Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Telsat 4 PODO 1


Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid:
    Vandenabeele Joost
    Info
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: //
  • Duur van het onderzoek: 1/12/1996 - 31/12/2001
  • Budget: 5,999,023.30 EUR
  • Onderzoeksprojecten: 74

Begeleidingscomité:

DWTC, Vlaamse Gemeenschap,Waalse Gewest, Landbouw, Buitenl.Zaken,Landsverd.


Doelstellingen:

Deze programmafase is een onderdeel van het Programma voor Duurzame Ontwikkeling en werd opgezet overeenkomstig de doelstellingen van de Europese Commissie voor onderzoek en toepassingen betreffende satellietdata binnen de context van duurzame ontwikkeling.
Het betracht:

- de methodes en resultaten van de vorige fases te verankeren binnenin de gemeenschap van eindgebruikers (t.t.z. wetenschappers, openbare administraties en de privé-sector);
- methoden en technieken aan te passen of te vervolledigen om:
. tegemoet te komen aan de onderzoeksnoden,
. ze te integreren in ondersteuningssytemen voor het beleid,
. technologietransfer mogelijk te maken,
. de verschillende mogelijkheden aangeboden van de nieuw ontwikkelde sensoren te ondersteunen.


Beschrijving:

De toepassingsthema's zijn:

- Global change,
- Beheer van natuurlijke hulpbronnen,
- Natuurlijke risico's,
- Duurzame ontwikkeling van ontwikkelingslanden,
- Transsectoriële ondersteuningsmaatregelen (kwaliteitscontrole en monitoring- en waarschuwingssystemen).


Onderzoeksprojecten:

T4/12/56: Onderzoek door radarbeeldvorming van de kritieke parameters die de kwetsbaarheid van de dijken in Vietnam bepalen

T4/DD/01: Teledetectie van veranderingen in landbedekking en verbranding van biomassa in de Tropen

T4/DD/02: Classificatie van landbedekking en schatting van verhoudingen in landbedekking op een wereldwijde schaal

T4/DD/04: De veelkleurige Noordzee

T4/DD/05: Biofysische karakterisering van tropische ecosystemen met "synthetic aperture" radarteledetectie

T4/DD/07: Geassisteerde herkenning en interpretatie van landbedekking

T4/DD/08: Detectie van verandering in tijdreeksen van SAR-satellietbeelden d.m.v. adaptieve modellen

T4/DD/09: Ontwikkeling van assimilatieschema's voor bodemvochtprofielen met behulp van teledetectiegegevens

T4/DD/10: Opwaardering van biofysische variabelen gemeten op het terrein naar teledetectietijdreeksen met behulp van geostatistiek

T4/DD/11: Ontwikkeling en lancering op nationale schaal van een databank voor uiteenlopende gebruikers van luchtfoto's en satellietbeelden

T4/DD/12: Studie van zoutintrusies, landgebruik en rijstopbrengst in de kustvlakte van de Mekong-delta (Vietnam) op basis van veldwerk, teledetectie en GIS

T4/DD/13: Operationalisatie en satellietteledetectie voor beleidsondersteuning in de ruimtelijke planning op niveau Vlaanderen

T4/DD/14: Validatie van radarinterferometrie toegepast op JERS-1 en RADARSAT

T4/DD/15: Geavanceerde contextuele verwerking van satellietbeelden voor landplanning en beheer in grensoverschrijdende gebieden

T4/DD/16: Gebruik van beelden met zeer hoge resolutie voor controle en bijwerking van kaarten van wettelijk landgebruik in stedelijke gebieden

T4/DD/17: Technisch-economische haalbaarheid van de commercialisering van een instrument (C-fix) voor de bereking van de netto-koolstofuitwisseling met de atmosfeer in het kader van de Convention on Climate Change (FCCC)

T4/DD/18: Bijdrage van SAR (RADARSAT) en AVNIR (ADEOS) beelden tot de studie van de bathymetrie en het golfvlak in de Baai van Hai Phong (Vietnam)

T4/DD/19: Ondersteuning aan de wetenschappelijke exploitatie van ASAR in België

T4/DD/20: Economische studie inzake de Belgische marktontwikkeling betreffende aardobservatie

T4/DD/21: Bijdrage van ruimtelijke informatietechnieken tot de opvolging en ondersteuning van een duurzame bestrijding van veetrypanosomose in West-Afrika (casestudie Togo)

T4/DD/22: Ontwikkeling van een standaardinstrument gebaseerd op ruimtelijke teledetectie en GIS voor de selectie van sites (rampenplan) voor huisvesting van migrerende mensen of vluchtelingen, rekening houdend met milieuproblemen

T4/DD/23A: Aanpassing van het Europese voorspellingssysteem voor landbouwproductie aan de Belgische omstandigheden

T4/DD/23B: Ontwikkeling van gegevensbanken en analyse van de gevoeligheid en de validiteit van het geïntegreerde voorspellingssysteem voor plantenproductie

T4/DD/23C: Oogstvoorspellingen voor Belgische landbouw gewassen door schatting met een geïntegreerde agrometeorologische en teledetectie benadering

