabbe, Koen ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2574)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Belgian Platform for REDD+ information (BE-REDDI) : final report Dauwe, T. - Cuypers D.- Meyfroidt,P. ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2012 (SP2582)
[Om te downloaden

Establishment of an ad hoc forum for the comparison of the TIMES-MARKAL and LEAP model as a support for Belgian long-term energy policy : final report Couder, Johan - Laes, Erik - Nijs, Wouter ... et al  Brussels : Belgian Science Policy, 2014 (SP2592)
[Om te downloaden

Oprichting van een ad hoc FORUM voor het vergelijken van de TIMES-MARKAL en LEAP modellen, als ondersteuning voor het Belgische lange termijn energiebeleid : samenvatting Couder, Johan - Laes, Erik - Nijs, Wouter ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2014 (SP2593)
[Om te downloaden

Création d'un FORUM ad hoc pour la comparaison des modèles TIMES-MARKAL et LEAP, servant d'appui à la politique de l'énergie durable en Belgique : résumé Couder, Johan - Laes, Erik - Nijs, Wouter ... et al  Bruxelles : Polituique scientifique fédérale, 2014 (SP2594)
[Om te downloaden

Balans van een multidisciplinair en thematisch onderzoeksprogramma : SSD Belspo  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2015 (SP2616)
[Om te downloaden

Bilan d’un programme de recherche thématique et multidisciplinaire :SSD Belspo  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2015 (SP2617)
[Om te downloaden

Understanding and Predicting Antarctic sea ice variability at the decadal timescale (PREDANTAR) : final report + annexes Goosse, Hugues - Vannitsem, Stéphane - Barth, Alexander ... et al  Brussels : Belgian Scientific Policy, 2015 (SP2626)
[Om te downloaden

The Antarctic biodiversity information facility (Anta'BIF) : final report Segers, Hendrik - Van de Putte, Anton - Danis, Bruno  Brussels : Belgian Scientific Policy, 2015 (SP2630)
[Om te downloaden

Cholera outbreaks at Lake Tanganyika induced by Climate Change?(CHOLTIC) : final report Plisnier, Pierre-Denis - Cornet, Yves - Cocquyt, Christine ... et al  Brussels : Belgian Scientific Policy, 2015 (SP2631)
[Om te downloaden

Influences biogéniques sur les oxydants et l’Aérosol Secondaire Organique: études théoriques, de laboratoire et de modélisation (BIOSOA) : final report Müller, Jean-François - Compernolle, S. - Ceulemans, K.  Brussels : Belgian Scientific Policy, 2015 (SP2633)
[Om te downloaden

East African Great Lake Ecosystem Sensitivity to changes (EAGLES) : final report Delvaux, Claire - Monin, Laurence - Morana, Cédric ... et al  Brussels : Belgian Scientific Policy, 2015 (SP2634)
[Om te downloaden

East African Great Lake Ecosystem Sensitivity to changes (EAGLES) : annex 1 Delvaux, Claire - Monin, Laurence - Morana, Cédric ... et al  Brussels : Belgian Scientific Policy, 2015 (SP2635)
[Om te downloaden

East African Great Lake Ecosystem Sensitivity to changes (EAGLES) : annex 2 Delvaux, Claire - Monin, Laurence - Morana, Cédric ... et al  Brussels : Belgian Scientific Policy, 2015 (SP2636)
[Om te downloaden

Sustainability of tropical forest biodiversity and services under climate and human pressure (BIOSERF) : final report Hambuckers, A. - Huynen, M-C. - Jamar-Beudels, R.  Brussels : Belgian Scientific Policy, 2015 (SP2637)
[Om te downloaden

Sustainability of tropical forest biodiversity and services under climate and human pressure (BIOSERF) : annex1 Hambuckers, A. - Huynen, M-C. - Jamar-Beudels, R.  Brussels : Belgian Scientific Policy, 2015 (SP2638)
[Om te downloaden

Sustainability of tropical forest biodiversity and services under climate and human pressure (BIOSERF) : annex2 Hambuckers, A. - Huynen, M-C. - Jamar-Beudels, R.  Brussels : Belgian Scientific Policy, 2015 (SP2639)
[Om te downloaden

Biogeochemical cycles in the Southern Ocean: Role within the Earth system (BIGSOUTH) : final Report Dehairs, Frank - Tison, Jean-Louis - Fripiat, François ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2017 (SP2668)
[Om te downloaden

Modelling atmospheric composition and climate for the Belgian territory (MACCBET) : final report van Lipzig, Nicolas - Saeed, Sajjad - Demuzere, Matthias ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2017 (SP2669)
[Om te downloaden

Congo basin : from carbonto fishes (COBAFISH) : final report Verheyen, E. - Willems, W. - Martens, K. ...et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2017 (SP2678)
[Om te downloaden

Congo basin : from carbonto fishes (COBAFISH) : annex to final report Verheyen, E. - Willems, W. - Martens, K. ...et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2017 (SP2679)
[Om te downloaden

Congo bassin integrated monitoring for forest carbon mitigation and biodiversity (COBIMFO) : final report Boeckx, Pascal - Steppe, Kathy - Beeckman, Hans ... et al.  Brussels : Belgian Science Policy, 2017 (SP2680)
[Om te downloaden

A decision support tool to manage climate change risks to forest ecosystems (EcoRisk) : final report Deckmyn, G. - Al Mahaini, T. - Andivia, E. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2692)
[Om te downloaden

A decision support tool to manage climate change risks to forest ecosystems (EcoRisk) : annex 1 Deckmyn, G. - Al Mahaini, T. - Andivia, E. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2693)
[Om te downloaden

A decision support tool to manage climate change risks to forest ecosystems (EcoRisk) : annex 2 Deckmyn, G. - Al Mahaini, T. - Andivia, E. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2694)
[Om te downloaden

A decision support tool to manage climate change risks to forest ecosystems (EcoRisk) : annex 3 Deckmyn, G. - Al Mahaini, T. - Andivia, E. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2695)
[Om te downloaden

Long-term role and fate of metal-sulphides in painted works of art (S2-ART) : final report Janssens, Koen - Strivay, David - Sanyova, Jana ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2696)
[Om te downloaden

Meteorological risks as drivers of environmental innovation in agro-ecosystem management (MERINOVA) : final report Gobin, Anne - Van De Vyver, Hans - Vanwindekens, F. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2697)
[Om te downloaden

Meteorological risks as drivers of environmental innovation in agro-ecosystem management (MERINOVA) : annex 1 Gobin, Anne - Van De Vyver, Hans - Vanwindekens, F. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2698)
[Om te downloaden

Meteorological risks as drivers of environmental innovation in agro-ecosystem management (MERINOVA) : annex 2 Gobin, Anne - Van De Vyver, Hans - Vanwindekens, F. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2699)
[Om te downloaden

Meteorological risks as drivers of environmental innovation in agro-ecosystem management (MERINOVA) : annex 3 Gobin, Anne - Van De Vyver, Hans - Vanwindekens, F. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2700)
[Om te downloaden

Meteorological risks as drivers of environmental innovation in agro-ecosystem management (MERINOVA) : annex 4 Gobin, Anne - Van De Vyver, Hans - Vanwindekens, F. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2701)
[Om te downloaden

Meteorological risks as drivers of environmental innovation in agro-ecosystem management (MERINOVA) : annex 6 Gobin, Anne - Van De Vyver, Hans - Vanwindekens, F. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2702)
[Om te downloaden

Meteorological risks as drivers of environmental innovation in agro-ecosystem management (MERINOVA) : annex 7 Gobin, Anne - Van De Vyver, Hans - Vanwindekens, F. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2703)
[Om te downloaden

Meteorological risks as drivers of environmental innovation in agro-ecosystem management (MERINOVA) : annex 8 Gobin, Anne - Van De Vyver, Hans - Vanwindekens, F. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2704)
[Om te downloaden

Meteorological risks as drivers of environmental innovation in agro-ecosystem management (MERINOVA) : annex 9 Gobin, Anne - Van De Vyver, Hans - Vanwindekens, F. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2705)
[Om te downloaden

Meteorological risks as drivers of environmental innovation in agro-ecosystem management (MERINOVA) : annex 10 Gobin, Anne - Van De Vyver, Hans - Vanwindekens, F. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2706)
[Om te downloaden

Meteorological risks as drivers of environmental innovation in agro-ecosystem management (MERINOVA) : annex 11 Gobin, Anne - Van De Vyver, Hans - Vanwindekens, F. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2707)
[Om te downloaden

Meteorological risks as drivers of environmental innovation in agro-ecosystem management (MERINOVA) : annex 12 Gobin, Anne - Van De Vyver, Hans - Vanwindekens, F. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2708)
[Om te downloaden

Meteorological risks as drivers of environmental innovation in agro-ecosystem management (MERINOVA) : annex 13 Gobin, Anne - Van De Vyver, Hans - Vanwindekens, F. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2709)
[Om te downloaden

Meteorological risks as drivers of environmental innovation in agro-ecosystem management (MERINOVA) : annex 14 Gobin, Anne - Van De Vyver, Hans - Vanwindekens, F. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2710)
[Om te downloaden

Meteorological risks as drivers of environmental innovation in agro-ecosystem management (MERINOVA) : annex 15 Gobin, Anne - Van De Vyver, Hans - Vanwindekens, F. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2711)
[Om te downloaden

Meteorological risks as drivers of environmental innovation in agro-ecosystem management (MERINOVA) : annex 16 Gobin, Anne - Van De Vyver, Hans - Vanwindekens, F. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2712)
[Om te downloaden

Modelling atmospheric composition and climate for the Belgian territory (iCLIPS) : final report Huybrechts, P. - Goelzer, H. - Loutre, M-F ... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2713)
[Om te downloaden