T4/DD/24: Gebruik van satellietgegevens voor de tienjaarlijkse bijwerking van de indeling van statistische sectoren in België

T4/DD/25: Kartering van milieurisico's voor de Wadi Mujib-canyon (Jordanië) aan de hand van Russische stereoscopische TK-350 beelden

T4/DD/26: Toegepaste radarinterferometrie voor neotektonische studie in Jordanië (complementair bij FS/25)

T4/DD/27: Teledetectie en schatting van het vochtgehalte ter voorkoming van karstverzakking (streek van Doornik)

T4/DD/28: Beheer van natuurlijke voederbronnen en branden in de extensieve veeproductiesystemen in de natuurlijke savannes van de vochtige tropische zone

T4/DD/29: Ontwikkeling van een voorspellingssysteem (hoeveelheid en kwaliteit) van de voederproductie ter ondersteuning van een strategie voor het hele landbouwgebied

T4/DD/30: Voorspelling en beheer van de overstromingsdebieten in de waterwegen met behulp van satellietgegevens en de toepassing van een hydrologisch simulatiemodel

T4/DD/31: De voorspellingswaarde van de geostatistische aanpak voor kartering van kwantitatieve variabelen afgeleid uit gegevens van verandering in landbedekking en hun assimilatie in ecosysteemmodellen

T4/DD/32: Meting van gegevens inzake veranderingen in de bodembedekking en integratie ervan in ecosysteemmodellen

T4/DD/33: Het vochtgehalte van de bodem in de wortelzone van opvangbekkens volgens satellietradarwaarnemingen

T4/DD/34: Streekspecifieke optische teledetectie voor toepassingen in kustgebieden

T4/DD/35: Radarbeelden voor kartering en monitoring van wetlandecosystemen in het Tsjaadbekken

T4/DD/36: Biofysische karakterisering van tropische ecosystemen met "synthetic aperture radar" teledetectie - EcoSarII

T4/DD/38: InSAR basislijn combinatie voor het maken van een topografische fasereferentie

T4/DD/39: Bioomclassificatie en schatting van bioomverhoudingen op wereldwijde schaal met behulp van VEGETATIE-gegevens

T4/DD/40: Bioomclassificatie en schatting van bioomproporties op globale schaal met vegetatie gegevens

T4/DD/41: Geassisteerde herkenning en interpretatie van landbedekking

T4/DD/42: Automatische ruimtelijke vergelijking van gegevens van verschillende sensoren voor stressmonitoring

T4/DD/43: SABRES - Services to agri-business by remote sensing - Teledetectiediensten voor het landbouwbedrijf

T4/DD/44: Bepaling van het vochtgehalte in de bovenste grondlagen door SSM/I beeldvorming

T4/DD/45: Detectie van woekerhaarden van Ips typographus in de aangetaste bossen van Bosnië-Herzegovina

T4/DD/46: Bijdrage van VHR-beelden tot de karakterisering van de populatie van, en in het bijzonder van de draagkracht voor grote wilde herbivoren in de bossen van het Waalse Gewest

T4/DD/47: Detectie van zoöplanktonslierten in zoute meren met behulp van kleurverwerking met hoge resolutie van wateroppervlakten

T4/DD/48: Evaluatie van de bijdrage van de MIR spectrale band van SPOT 4 voor de kartering van landbedekking: toepassing voor de afbakening van bebouwde gebieden

T4/DD/49: Mogelijkheden van teledetectiebeelden met zeer hoge resolutie voor de uitwerking en de actualsiering van "grootschalige digitale kaarten"

T4/DD/50: Gebruik van satellietgegevens met zeer hoge ruimtelijke resolutie voor de monitoring van vegetatie en water in verstedelijkte gebieden

T4/DD/51: Cartografie van de microklimaatgebieden met behulp van een DTM verkregen via radarbeeldvorming

T4/DD/52: Optische teledetectie voor een milieueffectenstudie in het kustgebied

T4/DD/53: Studie van de sedimentpluimen in grote deltasystemen, met behulp van veldmetingen en satellietgegevens

T4/DD/54: Studie van de mogelijkheid tot integratie van SPOT VGT-gegevens in de vroege waarschuwingssystemen (voedselveiligheid) in de Sahel

T4/DD/55: Detectie van verandering in satellietbeeldreeksen voor demarcatie van mijngebieden

T4/DD/56: Evaluatie van de kritische parameters die de zwakke punten van dammen in Vietnam bepalen met radarsatellietgegevens

T4/DD/57: Productie van een basiskaart van de landbedekking voor C. Afrika afgeleid uit SPOT4 - VGT-gegevens (METAFRO-steun)

T4/DD/58: Gent vanuit de ruimte: verbetering van de website van de Stad Gent

T4/DD/59: Gebruik van VHR-gegevens voor de inventarisatie van (on)bebouwde gebieden: een geïntegreerde methodologie met geïncorporeerde kwaliteitscontrole, voor het Ruimtelijk beleid in Vlaanderen

T4/DD/60: Planning, steun en onderzoeksactiviteiten voor ontmijnen op basis van satellietbeelden (PARADIS)