Advanced exploitation of Ground-based measurements for Atmospheric Chemistry and Climate applications (AGACC II) : final report De Mazière, M. - De Backer, H. - Vander Auwera, J.... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2715)
[Om te downloaden

Advanced exploitation of Ground-based measurements for Atmospheric Chemistry and Climate applications (AGACC II) : Annex 1 part 1 De Mazière, M. - De Backer, H. - Vander Auwera, J.... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2716)
[Om te downloaden

Advanced exploitation of Ground-based measurements for Atmospheric Chemistry and Climate applications (AGACC II) : Annex 1 part 2 De Mazière, M. - De Backer, H. - Vander Auwera, J.... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2717)
[Om te downloaden

Advanced exploitation of Ground-based measurements for Atmospheric Chemistry and Climate applications (AGACC II) : Annex 1 part 3 De Mazière, M. - De Backer, H. - Vander Auwera, J.... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2718)
[Om te downloaden

Advanced exploitation of Ground-based measurements for Atmospheric Chemistry and Climate applications (AGACC II) : Annex 1 part 4 De Mazière, M. - De Backer, H. - Vander Auwera, J.... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2719)
[Om te downloaden

Advanced exploitation of Ground-based measurements for Atmospheric Chemistry and Climate applications (AGACC II) : Annex 1 part 5 De Mazière, M. - De Backer, H. - Vander Auwera, J.... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2720)
[Om te downloaden

Advanced exploitation of Ground-based measurements for Atmospheric Chemistry and Climate applications (AGACC II) : Annex 1 part 6 De Mazière, M. - De Backer, H. - Vander Auwera, J.... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2721)
[Om te downloaden

Advanced exploitation of Ground-based measurements for Atmospheric Chemistry and Climate applications (AGACC II) : Annex 1 part 7 De Mazière, M. - De Backer, H. - Vander Auwera, J.... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2722)
[Om te downloaden

Advanced exploitation of Ground-based measurements for Atmospheric Chemistry and Climate applications (AGACC II) : Annex 2 De Mazière, M. - De Backer, H. - Vander Auwera, J.... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2723)
[Om te downloaden

Conservation,IR, UV and 3D-imaging: The Egyptian Execration Statuettes Project (EES) : final report 2017 Delvaux, Luc - Hameeuw, Hendrik - Van der Perre, Athena.... et al  Brussels : Belgian scientific Policy, 2017 (SP2724)
[Om te downloaden

Forecasting and management of extreme rainfall induced risks in the urban environment (PLURISK) : final report Willems, P. - De Cruz, L. - Delobbe, L. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2727)
[Om te downloaden

Forecasting and management of extreme rainfall induced risks in the urban environment (PLURISK) : Annexe 1 Publication Willems, P. - De Cruz, L. - Delobbe, L. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2728)
[Om te downloaden

Forecasting and management of extreme rainfall induced risks in the urban environment (PLURISK) : Annexe 2 Minutes Willems, P. - De Cruz, L. - Delobbe, L. ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2729)
[Om te downloaden

Constraining ice mass changes in coastal Dronning Maud Land, Antarctica (ICECON) : final report Pattyn, Frank - Tison, Jean-Louis - Bruyninx, Carine ... et al.  Brussels : Belgian scientific Policy, 2018 (SP2740)
[Om te downloaden

Climate Change and Antarctic Microbial Biodiversity (CCAMBIO) : final report Durieu, B. - Lara, Y - Wilmotte,A ... et al.  Brussels : Scientific Policy, 2019 (SP2798)
[Om te downloaden

Geo-risk in Central Africa: integrating multi-hazards and vulnerability to support risk management (GeoRisCA): final report Kervyn, François - d’Oreye, Nicolas - Havenith, Hans-Balder ... et al.  Brussels : Scientific Policy, 2019 (SP2803)
[Om te downloaden

Belgian Antarctic Meteorites: Curation and Research : final report (BELAM) Decrée, Sophie - Claeys, Philippe - Debaille, Vinciane ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2021 (SP2995)
[Om te downloaden

Belgian Antarctic Meteorites: Curation and Research : final report (BELAM) annex Decrée, Sophie - Claeys, Philippe - Debaille, Vinciane ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2021 (SP2996)
[Om te downloaden

Belgian Antarctic Meteorites: Curation and Research : samenvatting (BELAM) Decrée, Sophie - Claeys, Philippe - Debaille, Vinciane ... et al.  Brussel : Federaal Wetenscahpsbeleid, 2021 (SP2997)
[Om te downloaden

Belgian Antarctic Meteorites: Curation and Research : résumé (BELAM) Decrée, Sophie - Claeys, Philippe - Debaille, Vinciane ... et al.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2021 (SP2998)
[Om te downloaden

Belgian Antarctic Meteorites: Curation and Research : summary (BELAM) Decrée, Sophie - Claeys, Philippe - Debaille, Vinciane ... et al.  Brussels : Belgian Science policy, 2021 (SP2999)
[Om te downloaden