T4/DD/61: Opzetten van een website met beelden van Luik gezien vanuit de ruimte gebruik makend van satellietbeelden

T4/DD/62: Brussel gezien vanuit de ruimte op het internet

T4/DD/63: Stimulering van clustervorming met het oog op de Belgische marktontwikkeling inzake aardobservatie-toepassingen

T4/DD/64: Stimulering van de vorming van een cluster inzake aardobservatie voor Leefmilieu-toepassingen van SPOT-Vegetation data met het oog op de bevrdering van de aardobservatie-marktontwikkeling in België

T4/DD/65: Opbouw en gebruik van een geografisch informatie systeem, inclusief gebruik van ruimtelijke remote sensing, ter ondersteuning van een duurzame milieuplanning in de noordelijke kustprovincie van Noord Vietnam

T4/DD/66: Optische teledetectie, radar interferometrie en GIS voor de bepaling van geologische risico's bij de aanleg van een pijplijn in Jordanië

T4/DD/67: Voorspelling van opbrengst en kwaliteit van voedergewassen op basis van zowel optische teledetectiegegevens als een dynamisch groeimodel: hulp voor boeren bij hun beheer van voedervoorraden

T4/DD/68: Ontwikkeling van een automatisch interpretatie-instrument voor SAR en INSAR producten voor het Belgische Ministerie van Landbouw

T4/DD/69: Integratie van Ikonos-gegevens met bestaande gegevensbronnen om de lokale weerslag te bepalen van snelle antropogene verstoringen en natuurlijke gevaren

T4/DD/70: Oppuntstelling van een productie "basis- en thematische cartographie" met behulp van hoge en zeer hoge resolutie multitemporele satellietbeelden. Gevalstudie voor de Kivu streek (RDC)

T4/DD/71: Integratie van satellietbeelden met zeer hoge resolutie in de cartografische keten van het Waals gewest. Gebruik voor de detectie van veranderingen in numerische orthofotoplannen

T4/DD/72: Informatie uit beelden met zeer hoge resolutie om de gegevensbank over het wegennet bij te werken

T4/DD/73: Opzetten van een gemeenschappelijke website met beelden van de steden Brussel, Luik en Gent

T4/DD/74: Metadatabank van Belgische en Afrikaanse testsites


Documentatie:

Aardobservatie en geo-informatie systemen: van demonstratie naar toepassing   Brussel: DWTC, 1998 (SP0595)
[Om te bestellen

Earth observation and geo-information systems: from demonstration to operation   Brussels: OSTC, 1998 (SP0596)
[Uitgeput] 

Observation de la terre et systèmes de géo-information: de la démonstration à l'application   Bruxelles: SSTC, 1998 (SP0597)
[Uitgeput] 

A la recherche d'un dialogue durable entre science et politique: 2 jours de symposium, 24 et 25 novembre 1999, Palais des Congrès, Bruxelles = Op zoek naar een duurzame dialoog tussen onderzoek en beleid: 2 daags symposium, 24 en 25 november 1999, Paleis voor Congressen, Brussel   Bruxelles: SSTC, 2000 (SP0615)
[Om te bestellen

Sustainable development. Towards a sustainable dialogue between science and policy: symposium, Brussels, 24 and 25 november 1999   Brussels: OSTC, 2000 (SP0632)
[Uitgeput] 

Plan d'appui scientifique à une politique de développement durable 1996-2001   Bruxelles: SSTC, 2000 (SP0650)
[Uitgeput] 

Het plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling 1996-2001   Brussel: DWTC, 2000 (SP0651)
[Om te bestellen

Journées d'information "Observation de la Terre": Bruxelles, Palais des Congrès, 3 octobre 2000   Bruxelles: SSTC, 2001 (SP0721)
[Om te downloaden

Informatiedag "Aardobservatie": Brussel, Paleis voor Congressen, 3 oktober 2000   Brussel: DWTC, 2001 (SP0722)
[Om te downloaden

Information day "Earth observation": Brussels, Palais des Congrès, 3 october 2000   Brussels: OSTC, 2001 (SP0723)
[Om te downloaden

Earth observation by satellite Telsat 4 : final reports, summaries   Brussels : OSTC, 2002 (SP1114)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Programme de recherche en observation de la Terre "STEREO 1" : des images pour comprendre   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1860)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie "STEREO 1" : afstand nemen voor een beter begrip   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1861)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Research programme for Earth observation "STEREO 1" : long distance comprehending   Brussels : Belgian Science Policy, 2007 (SP1862)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Observation de la Terre en classe : fiches de démonstration de l'utilité de la télédétection au travers des disciplines scientifiques scolaires   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1863)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Aardobservatie in de klas : demonstratiefiches over het nut van teledetectie in de wetenschappelijke schoolvakken   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1864)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Végétation : 10 ans au chevet de la "planète verte"   Bruxelles : Politique scientifique, 2008 (SP2239)
[Om te downloaden

Vegetation : de groene planeet 10 jaar in het vizier   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2008 (SP2240)
[Om te downloadenOver deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid